Boru Çiçeği Datura stramonium L. 'nin Farklı Varyetelerinin Yaş ve Drog Yaprak Verimleri Yönünden Karşı laştırılması

t:Bu araşt ı rma iki y ı l süreyle Konya Merkez Hayvanc ı l ı k Araştı rma Enstitüsü deneme tarlalar ı nda yürütülmüştür. Araştı rman ı n amacı , Datura stramonium L. Boru çiçeğ i 'nin farkl ı dört botanik varyetesi stramonium,inermis, tatula, godroniı ' nin yaş ve drog yaprak verimleri bak ı mı ndan birbiri ile karşı laşt ı rarak sonuç olarakta en uygun botanik varyetenin belirlenmesidir."Tesadüf Bloklar ı Deneme Desenine" göre kurulmu ş olan bu araştı rma 4 tekerrürlü olarak yürütülmü ştür. En küçük parsel alan ı 7.2 m2'dir. Araşt ı rma sonuçlar ı na göre; Araşt ı rmada en yüksek ya ş yaprak verimi iki y ı l ı n ortalamas ı olarak var. inermis 669 kg/da 'dan elde edilmi ştir. Bunu s ı ras ı yla var. 9odronii 596 kg/da , var. stramonium 544 kg/da ve var. tatula 493 kg/da izlemi ştir. Drog yaprak verimleri değerlendirildi ğ inde yaş yaprak verimine paralel olarak en fazla var. Inermis 95 kg/da 'den elde edilirken di ğer varyetelerden var. godronii'den 88 kg/da, var. stramonium'dan 81 kg/da ve var. tatula'dan 76 kg/da drog yaprak verimi elde edilmiştir.

Comparision to Drug and Fresh Leaf Yield of Different Varieties of Tube Flower Datura stramonium L.

This study was conducted in the experimental field of Central Animal Researc Institute-Konya during two years growing seasons. The aim of the study was to choose the best botanical varieties stramonim, inermis, tatula and godroniı respect to fresh and drug left yield. Four varieties namely stramonium, inermis, tatula and godronü were evaluated during the field trials whole were designed in randomined complete blocks, with 4 replications in an plot area of 7.2 m2 . According to the results ; the highest fresh leaf yields were obtained from var.inermis as 669kg/da in two contequtive years. This was followed by var. godronü as 596kg/da and var.stramonium as 544kg/da respectively in the examine the drug leaf yields, the highest yield with aparalel of fresh leaf yield was obtained from var. inermis 95kg/da and followed by other varieties with a lower such as var. godronii, 88kg/da, var. stramonium 81kg/da and var. tatula 76 kg/da.

Kaynakça

Akı n, T. ve A. Ceylan, 1986. Bornova ekolojik koşulları nda azotlu gübrenin datura türlerinde, büyüme, geli şme ve ontogenetik varyabiliteye etkileri üzerine ara ştı rma. Ege Ünv. Ziraat Fak. Derg., 23 (3) 71-77.

Anonim, 1997, D. İ .E. Dış Ticaret istatistikleri. Arslan, N. 1986. Ankara şartları nda tı bbi bitkilerin yetiştirilmesi ile ilgili çalışmalara ait baz ı ön bilgiler. 5. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplant ı sı , 16-19 May ı s 1986, 243-255.

Baytop, T. 1963. Türkiye'nin Tı bbi ve Zehirli Bitkileri. Istanbul Üniv. Eczacı l ı k Fak. Yay. No: 59.

Baytop, T. 1984. Türkiye'de Bitkilerle Tedavi. Istanbul Üniv Yay ı nları No: 3255.

Ceylan, A. 1983. Tı bbi Bitkiler I, Genel Bölüm. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yay ı nları . No: 312.

Ceylan, A. ve N. Kaya, 1984. Türkiye'de Datura ve Atropa Türlerinin Potansiyeli ve Gelece ğ i. 5. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplant ı s ı , 15-17 Kas ı m 1984, 158-160.

Ceylan, A. 1984. Ege Bölgesinde drog verebilecek bitkiler ile diğer kültür bitkilerinin agronomik ve ekonomik yönden karşı laştı rı lması . 5. Bitkisel ilaç Hammaddeleri Toplant ı s ı , 15-17 Kas ı m 1984, 103-106.

Ceylan, A. 1994. Tı bbi Bitkiler III, Ege Ünv. Ziraaat Fak. Yay ı nlar No: 500.

Kı rı c ı , S. ve M. Özgüven, 1994. Ova ve yayla koşulları nda farkl ı gelişme dönemlerinde Atropa belladonna ve varyetelerinde alkaloid komponentlerinin de ğ işimi. Tarla Bitkileri Kong., 25-29 Nisan 1994 Agronomi Bildirileri, 154-158.

Motten, A. F. and J. Antonovics, 1992. Determinants of outcrossngrate in a predominantly self-fertilizing weed Datura stramonium L. Solanaceae,.American Journal of Botany, 79 (4) 419-427.

