Türk Kütüphanecilik Tarihinde Hasan Fehmi Edhem Karatay ve Yayımlanmamış Bir Belge

Bu çalışmada Türk kütüphanecilik tarihinde önemli bir yere sahip olan Hasan Fehmi Edhem Karatay’ın kütüphanecilikle olan ilişkisi kronolojik sırayla aktarılmış ve daha önce yayımlanmamış yeni bir belgenin tanıtılması amaçlanmıştır.

Hasan Fehmi Edhem Karatay and an Unpublished Document in the History of Turkish Librarianship

In this study, the relationship between librarianship and Hasan Fehmi Edhem Karatay, who has an important place in the history of Turkish librarianship, is explained in chronological order and a new document that has not been published before is aimed to be introduced.

Kaynakça

(1949, 15 Kasım). Unesco Türkiye Millî Komisyonu Toplantısı. Cumhuriyet, s. 33.

[31. Kütüphane Haftası Davetiyesi]. (1995). [Davetiye]. Taha Toros Arşivi (Envanter No: 001610202016), İstanbul Şehir Üniversitesi e-Arşiv Sistemi. Erişim adresi: http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/13785/001610202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1 Eylül 1925, Maarif Haberleri (Kütüphanecilik Kursu - Talimatname), Maarif Vekaleti Mecmuası, 1 (5), 104-107. Erişim adresi: https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/periodicals/articlecatalog/details/28704

Acaroğlu, M. T. (1953). Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunumuz. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 2 (2), 125-138. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2261/2227

Artukoğlu, A. (1962). Türkiyede Kütüphanecilik Eğitimi. Kütüphaneciliğin Sesi, 1 (2-3), 5-10.

Banarlı, Nihad Sami. Edebi Sohbetler: Yahyâ Kemal Enstitüsü. [Gazete Kupürü]. Taha Toros Arşivi (Envanter No: 001506479006), İstanbul Şehir Üniversitesi e-Arşiv Sistemi. Erişim adresi: http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/8355

Candemir, M. (2004). Cumhuriyetin Başlangıcında Kaleme Alınan İstanbul Darülfünunu Kütüphanesi'ne Ait Bir Dahilî Nizâmnâme Lâyihası. Türk Kütüphaneciliği, 18 (4): 363-384. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/211/206

Candemir, M. (2007). Yıldız Sarayı Kütüphanesi: Saray’dan Üniversite’ye. Tarih Dergisi, 45, 123-153.

Cunbur, M. (1968). Fehmi Ethem Karatay. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 17 (1), 3-7. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1814/1794

Dârülfünun Kütüphanesi (1925, 21 Temmuz). [Gazete kupürü, Vatan]. İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar (Envanter No: NS2349), İ.B.B Atatürk Kitaplığı, İstanbul.

Dârülfünun Kütüphanesinde ıslahat (1925, 21 Temmuz). [Gazete kupürü, Cumhuriyet]. İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar (Envanter No: NS0336), İ.B.B Atatürk Kitaplığı, İstanbul.

Dârülfünun’un zengin ve büyük kütüphanesi ilmî ve asrî bir surette tasnif edilmeye başlandı (1925, 21 Temmuz). [Gazete kupürü, İkdam]. İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar (Envanter No: NS0907), İ.B.B Atatürk Kitaplığı, İstanbul.

Dölen, E. (2010). Türkiye Üniversite Tarihi 2: Cumhuriyet Döneminde Darülfünun (1922-1933). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Ersoy, O. (1962). Kütüphaneciliğimizle İlgili Belgeler. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 11 (1-2): 22-28. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2042/2011

Erünsal, İ. E. (1982). Kütüphanecilikle ilgili Osmanlıca metinler ve belgeler I. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Eski Eserleri Koruma Encümeni 1936 Yılı Mesaî Raporu. (1940). İstanbul: Riza Koşkun Matbaası.

Eyi̇ce, S. (1995). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Tarihçesine Dair. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3 (4), 1-8. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusosyoloji/issue/530/4838

Eyice, S. (2001). "Karatay, Fehmi Ethem", TDV İslam Ansiklopedisi, 24, 473-474.

İstanbul Anıtları Hakkında Alınan Karar. (1945). [Karar Belgesi]. Aziz Ogan Koleksiyonu (Envanter No: OGNIST0101506), Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi. Erişim adresi: http://digitalarchive.boun.edu.tr/bitstream/handle/123456789/3293/OGNIST0101506.pdf?sequence=1&isAllowed=y

İstanbul Dârülfünun Kütüphanesi Talimatnamesi. (1926). İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Darülfünunu.

