TÜRKİYE’NİN 1990-2013 DÖNEMİ İÇİN ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN ENDEKS YÖNTEMİNE DAYALI ANALİZİ

II. Dünya savaşı sonrası endüstri içi ticaretin (EİT) varlığının tespiti uluslar arası ticarette temel bir değişimin göstergesi olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı gittikçe önemi artan endüstri-içi ticaret teorisi ekseninde Türkiye’nin dış ticaret yapısını kapsamlı bir biçimde analiz etmek olarak belirlenmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin EİT seviyeleri, 1990-2013 yılları boyunca, SITC 3 basamaklı veriler ve Grubel-Lloyd endeksi kullanılarak hesaplanmaktadır. Grubel-Lloyd Endeksi (ağırlıklandırılmış ortalama)ile yapılan ölçümler sonucunda, Türkiye’nin imalat sanayi endüstri içi ticaret değerlerinin 23 yıl içerisinde yükselen bir seyir izlediği gözlenmektedir. Ancak her bir endüstri grubu için ayrı ayrı yapılan incelemeler sonucunda endüstri içi ticaret değerlerinin genellikle düşük ya da orta teknolojili mallarda yüksek değerler taşıdığı gözlenmektedir

Türkiye’nin 1990-2013 Dönemi İçin Endüstri İçi Ticaretinin Endeks Yöntemine Dayalı Analizi

The discovery of intra-industry trade (IIT) in the post-second World War period has been taken as an indication of a major change in the international trade. The main aim of this study is to analyze the structure of Turkey’s foreign trade on the axis of IIT theory which increasing its importance permanently. In this context, Turkey’s IIT levels have been calculated by using 3 digit level of SITC data and Grubel-Lloyd index during the period of 1990-2013. As a result of this measurement, which made with Grubel-Lloyd Index (weighted average), value of intra-industry trade in Turkey's manufacturing industry has been observed an increasing trend for 23 years. However, it is observed that intra-industry trade value is high in low or medium-tech goods, when analyzed separately for each manufacturing industry group
Keywords:

-,

___

 • AKKOYUNLU, Ş. K.A., KHOLODILIN, ve B., SILIVERSTOVS, (2006). What Affects the Remittances of Turkish Workers: Turkish or German Output?, Discussion Papers of DIW Berlin, 622, DIW Berlin, German Institute for Economic Research.
 • AYDIN, A. (2008). Endüstri-içi Ticaret ve Türkiye: Ülkeye Özgü Belirleyicilerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. XXV, S. 2, ss.881-921.
 • BALASSA, B. (1966). “Tariff Reductions And Trade in Manufactures Among The Industrial Countries”, American Economic Review, S. 56, ss.466–473.
 • BARKER, T. S. (1977). “International Trade and Economic Growth: An Alternative to the Neoclassical Approach”, Cambridge Journal of Economic, C. 1, S. 2, ss. 153-72.
 • BAYRAKTUTAN, Y. (2003), “Bilgi ve Uluslar Arası Ticaret Teorileri”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 4, S. 2, ss.175-186.
 • ÇEPNİ, E. ve KÖSE, N. (2003). Intra-Industry Trade Patterns Of Turkey: A Panel Study, G.Ü.I.I.B.F. Dergisi , S. 3, ss.13–28.
 • DEVİREN, N.V. (2004). Türkiye ile Avrupa Birliği Ülkeleri Arasında Sınai Ürünleri Endüstri-içi Ticareti, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Eylül, ss. 107-127.
 • DRÈZE, J. (1960). “Quelques Réflexions Sereines sur l’Adaptation de l’Industrie Belge au Marché Commun”, Comptes-rendus des Travaux de la Société d’Economie Politique de Belgique; No:275. Translated as, “The Standard Goods Hypothesis”. in A. Jacquemin and A. Sapir, eds. The European Internal Market: Trade and Competition. Oxford: OUP, ss. 13-32.
 • EMİRHAN, P.N. (2005). The Determinants Of Vertical Intra-Industry Trade Of Turkey: Panel Data Approach, Dokuz Eylül University, Discussion Paper, Series No. 05/05.
 • ERK, N. ve TEKGÜL, Y. (2001). Ekonomik Entegrasyon ve Endüstri-içi Ticaret: TürkiyeAB Ülkeleri arasındaki Endüstri-içi Ticaretin Ölçülmesi ve Ticaret Tipinin Belirlenmesi, METU International Conference on Economics V, Ankara.
 • ERLAT, G. ve ERLAT, H. (2003). Measuring Intra-Industry And Marginal Intra-Industry Trade: The Case For Turkey, Emerging Markets Finance and Trade, 39, ss.5–38.
 • FRANKEL, H. (1943). “Industrialisation Of Agricultural Countries And The Possibilities Of A New İnternational Division Of Labour”, Economic Journal, V. 53, ss.188-201.
 • GÖNEL, D.F. (2001a). How important is intra-industry trade between Turkey and its trading partners? A comparison between the European Union and Central Asia Turkic Republics, Russian and East European Finance and Trade, 37, ss.61-76.
 • GÖNEL, D.F. (2001b). Tekstil Sektöründe Endüstri-içi Ticaret, Dış Ticaret Dergisi, S. 21, ss.15-31.
 • GREENAWAY, D. ve MILNER, C. (1987). “Intra-Industry Trade: Current Perspectives and Unresolved Issues”, Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 123, H. 1, ss. 39-57.
 • GRUBEL, H. ve LLOYD, P.J. (1971). “The Empirical Measurement of Intra- industry Trade,” Economic Record, V. 470, ss. 494-517.
 • KANDOĞAN, Y. (2003). Intra-Industry Trade Of Transition Countries: Trends And Determinants, Emerging Markets Review, V. 4, ss.273-286
 • KAYA, A. A. ve ATIŞ, A. (2007). Türkiye Kimya Sanayi Endüstri İçi Ticaretinin Statik ve Dinamik Analizi: Avrupa Birliği Üye ve Aday Ülkeleri, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Çin, Ege Akademik Bakış, 7(1), ss.251-291.
 • KİBRİTÇİOĞLU, A. (1998). “İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 53, S. 1-4, s. 207-230.
 • KOÇYİĞİT A. ve ŞEN, A. (2007). The Extend of Intra Industry Trade Between Turkey and the European Union: The Impact of Customs Unions, Journal of Economic and Social Research, V. 9(2).
 • KOJIMA, K. (1964). “The Pattern of International Trade Among Advanced Countries”, Hitotsubashi Journal of Economics; V.5:1, ss. 17-36.
 • KÖSEKAHYAOĞLU, L. (2002). Does Trade Liberalization Matter?: An Analysis Of Intra-Industry Trade For Turkey and EU, Marmara Journal of European Studies, 10, ss.113–135.
 • KRUGMAN, P. (1979). “Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade”, Journal of International Economics, V. 9, ss.469-479.
 • KRUGMAN, P. (1980). “Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade”, American Economic Review, V. 70, No: 5, ss.950-959.
 • KUTLU, E. ve YENİLMEZ, F. (2005). Türkiye ile AB Ülkeleri Arasındaki Endüstri İçi Ticaretin Önemi, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Nisan, C. 20, S. 229, ss. 45-64.
 • KÜÇÜKAHMETOĞLU, O. (2002). Endüstri-içi Ticaret ve Türkiye, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Ocak, Yıl: 17, S. 190, ss.34-50.
 • LEONTIEF, W. (1954). “Domestic Production and Foreign Trade: The American Capital Position Re-examined”, Econ. Internaz, 7 (February 1954): 9-38. Reprinted in Readings in International Economics, edited by Richard E. Caves and Harry G. Johnson. Homewood, Ill.: Irwin (for Amer. Econ. Assoc.),1968.
 • LINDER, S.B. (1961). “An Essay on Trade and Transformation”, Stockholm: Almqvist and Wiksell.
 • MICHAELY, M. (1977). “Exports And Growth : An Empirical Investigation”, Journal of Development Economics, V. 4, No:1, ss. 49-53.
 • OECD, (1999). Science, Technology and Industry Scorebroad 1999: Benchmarking Knowledge-Based Economies, Paris.
 • SAYGILI, Ş. (2003). Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisi’nin Dünyadaki Konumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No: DPT2675, Ankara.
 • SHARMA K. (1999). “Pattern And Determinants Of Intraindustry Trade in Australian Manufacturing”, Center Discussion Paper no. 813, Economic Growth Center, Yale University.
 • SOMMA, E. (1994). “Intra-Industry Trade in The European Computers Industry”, Weltwirtschaftliches Archiv, V. 130, ss.784-799.
 • ŞİMŞEK, N. (2008). Türkiye’nin Endüstri İçi Dış Ticaretinin Analizi, Beta Yayınları,İstanbul.
 • ŞİMŞEK, N. (2005). Türkiye’nin Yatay ve Dikey Endüstri-içi Dış Ticareti, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, C. 20, S. 1, ss.43-62.
 • TÜRKCAN, K. ve ATEŞ, A. (2010). Structure and Determinants of Intra-Industry Trade in the U.S. Auto-Industry, Journal of International and Global Economic Studies, 2(2), December, ss.15-46.
 • TÜRKCAN, K. (2005). Determinants Of Intra-Industry Trade in Final Goods And Intermediate Goods Between Turkey And Selected Oecd Countries, Ekonometri ve Istatistik, S. 1, ss.20–40.
 • VERDOORN, R. (1960). “The Intra-Block Trade of Benelux” içinde Economic Consequence of the size of Nations, E. Robinson (ed.), London : Macmillian.
 • WALTHER, T. (2002). “Dünya Ekonomisi”, Alfa Yayıncılık, İstanbul.

