Arnavutların 1934 yılında Kosova’dan Arnavutluk’a göçüne bir bakış

Bu çalışma, Arnavutluk Merkez Arşivi’nin arşiv verilerine dayanarak 1934 yılında Kosova’dan Arnavutluk’a göç eden Arnavut aileler hakkında ayrıntılı veriler sunmaktadır. Araştırılan belgelere dayanarak, Kosova’dan Arnavutların göçü, Arnavutluk’a yerleşmeleri, Arnavutluk’a göç eden aileler, adı, soyadı, kökeni, göç nedeni, yerleştikleri yer vb. belirtilerek üye sayısı hakkında veriler sağlanmıştır.

A look at the migration of Albanians from Kosovo to Albania in 1934

The paper provides detailed data on the Albanian families who moved from Kosovo to Albania during 1934, relying on the archival data of the Central Archive of Albania. Based on the researched documents, we have provided data on the migration of Albanians from Kosovo, their settlement in Albania, the families that moved to Albania, the number of members specifying them by name, surname, origin, the reason for the migration, the place where they settled, etc.

___

 • Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë, Historia e Shqiptarëve gjatë shek XX (1925 – 1939), vëllimi III, Tiranë, 2020
 • Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Historia e Popullit Shqiptar, vëllimi i tretë (1912 -1939), Toena, Tiranë, 2007
 • Bajrami, H. (1981). Rrethanat shoqërore dhe politike në Kosovë më 1918 – 1941. Prishtinë.
 • Bajrami, H. (2004). Antimemorandum. Prishtinë.
 • Bajrami, H. (2010). Shqiptarët në mes dy totalitarizmave 1918 – 1999. Prishtinë.
 • Boletini, T. (1996). Përballë sfidave të kohës, Kujtime II (1916-1963). Tetovë.
 • Gashi, B. (2018). Ah…, Shqipni…, mos thuj mbarova!, Durrës.
 • Hoti, I. (1997). Qëndrimi i diplomacisë italiane ndaj Shqipërisë dhe Shqiptarëve (1930-1934), Prishtinë.
 • Osmani, J. (1996). Lënda arkivore për kolonizimin dhe reformën agrare në Kosovë (1918-1941), Prishtinë.
 • Ushtelenca, I. (1997). Diplomacia e Mbretit Zogu I –rë, Ermir, Tiranë.
 • Verli, M. (1992). Reforma agrare kolonizuese në Kosovë (1918 – 1941), Iliria, Tiranë.
 • Verli, M. (2014). Interesimi i shtetit shqiptar për shqiptarët në Jugosllavi në vitet 20 -30 të shek. XX, në: Aspekte rreth krijimit dhe zgjidhjes së çështjes shqiptare (shek. XIX – XX), Vëllimi I, Klean, Tiranë.
 • Zamir Sh. (1992), Aspekte të politkës së shpërnguljes me dhunë të shqiptarëve nga Kosova në vitet 1936-1941,
 • në: Shpërnguljet e shqiptarëve gjatë shekujve, libri, I, Shoqata për kthimin e shqiptarëve të shpërngulur nga Kosova, Prishtinë.

___

Chicago R. Gashi, S. "A look at the migration of Albanians from Kosovo to Albania in 1934". Tarih ve Gelecek Dergisi 9 (2023 ): 643-679