Müderrisoğlu, A. ve N. Kuyumcu, 1984. Türkiye'de datura türlerinin kültür çal ışmaları nda karşı laşı lan güçlükler. 5. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplant ı s ı . Bildiri Kitab ı , 15-17 Kas ı m 1984, 100-102.

Savran, F. A. ve A. Ceylan, 1991. Çanakkale ko şulları nda baz ı alkaloid bitkileri üzerine ara şt ı rma. Ege Üniv. Fen. Bil. Enst. Derg., 2 (1) 305-311.

Tanker, M. ve N. Tanker, 1990. Farmakognozi. Cilt 2. Ankara Ünv. Eczac ı l ı k Fak. Yay. No: 65.

Tanker, N., M. Koyuncu ve M. Coşkun, 1998. Farmasotik Botanik (Ders Kitab ı ) Ankara Ünv. Eczac ı l ı k Fak. Yay. No: 78.

Xques, X., A. S ı garrda, S. Fuentes, C. Lemes and C. Tı mor, 1991. Diallel analysis of the hyoscyamine content in hybrids and progenitors of the genus datura. Revista Biologia Habana, 7 (11) 45-50.

Davis, E. 1978. Flora of Turkey and the East Aegean IsInd .University Press.

Kı rı cı , S. 1991. Farkl ı Ekolojik Koşullarda Atropa Türlerinde Verim Ile Morfo Genetik ve Ontogenetik Varyabilitenin Araşt ı rı lmas ı , Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enst., Tarla Bitkileri Anabilim Dal ı Doktora Tezi. Adana

Kı rı cı , S. ve M. Özgüven, 1993. Farkl ı ekolojilerde Atropa belladonna'da drog verimleri ve total alkoloid içerikleri. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Dergisi. 8 (2) 31-46.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ankutbd861699, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2003}, volume = {09}, pages = {228 - 233}, doi = {}, title = {Boru Çiçeği Datura stramonium L. 'nin Farklı Varyetelerinin Yaş ve Drog Yaprak Verimleri Yönünden Karşı laştırılması}, key = {cite}, author = {Kan, Yüksel and Arslan, Neşet} }
APA Kan, Y , Arslan, N . (2003). Boru Çiçeği Datura stramonium L. 'nin Farklı Varyetelerinin Yaş ve Drog Yaprak Verimleri Yönünden Karşı laştırılması . Journal of Agricultural Sciences , 09 (02) , 228-233 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ankutbd/issue/59759/861699
MLA Kan, Y , Arslan, N . "Boru Çiçeği Datura stramonium L. 'nin Farklı Varyetelerinin Yaş ve Drog Yaprak Verimleri Yönünden Karşı laştırılması" . Journal of Agricultural Sciences 09 (2003 ): 228-233 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ankutbd/issue/59759/861699>
Chicago Kan, Y , Arslan, N . "Boru Çiçeği Datura stramonium L. 'nin Farklı Varyetelerinin Yaş ve Drog Yaprak Verimleri Yönünden Karşı laştırılması". Journal of Agricultural Sciences 09 (2003 ): 228-233
RIS TY - JOUR T1 - Boru Çiçeği Datura stramonium L. 'nin Farklı Varyetelerinin Yaş ve Drog Yaprak Verimleri Yönünden Karşı laştırılması AU - Yüksel Kan , Neşet Arslan Y1 - 2003 PY - 2003 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 228 EP - 233 VL - 09 IS - 02 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Boru Çiçeği Datura stramonium L. 'nin Farklı Varyetelerinin Yaş ve Drog Yaprak Verimleri Yönünden Karşı laştırılması %A Yüksel Kan , Neşet Arslan %T Boru Çiçeği Datura stramonium L. 'nin Farklı Varyetelerinin Yaş ve Drog Yaprak Verimleri Yönünden Karşı laştırılması %D 2003 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 09 %N 02 %R %U
ISNAD Kan, Yüksel , Arslan, Neşet . "Boru Çiçeği Datura stramonium L. 'nin Farklı Varyetelerinin Yaş ve Drog Yaprak Verimleri Yönünden Karşı laştırılması". Journal of Agricultural Sciences 09 / 02 (Mayıs 2003): 228-233 .
AMA Kan Y , Arslan N . Boru Çiçeği Datura stramonium L. 'nin Farklı Varyetelerinin Yaş ve Drog Yaprak Verimleri Yönünden Karşı laştırılması. J Agr Sci-Tarim Bili. 2003; 09(02): 228-233.
Vancouver Kan Y , Arslan N . Boru Çiçeği Datura stramonium L. 'nin Farklı Varyetelerinin Yaş ve Drog Yaprak Verimleri Yönünden Karşı laştırılması. Journal of Agricultural Sciences. 2003; 09(02): 228-233.
IEEE Y. Kan ve N. Arslan , "Boru Çiçeği Datura stramonium L. 'nin Farklı Varyetelerinin Yaş ve Drog Yaprak Verimleri Yönünden Karşı laştırılması", Journal of Agricultural Sciences, c. 09, sayı. 02, ss. 228-233, May. 2003

3019 1210

Arşiv