İstanbulun Beşyüzüncü ve Müteakip Fetih Yıllarını Kutlama Derneği Ana Nizamnamesi. (1950). İstanbul: İstanbulun Beşyüzüncü ve Müteakip Fetih Yıllarını Kutlama Derneği.

İstanbulun Beşyüzüncü ve Müteakip Fetih Yıllarını Kutlama Derneği İkinci Genel Toplantısı 1951. (1951). İstanbul: İstanbulun Beşyüzüncü ve Müteakip Fetih Yıllarını Kutlama Derneği, Sucuoğlu Matbaası.

[Karatay], F. E. (1341). Kitabiyat. İstanbul: Dârülfünun Matbaası.

[Karatay], F. E. (1341). Kütüphanecilik. İstanbul: Dârülfünun Matbaası.

[Karatay], F. E. (1341). Tasnif-i Âşarî Kavaidi. İstanbul: Dârülfünun Matbaası.

Karatay, F. (1946). İbrâhim Paşa Camisi ve Üniversite Kitaplığı. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 73, 17-21.

Karatay, F. (1946). Ragıp Paşa Kütüphanesi. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 59, 21-22.

Karatay, F. E. (1968). Kütüphane Tarifi, Menşe'ı Hülâsa-i Tarihiyesi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 17 (1): 15-23. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1817/1797

Karatay, F.E. (1968). Hayatımdan Parçalar. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 17 (2), 73-74. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1835/1815

Karatepe, T.Ç. (2013). "Yıldız Sarayı Kütüphanesi", TDV İslam Ansiklopedisi, 43, 544-545.

Ötüken, A. (1957). Türkiyede Kütüphanecilik Öğretiminin Tarihçesi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 6 (1-2), 1-35. Erişim adresi: http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2110/2078

Sahaflar, bibliyomanlar ve yuppiler:"90"ın son müzayedesinde 238 kitap, 70 milyon liraya satıldı. (t.y.). [Gazete Kupürü]. Taha Toros Arşivi (Envanter No: 001505409006), İstanbul Şehir Üniversitesi e-Arşiv Sistemi. Erişim adresi: http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/6502/001505409006.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Stummvoll, J. (1962). Türk Kütüphaneleri ve Türk Kütüphaneciliği. (M. Derer, Çev.). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 11 (1-2), 44-47. Erişim adresi: http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2045/2014

Subaşıoğlu, F. ve Tamdoğan, O. G. (2014). Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'nün Kuruluş Öyküsü, Türk Kütüphaneciliği, 28 (4), 583-621. Erişim adresi: http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2491/2500

Şehsuvaroğlu, B. N. (1975). Birinci Ölüm Yıldönümü Nedeniyle: Nurettin Kalkandelen 1902-1974. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 24 (4), 331-333. Erişim Adresi: http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2344/2308

Şenalp, L. (2001). İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi: Başlangıcından Günümüze. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

TK Yayın Kurulu (1952). Türk Kütüphaneciliğine Hizmet Edenler: 2 H. Fehmi Edhem Karatay. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 1 (1), 69-70. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2307/2272

TK Yayın Kurulu (1968). Fehmi Ethem Karatay ve Aziz Berker'i Kaybettik. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 17 (1), 61. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1833/1813

Tüfekçibaşı, A. (1997). İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin Yararlandırma Hizmetlerinde Bağlı Birimlerle İlişkileri (yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Türk Kütüphaneciliğinin öncülerinden Fehmi Ethem Karatay ve Aziz Berker için, ebediyete göçüşlerinin 15. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma toplantısı. (1983). [Ankara]: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Üstün, A. (1977). Üniversite Kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 26 (4), 229-235. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/1772/1754

XXXI Kütüphane Haftası Kutlama Programı. (1995). [Broşür]. Taha Toros Arşivi (Envanter No: 001610201016), İstanbul Şehir Üniversitesi e-Arşiv Sistemi. Erişim adresi: http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/13786/001610201016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yazıbakan, Y. (2019). Devlet Salnâmeleri'ne Göre 1925-1928 Yılları Arasında Türkiye'de Eğitim (yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.

Kaynak Göster

APA Buluş, A , Delibaş, B . (2021). Türk Kütüphanecilik Tarihinde Hasan Fehmi Edhem Karatay ve Yayımlanmamış Bir Belge . Türk Kütüphaneciliği , 35 (1) , 89-98 . DOI: 10.24146/tk.833461