ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Toplumların sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlayan önemli etkenlerden biri; bilgi teknolojilerindeki gelişmeye ayak uydurabilmesidir. Bilgi; insanlığın her döneminde farklı şekiller alarak, toplumların gelişmesini doğrudan etkileyen temel etkenlerden birisidir. Bilgiyi doğru bir şekilde üretebilen ve ürettiği bu bilgiyi doğru şekilde kullanabilen toplumlar uluslar arası arenada güç kazanarak söz sahibi olmuşlardır. Çalışmanın amacı; üniversite eğitiminde, üniversite – sanayi işbirliğinin tespit edilmesine yönelik, üniversite eğitiminde görev yapan akademik personelin bakış açısını değerlendirebilmektir. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmada 38 sorudan oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde F ve T testi kullanılmıştır. Sonuç olarak bulgular yorumlanmış ve tartışılmıştır.

Üniversite Eğitiminde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Önemi: Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerine Bir Alan Araştırması

Providing socio-economic development of societies is one of the important factors; ability to keep pace with advances in information technology. Information, taking different shapes in every period of human society, is one of the main factors that directly affect the development of. Produce and produce accurate information in a way that communities can use this information correctly in the international arena has been earning power are mentioned. The purpose of the study in university education, university - industry collaboration for identifying, working in university education is to assess the perspectives of academic staff. Data were collected by questionnaire method. In the study, a questionnaire consisting of 38 questions was used. F and T test was used to analyze the data. As a result, the findings are interpreted and discussed
Keywords:

-,

___

 • BAYRAK, S., ve MUHSIN, H. (2003). “Öğretim Elemanları ve Sanayici Açısından Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Değerlendirilmesi”, Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (5): 64-85.
 • BJERREGAARD, T. (2009). “Universities-Industry Collaboration Strategies: A MicroLevel Perspective”, European Journal of Innovation Management, 12 (2): 161-176.
 • BRYMAN, A., ve DUNCAN C. (1997). Quantitative Data Analysis with SPSS for Windows, Routledege, NewYork.
 • BUTCHER, J., JEFFREY, P. (2005). The Use of Bibliometric Indicators To Explore Industry Academia Collaboration Trends Over Time In The Field Of Membrane Use Of Water Treatment, Technovation, 25, 1273-1280.
 • ÇALIK, T. ve SEZGİN, F. (2005). “Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1): 55-66.
 • COHEN W.M., NELSON R.R. & WALSH J.P. (2002). Links and Impacts: The Influence Of Public Research On Industrial R&D, Management Science, 48, 1, 1-23.
 • EKEN, H., (2006). “Küreselleşme ve Ulus Devlet”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 :243-262.
 • ELÇİ, Ş., (2006). İnovasyon Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı, Nova Yayınları, Ankara.
 • ETZKOWITZ, H., WEBSTER, A., GEBHARDT, C., TERRA, B.R.C. (2000). The Future Of The University and The University Of The Future: Evolution Of Ivory Tower To Entrepreneurial Paradigm, Research Policy, 29, 313-330.
 • FİLİK, Ü. B. ve KURBAN M. (2006). “Mühendislik Eğitiminde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Önemi ve Ar-ge Bilincinin Geliştirilmesi”, Elektrik-ElektronikBilgisayar Mühendislikleri Eğitimi, 3. Ulusal Sempozyumu.
 • FONTANA, R., GEUNA, A. & MATT, M. (2006). Factors Affecting University-Industry R&D Projects: The Importance Of Searching, Secreening And Signalling, Research Policy, 35, 309-323.
 • GÖKER, A. (1992). Teknolojiye Yetişme Sorunu ve Sovyetler Birliği Deneyimi, MMO Teknoloji Tartışmaları, Ankara.
 • GÜRBÜZ, E. ve UÇURUM E. T. (2012). “Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesinde Ortak Araştırma Merkezi‟nin Kurulmasına İlişkin Model Önerisi”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (2): 12-36.
 • http://www.bilgicagi.com/Yazilar/2393- Kuresel Dünya Düzeninde Yeni Kural Rekabet İçin İnovasyon.aspx, 06.12.2012.
 • İNAÇ, H., GÜNER,Ü. ve SARISOY, S. (2007). “Ekonomideki Değişen Devlet Anlayışı”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 12(3): 1-18.
 • KELEŞ, M. K. (2007). Türkiye‟de Teknokentler: Bir Ampirik İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • KONUK, M., ve ÖZTÜRK, A. (2010). Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Teknokentlere Bakış, Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Üniversite Vizyonumuzun Sempozyumu.
 • KÜÇÜKÇİRKİN, M. (1990). “Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ülke Sanayi ve Ekonomi Açısından Önemi”, TOBB, Yayın 158(68): 1-18.
 • ODABAŞI, A.Y., HELVACIOGLU, Ş. İnsel, M., HELVACIOGLU, İ. H. (2010). “Üniversite Sanayi İşbirliğinde Örnek Bir Model”, Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi, 183: 20-25.
 • OKAY Ş. (2009). Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanlarinin Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalişmalarina Bakişlari Üzerine Bir Alan Araştirmasi , Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Volume 8, Number:2-2009, 94-111.
 • ÖMÜRBEK, N. ve HALICI, Y. (2012). “Üniversite Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Antalya Teknokenti ile Göller Bölgesi Teknokenti Üzerine Bir Araştırma”, SDÜ, SBE Dergisi, 1 (15):249-268.
 • SHANE, S. (2004). Encouraging University Entrepreneurship? The effect of the Bayh-Dole Act on University Patenting in the United States, Journal Of Business Venturing, 19, 127-151.
 • TUİK, TÜBİTAK, OECD-MSTI 2011/1 Karar Adı: (2011/101) Ulusal Yenilik Sistemi 2023 yılı hedefleri.
 • TURK-BICAKCI, L. & BRINT, S. (2005). University-Industry Collaboration: Patterns Of Growth For Low- and Middle-Level Performers, Higher Education, 49, ½, 61-89.
 • WRIGHT, M., CLARYSSE, B., LOCKETT, A. & KNOCKAERT, M. (2008). Mid-Range Universities Linkages With Industry: Knowledge Types and The Role of Intermadiaries, Research Policy, 37, 1205-1223.
 • XU, H. (2010). “A Regional University-Industry Cooperation Research Based on Patent Data Analysis, Asian Social Science”, 6 (11): 88-95.

