SOSYAL MEDYA ANALİZİ: TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Günümüzde internetin bilgi aramayı ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdığı herkesçe kabul edilen bir gerçekliktir. Özellikle işletmelerin müşterilere ulaşımı konusunda internet kullanımının önemi artmaktadır. Günümüzde internet teknolojisinin gelişimiyle birlikte çoğu işletme sosyal medya hesapları kullanmaya başlamıştır. İşletmeler, sosyal medya hesaplarını tüketicilerinin ve hedef kitlelerinin ilgisini çekecek şekilde tasarlayarak bir iletişim ortamı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu çalışma kapsamında beyaz eşya ve ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı işletmelerin sosyal medya hesaplarından Facebook, Twitter ve Instagram hesapları bu araştırma için geliştirilen bir ölçek vasıtasıyla incelenmiştir. Araştırmanın birinci ve ikinci bölümlerinde literatür taraması yapılarak, sektör ve sosyal medya konularının üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölüm yani son bölümde ise işletmelerin sosyal medya hesaplarında olması gereken görsel, teknik ve kurumsal ölçütler belirlenmiştir. İşletmelerin hesapları görsel, teknik ve kurumsal ölçütler üzerinden incelenerek içerik analizi yapılmış, elde edilen bilgiler üzerinden yorumlanmıştır. İşlevsellik ve tasarım fonksiyonları belirlenerek analizler yapılmıştır

SOCIAL MEDIA ANALYSIS: AN APPLICATION IN THE DOMESTIC APPLIANCES’ SECTOR IN TURKEY

It is an admitted fact now that the internet facilitates searching and getting information. Importance to use internet is increased especially for companies to reach customers. Nowadays, most companies have started to use social media accounts with the development of internet technology. Companies try to create a communication field with their customers by designing social media accounts in a way to attract their customers’ attention. In this study, social media accounts in Facebook, Twitter and Instagram run by foreign and domestic companies dealing in the business of domestic appliances are analyzed by means of a scale which has been developed for this research. In the first and second sections of the study, industry and social media are explained by screening the literature. In the third section, some visual, technical and organizational scales of the social media accounts of companies are determined. And their accounts are evaluated by means of the scale which was determined with respect to the visual, technical and organizational factors. Analyses are carried out by determining the functionality and design elements.

___

 • ALTINDAL, M. (2013). “Dijital Pazarlamada Marka Yönetimi ve Sosyal Medyanın Etkileri”, Akdeniz Üniversitesi. Akademik Bilişim Kongresi, Antalya.
 • BARUTÇU, S. ve TOMAŞ, M., (2013). “Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması Ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü”, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4 (1): 7.
 • BİNKARK, M. (2016). “Yeni Medya, Gençlik ve Gündelik Yaşam”, https://yenimedya.wordpress.com/calismalar/, 10.11.2016.
 • BULUT, E. (2012). Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Kapsamında Sosyal Medya Uygulamaları ve Etkili Kampanya Örnekleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • BÜLBÜL OĞUZ, B., (2012). “Sosyal Medya Dilinin Görüntüsel Gösterge Boyutu ve Bunun Dile Etkisi”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4):1163.
 • CEMİLOĞLU ALTUNAY, M. (2010). “Twitter: Gündelik Yaşamın Yeni Rutini 'Pıt Pıt Net’”, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Ulusal İletişim Öğrencileri Sempozyumu, Eskişehir.
 • DEMİREL, A. (2013). E-Ticarette Sosyal Medya Etkilerinin İncelenmesi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • DEMİRTAŞ, M.C. ve ÖZGÜVEN, N., (2012). “Siyasal Pazarlama Uygulamaları Açısından Belediye Başkanlarının Web Sitelerinin Değerlendirilmesi”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2):244.
 • ELEREN, A. (2007). “Markaların Tüketici Tercih Kriterlerine Göre Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Beyaz Esya Sektöründe Bir Uygulama”, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14 (2):49 – 50.
 • ERKUL, R. E. (2009). “Sosyal Medya Araçlarının (Web 2.0) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği”, Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, 116 (1):97.
 • GÖKER, G ve KESKİN, S. (2015). “Sosyal Medya Türevi Olarak Sosyal İçerik Platformları: Betimsel Bir İnceleme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39):400.
 • İŞLEK, M.S. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • İŞMAN, A. ve ALBAYRAK, E. (2014). “Sosyal Ağlardan Facebook’un Eğitime Yönelik Etkililiği”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1),130.
 • KESKİN, S. ve BAŞ, M. (2015). “Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (3): 54.
 • KİRTİŞ, K. A. ve KARAHAN, F. (2011). “To be or not to be in Social Media Arena as the Most Cost-Efficient Marketing Strategy After the Global Recession”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 24(1): 24.
 • KÖKSAL, Y. ve ÖZDEMİR, Ş. (2013). “Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya’nın Tutundurma Karması İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1):332.
 • MANGOLD, W.G. ve FAULDS, D.J. (2009). “Social Media: The New Hybrid Element of The Promotion Mix”, Business Horizons, 52(4):358.
 • ÖZDEMİR, Z. ve ÇETİNKAYA, Ö. (2014). “Müşteri Etkileşimi Yaratma Açısından Sosyal Medya: Türkiye’deki Hazır Giyim Lovemark’ları Üzerine Bir İnceleme”, 1. International CSMS Congress, Kocaeli.
 • ÖZTÜRK, A.B. (2016). “Beyaz Eşya Sektörü”, https://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/beyaz_esya_-_mart_2016.pdf, 09.10.2016.
 • STOKES, R.,(2008). E-Marketing: The Essential Guide to Online Marketing., South Africa: Quirk e-Marketing Ltd., Cape Town.
 • TALİH AKKAYA, D. (2013). Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algılarının Tutum Davranış ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • TAVŞANCIL, E. ve ASLAN, E., (2001). Epsilon Yayınları, İstanbul.
 • TURGUT, E. (2016). Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algılamaları İle Satın Alma Niyeti ve Ağızdan Ağıza İletişim Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • YING, M. (2012). Sosyal Medya Platformları Üzerinden Pazarlama ve Bu Mecrayı Etkin Kullanan Sektörler, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.