Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeğinin Geliştirilmesi

Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeği’nin geliştirilmesi amacıyla planlanan bu araştırmanın evreni Van İli Belediye sınırları içinde bulunan 60 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 2017 öğretmenden oluşmaktadır. Olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme yöntemine dayalı olarak evrenden 361 ilköğretim öğretmeni araştırma örneklemi olarak seçilmiştir. Ölçek geliştirme sürecine 36 madde ile başlanmış; verilerin uygunluğu sınandıktan sonra gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçek 16 maddeden ibaret iki boyutlu bir yapı göstermiştir. Bu değerlere göre faktörlerden birincisi ölçeğe ilişkin toplam varyansın %31.144’ünü,ikinci faktör %11.07’sini açıklamaktadır. İki faktörün birlikte açıkladıkları toplam varyans ise %42.22’dir. Ölçeği oluşturan faktörler, maddelerin içerdiği tutum ifadelerine bakılarak isimlendirilmiştir. Buna göre birinci faktör tutumun duygusal (duyuşsal) öğesine yönelik ifadeleri, ikinci faktör ise davranış eğilimlerini içeren ifadeleri içermektedir. Elde edilen modelin uygunluğu RMSEA için 0.084, CFI için 0.93, GFI için 0,89, RMR için 0.081 ve AGFI için ise 0.85 olarak bulunmuştur. Ölçekle ilgili olarak yapılan güvenirlik analizleri sonucunda ise, ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı birinci faktör için 0.82, ikinci faktör için ise 0.78 olarak hesaplanmıştır. Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeği (SİDÖTÖ) ölçeğinin tüm maddeleri için hesaplanan iç tutarlık katsayısı (Cronbach alfa) ise 0.85 olarak bulunmuştur.

Development of Teacher Attitude Scale Towards Undesirable Intraclass Behaviours of Students

The population of this study consisted of 2017 elementary school teachers within the Van District. A convinience sample of 361 teachers was drawn from them.There were 36 items at the beginning of the scale; but factor analysis resulted in 16 items with two sub-scales. According to these values, the first factor explains 31.44 % of the total variance and the second factor explains 11.07 % of the total variance. So that, the total variance of these two factor is 42.22 %. While the first factor deals with Emotional Attitude Expressions, the second factor deals with Behavioural Expressions. The fit of the model showed that fit of values according to the appropirateness of the model are 0.084 for RMSEA, 0.93 for CFI, 0.89 for GFI, 0.081 for RMR, and 0.85 for AGFI. According to the result of reliability analysis about the scale , Internal Coefficient of Consistency of Cronbach Alfa was computed 0.82 for the first factor, and 0.87 for the second factor.On the other hand Internal Coefficient of Consistency that computed for each item at Teacher Attitude Scale toward Undesirable Intraclass Behaviors of Students was found as 0.85.

Kaynakça

Ellis, A. (2001). How to make yourself happy and remarkably less disturbable. California: Impact Publishers.

Freedman, J. L., Sears, D. O. ve Carlsmith, J. M. (1993). Sosyal psikoloji. (Çev. A. Dönmez), Ankara: İmge Yayıncılık.

Hogg, M.A. ve Vaughan, G.M. (2005). Social psychology (4th Edition). USA: Pearson Education Limited.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). İnsan ve insanlar. İstanbul: Evrim Basım Yayım Dağıtım.

Kayri, M. (2009). Internet bağımlılık ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik-güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42 (1), 57-175.

Marsh, H. W., Balla, J. R. ve McDonald, R. P. (1988). Goodness of fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin. 103, 391-410.

Maruyama, G.M.(1998). Basic of structual equation modeling. California: Sage.

Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Eğitim Merkezi, Yeni Doğuş Matbaası.

Öztürk, B. (2003). Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi. E. Karip (Ed.), Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Rosen, L.A.; Taylor, S.A.; O’Leary, S.G. ve Sonderson, W. (1990); A survey of classroom management practices, Journal of School Psychology, 3, (28), 257-269.

Sakallı, N. (2001). Sosyal etkiler: kim kimi nasıl etkiler?. Ankara: İmge Kitapevi.

Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine Giriş. Ankara: Ekinoks.

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6) 49-74.

Tabachnick, G.B., ve Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics (fourth edition). USA: Allyon and Bacon Press.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS İle veri analizi. Ankara: Nobel Yayın.

Kaynak Göster

Bibtex @ { tpdrd229813, journal = {Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi}, issn = {1302-1370}, eissn = {1302-1370}, address = {}, publisher = {Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği}, year = {2011}, volume = {4}, pages = {44 - 51}, doi = {10.17066/pdrd.62888}, title = {Development of Teacher Attitude Scale Towards Undesirable Intraclass Behaviours of Students}, key = {cite}, author = {Tanhan, Fuat and Şentürk, Ece} }
APA Tanhan, F , Şentürk, E . (2011). Development of Teacher Attitude Scale Towards Undesirable Intraclass Behaviours of Students . Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , 4 (35) , 44-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/21455/229813
MLA Tanhan, F , Şentürk, E . "Development of Teacher Attitude Scale Towards Undesirable Intraclass Behaviours of Students" . Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4 (2011 ): 44-51 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/21455/229813>
Chicago Tanhan, F , Şentürk, E . "Development of Teacher Attitude Scale Towards Undesirable Intraclass Behaviours of Students". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4 (2011 ): 44-51
RIS TY - JOUR T1 - Development of Teacher Attitude Scale Towards Undesirable Intraclass Behaviours of Students AU - Fuat Tanhan , Ece Şentürk Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 51 VL - 4 IS - 35 SN - 1302-1370-1302-1370 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Development of Teacher Attitude Scale Towards Undesirable Intraclass Behaviours of Students %A Fuat Tanhan , Ece Şentürk %T Development of Teacher Attitude Scale Towards Undesirable Intraclass Behaviours of Students %D 2011 %J Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi %P 1302-1370-1302-1370 %V 4 %N 35 %R %U
ISNAD Tanhan, Fuat , Şentürk, Ece . "Development of Teacher Attitude Scale Towards Undesirable Intraclass Behaviours of Students". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4 / 35 (Mayıs 2011): 44-51 .
AMA Tanhan F , Şentürk E . Development of Teacher Attitude Scale Towards Undesirable Intraclass Behaviours of Students. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2011; 4(35): 44-51.
Vancouver Tanhan F , Şentürk E . Development of Teacher Attitude Scale Towards Undesirable Intraclass Behaviours of Students. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2011; 4(35): 44-51.