___

APA Yücel,  . & Atlı, Ö. (2014). ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 153-168 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

KFG-AHP BÜTÜNLEŞİK YÖNTEMİ KULLANILARAK TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  yrd.doç.dr.nuri Özgür DOĞAN, Arş.Gör.Yusuf KARAKUŞ

6360 SAYILI YASANIN YERELLEŞME BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yrd.Doç.Dr.Alpay GÜNAL, Dr.Senem AVTUR, Dr.Kadriye OKUDAN DERNEK

TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI KAMU GELİRLERİ İLE EĞİTİM HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ

  Doç.Dr.Halit ÇİÇEK, Öğr.Gör.Alper TİRYAKİ, Arş.Gör.Doğan BOZDOĞAN

PİYASA KATMA DEĞERİNİ AÇIKLAMADA EKONOMİK KATMA DEĞERİN GELENEKSEL PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ KARŞISINDAKİ DURUMUNUN İNCELENMESİ

  Arş.Gör.Işıl EREM,  Yrd.Doç.Dr.Yılmaz AKYÜZ

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

  Yrd.Doç.Dr.Nurcan YÜCEL, Öğr.Gör.Yavuz ATLI

ELTON-GRUBER KISITLI MARKOWİTZ KUADRATİK PROGRAMLAMA MODELİ İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU: BIST-50 ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Öğr.Gör.Ömer AKÇAYIR,  Arş.Gör.Buhari DOĞAN, Prof.Dr.Yusuf DEMİR

KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİ ÖNLEMEDE ERKEĞİN ROLÜ

  Yrd.doç.dr.sevim Atila DEMİR, Uzm.dilek NAM

İŞVERENLERİN GÖZÜYLE KOBİ’LERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GEBZE BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERDE BİR UYGULAMA

  Yrd.doç.dr.sinem YILDIRIMALP, Arş.gör.bora YENİHAN