YAŞLI TÜKETİCİLER PAZARININ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRENİLMESİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER AKÇAKOCA ÖRNEĞİ

Giderek önemi ve sayıca ağırlığı artan yaşlı nüfus hem pazarlamacıların hem de turizmle ilgilenen yöneticilerin iştahını kabartmaktadır. Literatürdeki gerontoloji ile ilgili alan yazın boşluğuna rağmen yaşlı tüketiciler sahip oldukları boş zaman ve harcanabilir gelirleriyle büyük ve karlı bir pazar bölümünü oluşturmaktadırlar. Türkiye dâhil birçok ülkede “yaşlı” olarak tanımlanan kişiler daha fazla tüketim eylemi içinde olmakta ve diğer bireylerden farklı tutum ve davranışlar sergilemektedirler. Yaşlı tüketicilerin satın alma tutum ve davranışlarını ortaya koymak amacıyla yapılan bu araştırma sonucunda, yaşlıların en çok torunlarının/çocuklarının yanında yaşlanmak istedikleri, ikinci sırada ise kendi evlerinde/yalnız yaşlanmayı tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca yaşlılar en çok torunlarına harcama yaparken, bunu sırasıyla medikal hizmetler, kıyafet, eşe/dosta hediyeler alma, kaplıca/şifalı su tatilleri ve 5yıldızlı tatiller takip etmektedir. Bu anlamda 5yıldızlı otel yöneticileri talebi canlandırmak ve yaşlı pazardan daha çok pay alabilmek için daha fazla çaba göstermeliler. Bu araştırma neticesinde ortaya çıkan diğer sonuçlar; katılımcıların tatillerinde kaplıca veya şifalı su tercih etmediği, reklamlarda gördükleri ürünleri satın almadıkları, heyecanlı, enerjik ve hızlı aktivitelere katılmadıkları, evde radyo dinlemedikleri ve kredi kartıyla alışveriş yapmadıkları yönündedir. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından birisi de demografik faktörler ile yaşlı bireylerin yaşlanmak istedikleri yer ve harcama yaptıkları alanlar arasında anlamlı ilişkinin bulunmasıdır. Buna göre eğitim seviyesi arttıkça kişilerin daha çok kendi evlerinde yalnız yaşlanmaya eğilimli olduğu ve farklı yaş, cinsiyet, eğitim ve emeklilik durumundaki kişilerin birbirlerinden farklı konularda yardıma ihtiyaç duydukları görülmüştür.

A STUDY FOR LEARNING ATTITUDES AND BEHAVIORS IN ELDERLY CONSUMER MARKET AND RECOMMENDATIONS FOR MARKET STRATEGIES: THE AKÇAKOCA CASE

Growing number of elderly people is making the appetite of both marketers and managers who are interested in tourism. Despite the lack of literacy related to gerontology, elderly consumers are creating a large and profitable market segment with their free time and disposable income. In many countries, including Turkey "elderly" are defined as people consume more and exhibit different attitudes and behaviors from other individuals. Learning these attitudes and behaviors will change the content, presentation, and expectations of the products and services to be presented. As a result of this research conducted to reveal the buying attitudes and behaviors of elderly consumers, it is concluded that the elderly prefer to aging older with their grandchildren / children and secondly they prefer to aging in their own homes/alone. In addition, while the elderly the most spend their grandchildren's needs, they are followed by medical services, clothing, getting gifts to spouse/friend, hot spring holidays and 5-star holidays. In this sense, 5-star hotel managers should make more efforts to stimulate demand and get more shares in the elderly market. Other results of this study; participants did not prefer hot spring or healing water during their holidays, they did not buy the products they see in advertisements, they did not participate in exciting, energetic and fast activities, they did not listen to radio at home and they did not make purchases with credit cards. One of the remarkable results of the study is that there is a significant relationship between demographic factors and the places where elderly individuals want to get old and where they spend. According to this, it is observed that as the education level increases, people tend to aging more in their own homes and people in different age, gender, education and retirement needs help in different subjects.

