MARKANIN TESCİLLİ OLDUĞU MAL VEYA HİZMETLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME [AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NIN SKY-SKYKICK KARARINDAN HAREKETLE]

Marka, yalnızca tescilli olduğu mal veya hizmetler nazarında korunur. Mal veya hizmetlerin belirlenmesi ise, söylenildiği kadar kolay olmayan ve birçok probleme de sebebiyet verecek nitelikte bir meseledir. Çalışmamızda, bu problemlerden biri olan markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin açık ve kesin olmamasının bir hükümsüzlük sebebi olup olamayacağına ilişkin Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Sky v Skykick kararına yer verilecek, akabinde Türk marka hukuku perspektifinden görüşümüz arz edilecek ve karar değerlendirilecektir.

AN EVALUATION OF THE TRADEMARK’S REGISTERED GOODS OR SERVICES [BY LOOKING AT SKY V SKYKICK DECISION OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE]

Trademark is only protected in the sight of its registered goods or services. Identifying these goods or services is an issue that is not as easy as it is said and can cause many problems. In this study, it will be mentioned European Union Court of Justice’s decision on Sky v Skykick regarding one of these problems which is about whether a trademark can be declared wholly or partially invalid on the grounds that some or all of the terms in the specification are lacking in sufficient clarity or precision, and subsequently our opinion will be presented from the perspective of Turkish trademark law and the decision will be evaluated.

___

 • Akın Mengenli, Özge (2012) ‘Topluluk Markası’ (Doktora), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Battal, Ahmet (2009) ‘Tanınmış Marka Pratiği Hakkında Düşünceler’, BATİDER, C. 45, S. 4, s. 255-274.
 • Beyens, Alice (2020) ‘SKY: la CJUE Interprète Strictement les Motifs Absolus de Nullité d'une Marque’, Dalloz Actualité, s.e.t. 10 Ocak 2021.
 • Blakely, Timothy W. (2000) ‘Beyond The International Harmonization of Trademark Law: The Community Trade Mark as a Model of Unitary Transnational Trademark Protection’, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 149, No. 1, s. 309-354.
 • Burrell, Robert (2007) ‘Trade Mark Bureaucracies’, The University of Queensland, TC Beirne School of Law Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No. 07-25, s.e.t. 12 Ocak 2021, s. 1-50.
 • Casinader, Simon / Lavery, Niall J. (2020) ‘We Have A Decision In The Sky V. Skykick Case And The Long-awaited CJEU's Decision Is Good News For Brand Owners!’, Newstex Blogs National Law Review, s.e.t. 10 Ocak 2021.
 • Chatry, Sylvian (2020) ‘Désignation Imprécise et Large de Produits et Services dans une Demande de Marque’, LEPI, No. 113b8, s. 1.
 • Cherpillod, Ivan (2007) Le Droit Suisse des Marques, CEDIDAC, Lozan.
 • Çolak, Uğur (2018) Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Dessemontet, François (2000) La Propriété Intellectuelle, CEDIDAC, Lozan.
 • Durrande, Sylviane (2003) ‘Droit des Marques’, Recueil Dalloz, No. 2, s. 125-133.
 • Gardiner, SJ (1977) ‘Trade Mark Classification and Goods or Service Specification in South Africa’, Comparative and International Law Journal of Southern Africa, Vol. 10, No. 2, s. 179-190.
 • Hitchens, Ben / Andreottola, Paolo (2020) ‘A Kicking for Sky? EU Court Issues Longawaited Judgent in Sky v. SkyKick: Decision is Good News for Trade Mark Owners’, Locke Lord Quick Study, s.e.t. 10 Ocak 2021, s. 1-3.
 • INTA (2014) ‘Description of Mark, Specification of Goods and Services and Seniority’, TMR, Vol. 104, No. 2, s. 465-480.
 • Johnson, Phillip (2018) ‘’So Precisely What Will You Use Your Trade Mark for?’ Bad Faith and Clarity in Trade Mark’, ICC, No. 49, s. 940-970.
 • Karan, Hakan / Kılıç, Mehmet (2004) Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Kaya, Arslan (2006) Marka Hukuku, Arıkan Yayınları, İstanbul.
 • Koçak, Mahmut Arif (2020) Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 155. Maddesi Karşısında Marka Tescili Üzerine Düşünceler’, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2019/2, s. 293-310.
 • Martin, Cécile (2020) ‘Manque de Clarté et de Précision dans la Designation des Produits et des Services: un Motif de Nullité de la Marque?’, PIBD, No. 1139, s. II-1.
 • Özcan, Mehmet (2002) Avrupa Birliğinde Fikri ve Sınai Haklar, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Paslı, Ali (2018) Marka Hukukunda Ürün Benzerliği, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
 • Paslı, Ali (2014) Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
 • Pekdinçer, Tamer / Giray, Eda / Baş, Kadir (2017) Gerekçeli, Notlu ve İçtihatlı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Poore, Alasdair (2020) ‘Sky v Skykick – any Clearer?’, CIPA, s. 18-22.
 • Prime, Terence (2000) European Intellectual Property Law, Dartmouth Pub Co., United Kingdom.
 • Schahl, Eric / Bresson, Jean-Philippe (2003) ‘La Necessité de Mettre à Jour le Libellé des Marques’, Recueil Dalloz, s. 824-829.
 • Schovsbo, Jean (2018) ‘‘Mark My Words’ - Trademarks and Fundamental Rights in the EU’, UCILR, Vol. 8, No. 3, s. 555-581.
 • Sekmen, Orhan (2013) Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, Bilge Yayınevi, Ankara.
 • Suluk, Cahit / Dumlupınar, Balçık (2018), Fikri Mülkiyet Hukuku Mevzuatı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Şehirali Çelik, Feyzan Hayal (2018) ‘Sınai Mülkiyet Hakkının Tescilinin Anlamı Üzerine -SMK m. 155 Vesilesiyle Bir İnceleme-’, BATİDER, C. 34, S. 2, s. 33-90. Uzunallı, Sevilay (2019) Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • Ülgen, Hüseyin/ Helvacı, Mehmet/ Kaya, Arslan/ Nomer Ertan, Füsun (2019) Ticari İşletme Hukuku, 6. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
 • Vatansever, Erman (2020), ‘Türk Marka Hukukun-da Malların ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasında Kullanılan Tebliğ ve Tebliğ’de Kullanılan Alt Grup Sistemi Üzerine Değerlendirmeler’, Terazi Hukuk Dergisi, C. 15, S. 161, s. 87-100.
 • Von Bomhard, Verena/ Mühlendahl, Alexander von (2018) Concise European Trademark Law, Kluwer Law International, Alpheen aan den Rijn.
 • Von Kapff, Philipp, ‘Fundamental Rights in the Practice of the European Trade Mark and Designs Office (OHIM)’: Geiger, Christophe (Editör) (2016) Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 273-310.
 • Yasaman, Hamdi/ Altay, Anlam/ Ayoğlu, Tolga/ Yusufoğlu, Fülürya/ Yüksel, Sinan (2004) Marka Hukuku: 556 sayılı KHK Şerhi, Vedat Kitapçılık, İstanbul.