Gökçeada’nın gastronomik kimliğinin Ada’da faaliyet gösteren kadın işletmeciler perspektifinden değerlendirilmesi

Bu çalışmanın amacı Gökçeada’nın gastronomik destinasyon kimliğinin kadın işletmecilerin perspektifinden değerlendirilmesidir. Çalışmada Gökçeada’nın gastronomik kimliğinin güçlendirilmesinde kadın işletmecilerin herhangi bir katkısının olup olmadığının belirlenmesi çalışmanın alt amacı olarak belirlenmiştir. Bu amaçla çalışmada Gökçeada’da faaliyet gösteren yiyecek-içecek işletmesi sahibi kadın işletmeciler ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde “Betimsel Analiz ve Sözcük Sıklık Analizi” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda kadın işletmecilerin Gökçeada’nın bir gastronomi kimliğine sahip olduğunu fakat bu kimliğin güçlendirilmesi gerektiğini düşündükleri belirlenmiştir. Bu kapsamda Gökçeada’nın gastronomik kimliğinin güçlendirilmesi için “Ada’da gastronomik etkinliklerin düzenlenmesi, Ada’da verilen gastronomi eğitiminin desteklenmesi, kadın işletmecilerin rutin toplantılar düzenlemeleri, Rum kültürünün gizli kalan yanlarının keşfedilmesi ve yerel paydaşlar ile senkronize hareket edilmesi gerektiği” sonucuna varılmıştır. Çalışmada ayrıca kadın işletmecilerin Ada’da yetiştirilen yerel ürünleri kullanarak geliştirdikleri reçeteler ile Gökçeada’nın gastronomik kimliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya çalıştıkları belirlenmiştir.

An evaluation of Gökçeada’s gastronomic identity from the perspective of women managers operating in the Island

The aim of this study is to examine gastronomic identity of Gökçeada from the perspective of women managers. Determining whether women managers have any contribution to be empowered of Gökçeada’s gastronomic identity is determined as the sub-objective of the study. For this purpose, face-to-face interviews were held with women managers who own a food and beverage business in Gökçeada. “Descriptive Analysis and Word-Frequency Analysis” was used to analyze the data obtained from the study. As a result of the study, it is determined that women managers think that Gökçeada has a gastronomic identity, but this identity should be empowered. In this context, it is concluded that in order to be empowered gastronomic identity of Gökçeada, “gastronomic events should be organized, gastronomy education given in the Island should be supported, managers should hold routine meetings, the hidden sides of Greek culture should be discovered and the local stakeholders should act together”. In the study, it is also determined that women managers try to contribute to the strengthening of the Gökçeada’s gastronomic identity with the recipes they developed by using local products grown on the island.