Kaynakça

Albayrak, A. (2014). “Üçüncü Yaş Turistlerin Otellere Bağlı Restoranlarında Yiyecek ve İçeceklerle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(31): 345-368

Albayrak, T., Caber, M. ve Bideci, M. (2014). “Yaşlı Turistlerin Otel İşletmelerinde Önem Verdiği Ürün ve Hizmetler: Alman, İngiliz Ve Hollandalı Turistlere Yönelik Bir Karşılaştırma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1): 62-74

Bayraktar, B. (2004). “Otomobil Sektöründe Uygulanan Önemli Demografik Bölümlendirme Kriterleri (Genel Bir Bakış)”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1-10 Bone, P. F. (1991). “Identifying Mature Segments”, Journal of Consumer Marketing, 8(4)

Cengiz, F. ve Kantarcı, K. (2013). “Üçüncü Yaş Turistlere Yönelik Turistik Ürün Önem–Performans Analizi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3): 29-35

Çolakoğlu, B. E. (2006). Yaşlı Tüketicilerin Satın Alma Karar Süreçlerine Televizyon Reklamlarının Etkisi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın

Glover, P. ve Prideaux, B. (2009). “Implications of population ageing for the development of tourism products and destinations”, Journal of Vacation Marketing, 15(1): 25–37

Gordon, C. C. ve Longino, C. F. (2000). “Age Structure and Social Structure”, Contemporary Sociology, 29(5): 699-703

Gökbunar, R. ve Gündüz, T. (2014). “Yaşlı sağlığında kaplıcanın önemi”, Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2(2): 14-20

Gönen, E. ve Özgen, Ö. (1989). “Özel Tüketici Grupları” Verimlilik Dergisi, (2) :21-30

Johnson-Hillery, J., Kang, J. ve Tuan, W. (1997). “The Difference Between Elderly Consumers Satisfaction Levels and Retail Sales Personnels Perceptions”, International Journal of Retail&Distribution Management, 25(4): 126-137

Jones, R. (2005). Demographic Change and the Fashion Market, Bradford: Emerald Group Publishing Limited

Kotler, P. ve Armstrong, G. (2000). Principles of Marketing, Seventh Edition. Englowod cliffs, New-Jersey: Prentice Hall

Lambert-Pandraud, R., Laurent, G. ve Lapersonne, E. (2005). “Repeat Purchasing of New Automobiles by Older Consumers: Empirical Evidence and Interpretations”, Journal of Marketing, 69(2): 97-113

Li, M-L. ve Green, R.D (1999). “A Mediating Influence on Customer Loyalty: The Role of Perceived Value”, Journal of Management and Marketing Research, (7): 1-12

Marangoz, M. (2000). “Geleceğin Pazar Yapılarındaki Değişim ve Yaşlı Tüketiciler Pazarı” D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1): 35-47

Marangoz, M. (2006). “Yaşlı Tüketiciler ve Yaşlı Tüketicilerin Harcama Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13(1): 79-96.

Mcguire, F. A., Uysal, M. ve Mcdonald, G. (1988). “Attracting the Older Travellers”, Tourism Management, 161-164

Mucuk, İ. (2010). Pazarlama İlkeleri, 18. Baskı, İstanbul: Türkmen Yayınevi

Örücü, E. ve Tavşancı, S. (2001). “Gıda Ürünlerinde Tüketicinin Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler ve Ambalajlama”, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, (3): 109-122

Özgen, Ö. ve Ufuk, H. (1999). “Yaşlıların Giysi Tüketimine Yönelik Davranışları ve Sorunları”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(2): 181-189

Özgen, Ö., Vural, T. ve Çivitçi, S. (2004). “Yaşlı Tüketiciler ve Giyim: Yaşlılık Disiplinler Arası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler”, Ed. Velittin Kalınkara, Ocak Yayın ve Dağıtım, 187-217

Özkan, Y. ve Purutçuoğlu, E. (2010). “Yaşlılıkta Teknolojik Yeniliklerin Kabulünü Etkileyen Sosyalizasyon Süreci”, Aile ve Toplum Dergisi, 11(6): 37-46

Öztop, H. (2010). “Yaşlılık dönemi ve tüketim”, Hacettepe Üniversitesi TÜPADEM, Tüketici Yazıları II, 187-202

Phillips, L. W. ve Sternthal, B. (1977). “Age Differences İn Information Processing: A Perspective on the Aged Consumer”, Journal of Marketing Research, XIV, ss.444-457

Rentz, J. O. ve Reynolds, F. D. (1991). “Forecasting the Effects of an Aging Population on Product Consumption: An Age-Period-Cohort Framework”, Journal of Marketing Research, 28(3): 355-360

Sedgley, D., Pritchard, A. ve Morgan, N. (2011). “Tourism And Ageing a Transformative Research Agenda”, Annals of Tourism Research, 38(2): 422–436

Tarı, R. ve Pehlivanoğlu, F. (2007). “Kocaeli İlinde Tüketici Davranışlarının Gelir-Harcama Grupları Açısından Analizi (Tüketim Harcamaları Profili), Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi, (13) 1: 192-210

Trinh, G., (2009). “Do Older Consumers Differ From Younger Consumers in Their Attitudes, Information Sources and Store Choice in the Australian Clothing Retail Market”, Anzmac, ss.1-8.