___

APA Şentürk,  . & Kösekahyaoğlu, P. (2015). TÜRKİYE’NİN 1990-2013 DÖNEMİ İÇİN ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN ENDEKS YÖNTEMİNE DAYALI ANALİZİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 169-197 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.9b626

Sayıdaki Diğer Makaleler

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE STOK KONTROL FAALİYETLERİNİN ABC VE VED ANALİZLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: ISPARTA DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ

  özgür YEŞİLYURT, Yrd.doç.dr.harun SULAK, Yrd.doç.dr.mustafa BAYHAN

HİYERARŞİK ELECTRE YÖNTEMİNİN TEKNOKENT SEÇİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

  öğr.gör.dr.murat Kemal KELEŞ, Prof.dr.mustafa Zihni TUNCA

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Doç.Dr.Lutfiye ÖZDEMİR

TÜRKİYE’NİN 1990-2013 DÖNEMİ İÇİN ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN ENDEKS YÖNTEMİNE DAYALI ANALİZİ

  arş.gör.dr.canan ŞENTÜRK, Prof.dr.levent KÖSEKAHYAOĞLU

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  öğr.gör.ömer KULA, Doç.dr.orhan ADIGÜZEL

YÜKSEK GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLİ ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE SEKTÖR TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  yrd.doç.dr.yüksel KÖKSAL, Arş.gör.selin PENEZ

KADIN YÖNETİCİLERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE'DEKİ KADIN REKTÖRLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

  arş.gör.merve Nur Mert ŞENCAN, Prof.dr.hasan İBİCİOĞLU, Yrd.doç.dr.münire KARABEKİR

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE YENİLİKÇİLİK İLİŞKİSİNDE REKABET ŞİDDETİNİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ: SAVUNMA SANAYİNDE BİR UYGULAMA

  özgür ÖZKAN, Doç.dr.ömer TURUNÇ

HOLLANDA’DA MALİYE POLİTİKALARININ İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  assist.prof.dr.umut ÜNAL

GÜNEY KALİFORNİYA HÜKÜMETLER BİRLİĞİ KAYITLARINA GÖRE GÜNEY KALİFORNİYA MEGA-BÖLGESİ’NDE ULAŞIM PLANLAMASI

  Assoc.Prof.Dr.Elif ÇOLAKOĞLU