___

 • Akbulut, B. A. & Yazıcıoğlu, İ. (2020). Destinasyon markası oluşumunda gastronomik kimlik ve imaj: Konya örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 100-120.
 • Aslan, Z., Güneren, E. & Çoban, G. (2014). Destinasyon markalaşma sürecinde yöresel mutfağın rolü: Nevşehir örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 3-13.
 • Atalay, A. (2008). Gökçeada’nın sürdürülebilir kalkınmasında sektörel önceliklendirmenin önemi. Gökçeada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, (78), 13-24.
 • Başat, T.H., Sandıkçı, M. & Çelik, S. (2017). Gastronomik kimlik oluşturmada yöresel ürünlerin rolü: Ürünlerin satış ve pazarlanmasına yönelik bir örnek olay incelemesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 64-76.
 • Beşirli, H. (2010), Yemek, kültür ve kimlik. Milli Folklor, 22(87), 159-169.
 • Bhasin, K. (2003). Toplumsal cinsiyet “bize yüklenen roller”. İstanbul: Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları.
 • Bozok, D. & Korkmaz, M. (2019). Profesyonel mutfakta kadının yeri ve sorunları. Vatan, A. (Ed.), Turizmde Kadın Olmak içinde (s. 191-203), İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Candan, E. & Günal, Ö.S. (2013). Tarımda Kadın Emeği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 19(1), 93-101.
 • Charles, N. & Kerr, M. (1988). Women, food, and families. Manchester, UK: Manchester University Press.
 • Çalışkan, O. (2013). Destinasyon rekabetçiliği ve seyahat motivasyonu bakımından gastronomik kimlik. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(2), 39-51.
 • Çavuşoğlu, M. & Çavuşoğlu, O. (2018). Gastronomi turizmi ve Gökçeada lezzet rotası. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek.1), 347-359.
 • Doğan, H. & Aktan, V. (2018). Mutfakta kadının rolü ve yenilikçi yaklaşımına yönelik Muğla il merkezinde bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 60-73.
 • Duran, E. (2009). Sürdürülebilir turizm kapsamında toplumsal ve kültürel kimliğin korunması: Gökçeada örneği. (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Eren, S. (2018). Gastronomic identity and gastronomic image in tourism destinations: A local food perspective. Social Sciences Researches in the Globalizing World, 488-498.
 • FAO. (2016). Tarımsal ve kırsal geçimin ulusal cinsiyet profili Türkiye. Ülke Toplumsal Cinsiyet Değerlendirme Serisi. Türkiye.
 • Fox, R. (2007), Reinventing the gastronomic identity of creation of tourist destinations. International Journal of Hospitality Management, 26, 546-559.
 • Fürst, E. L. (1997). Cookıng and feminity. Women's Studies International Forum, 20(3), 441-449.
 • Gentles, S., Charles, C., Ploeg, K. & Mckibbon, K.A. (2015). Sampling in qualitative research: Insights from an overview of the methods literature. The Qualitative Report, 20(11), 1772-1789.
 • Hall, C.M., Sharples, L. & Smith, A. (2003). The experience of consumption or the consumption of experiences? Challenges and issues in food tourism. In C. M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis, N. and Cambourne, B. (Eds.), Food Tourism Around The World. (pp. 314– 335). Oxford, UK: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 • Harrington, R. J. (2005). Defining gastronomic identity: The impact of environment and culture on prevailing components, texture, and flavors in wine and food. Journal of Culinary Science and Technology, 4(2/3), 129-152.
 • Haven-Tang, C. & Jones, E. (2006). Using local food and drink to differentiate tourism destinations through a sense of place. Journal of Culinary Science and Technology, 4(4), 69-86.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
 • Kılıçhan, R. & Köşker, H. (2015). Destinasyon markalaşmasında gastronominin önemi: Van kahvaltısı örneği. The Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 102, 115.
 • Korkmaz, M. (2018). Yerel Halkın Kadın Turistlere Yönelik Bakış Açısının Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Yaşam Değerleri Bağlamında İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Lin, Y. C., Pearson, T. E. & Cai, L. A. (2011). Food as a form of destination identity: A tourism destination brand perspective. Tourism and Hospitality Research, 11(1), 30-48.
 • Moya, M., Exposito, F. & Ruiz, J. (2000). Close relationships, gender, and career salience. Sex Roles, 42(9-10), 825-846.
 • Murphy, B. (2012). Exporting a "sense of space": the exploration of a regional gastronomic identity beyond national borders. (Erişim Tarihi: 25.05.2020). Erişim Adresi: https://arrow.tudublin.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=dgs
 • Ondieki, E.B., Kotut, E. J., Gatobu, C. K. & Wambairi, M. E. (2017). Gastronomic identity: Role of the environment and culture on culinary tourism. African Journal of Tourism, Hospitality and Leisure Studies, 3(1), 17-21.
 • Özkan, F. (2019). Gastronomik Kimlik Oluşturmada Coğrafi İşaretli Ürünlerin Etkisi: Afyonkarahisar Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Rao, H., Monin, P. & Durand, R. (2003). Institutional Change in Toque Ville: Nouvelle cuisine as an identity movement in French gastronomy. The American Journal of Sociology, 108(4), 795-843.
 • Richards, G. (2002), Gastronomy: An essential ıngredient in tourism production and consumption? In A.M. Hjalager ve G. Richards, (Eds.), Tourism and Gastronomy, London: Routledge.
 • Seyitoğlu, F. & Çalışkan, O. (2018). Akademik disiplin olarak gastronomi: kavramsal bir çalışma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(3), 523-537.
 • Suna, B. & Alverez, M.D. (2019). Gastronomıc identity of Gaziantep: Perceptıons of tourists and residents. Advances in Hospitality and Tourism Research, 7(2), 167-187.
 • Suna, B. & Uçuk, C. (2018). Coğrafi işaret ile tescil edilmiş ürüne sahip olmanın destinasyon pazarlamasına etkisi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 100-118.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yurtseven, R. & Can, E. (2002). Gökçeada'daki turizm çekiciliklerinin imajı: ilk kez ve birden fazla gelen turistler açısından karşılaştırmalı bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(2), 148-154.
 • Yurtseven, R. & Karakaş, N. (2013). Creating a sustainable gastronomic destination: the case of Citta slow Gokceada-Turkey. American International Journal of Contemporary Research, 3(3), 91-100.
 • Żarski, W. (2013). Culinary identity as the determinant of cultural distinctiveness in Silesia and the Vilnius region. In Laineste, L., Brzozowska, D. and Chłopicki, W. (Eds.), ESTONIA AND POLAND: Creativity and tradition in cultural communication Volume 2: Perspectives on national and regional identity (pp. 147-160), Tartu, Estonia: ELM Scholarly Press.