Turan, A. H. ve Çolakoğlu, B. E. (2009). “Yaşlı Tüketicilerde Algılanan Marka Değeri ve Satın Alma Niyeti”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, XI (I): 277-296

Tokol, T. (2007). Pazarlama Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Topçu, Z. (2018). Büyüyen Yaşlı Tüketiciler Pazarı: Yaşlıların Satın Alma Davranışları ve Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile ve Tüketici Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Uyanık, P. E. (2001). Yaşlı Tüketicilerin Pazara Yönelik Tutumlarına Cinsiyetin Etkisi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Yaşa, E. ve Mucan, B. (2010). “Tüketim ve Yaşlı Tüketiciler: Literatür Taraması”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2): 1-15

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844, TÜİK Haber Bülteni, Nüfus Projeksiyonları 2013-2075, Erişim Tarihi: 20 Kasım 2017

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24644 TÜİK Haber Bülteni, İstatistiklerle Yaşlılar 2016, Erişim Tarihi: 20 Kasım 2017

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { trakyasobed503792, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {79 - 97}, doi = {10.26468/trakyasobed.503792}, title = {YAŞLI TÜKETİCİLER PAZARININ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRENİLMESİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER AKÇAKOCA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Yıldırım and Yurttaş, Aziz} }
APA Yıldırım, Y , Yurttaş, A . (2020). YAŞLI TÜKETİCİLER PAZARININ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRENİLMESİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER AKÇAKOCA ÖRNEĞİ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (1) , 79-97 . DOI: 10.26468/trakyasobed.503792
MLA Yıldırım, Y , Yurttaş, A . "YAŞLI TÜKETİCİLER PAZARININ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRENİLMESİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER AKÇAKOCA ÖRNEĞİ" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2020 ): 79-97 <
Chicago Yıldırım, Y , Yurttaş, A . "YAŞLI TÜKETİCİLER PAZARININ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRENİLMESİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER AKÇAKOCA ÖRNEĞİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2020 ): 79-97
RIS TY - JOUR T1 - YAŞLI TÜKETİCİLER PAZARININ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRENİLMESİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER AKÇAKOCA ÖRNEĞİ AU - Yıldırım Yıldırım , Aziz Yurttaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.26468/trakyasobed.503792 DO - 10.26468/trakyasobed.503792 T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 97 VL - 22 IS - 1 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - doi: 10.26468/trakyasobed.503792 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAŞLI TÜKETİCİLER PAZARININ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRENİLMESİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER AKÇAKOCA ÖRNEĞİ %A Yıldırım Yıldırım , Aziz Yurttaş %T YAŞLI TÜKETİCİLER PAZARININ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRENİLMESİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER AKÇAKOCA ÖRNEĞİ %D 2020 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 22 %N 1 %R doi: 10.26468/trakyasobed.503792 %U 10.26468/trakyasobed.503792
ISNAD Yıldırım, Yıldırım , Yurttaş, Aziz . "YAŞLI TÜKETİCİLER PAZARININ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRENİLMESİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER AKÇAKOCA ÖRNEĞİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 / 1 (Haziran 2020): 79-97 .
AMA Yıldırım Y , Yurttaş A . YAŞLI TÜKETİCİLER PAZARININ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRENİLMESİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER AKÇAKOCA ÖRNEĞİ. Trakya University Journal of Social Science. 2020; 22(1): 79-97.
Vancouver Yıldırım Y , Yurttaş A . YAŞLI TÜKETİCİLER PAZARININ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRENİLMESİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER AKÇAKOCA ÖRNEĞİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 22(1): 79-97.
IEEE Y. Yıldırım ve A. Yurttaş , "YAŞLI TÜKETİCİLER PAZARININ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRENİLMESİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER AKÇAKOCA ÖRNEĞİ", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 22, sayı. 1, ss. 79-97, Haz. 2020, doi:10.26468/trakyasobed.503792