SENDİKA ÜYESİ KAMU GÖREVLİLERİNİN “SENDİKA-SİYASET” İLİŞKİSİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Çalışanların haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla başlangıçta çalışma hayatı ile sınırlı bir alanda etkiye sahip olan sendikalar, demokratik gelişimle birlikte toplum ve siyaset üzerindeki etkinliğini de artırmıştır. Örgütlenme sürecinin başında ideolojik gerekçelerle çatışma eksenine sahip olan “sendika-siyaset” ilişkisi, ilerleyen süreçte karşılıklı olarak menfaatlerin gelişimine aracılık eden bir işbirliğine dönüşmüştür. İşçi sendikacılığına oranla daha geç gelişen kamu görevlisi sendikacılığının siyaset kurumu ile olan ilişkisi, işin niteliği ve sendikal işlevler bakımından daha tartışmalı bir konudur. Kamu görevlilerinin asli ve sürekli niteliğe sahip kamu hizmetlerinin yürütücüsü olmaları, görevlerini yansızlıkla yapma zorunlulukları ve çalışma ilişkilerinin işveren boyutunun siyaset kurumu içinde belirlenmesi bu tartışmalardan birkaçıdır. Türkiye’de 2000’li yıllarda yasal altyapısına kavuşan kamu görevlisi sendikacılığının, işçi sendikacılığının tersine hızlı bir büyüme süreci içinde olduğu görülmektedir. Bu süreçte sendika üst örgütlenmelerinin siyasi çeşitliliğe denk düşen görünümü, “memur sendikacılığı-siyaset” ilişkisini tartışılmalı bir hale getirmektedir. Bu çalışma, sendika üyesi kamu görevlilerinin “sendika-siyaset ilişkisi”ne yönelik yaklaşımlarını bir saha çalışması ile analiz etmeyi amaçlamaktadır

Sendika Üyesi Kamu Görevlilerinin “Sendika-Siyaset” İlişkisine Yönelik Yaklaşımları Üzerine Bir Alan Araştırması

Unions which initially had an effect in a limited area of working life for protecting and promoting workers’ rights, increased their efficiency on society and poltics with democratic developments. Having an axis of conflict caused by ideological reasons in the beginning of the organization process, “union-politics” relationship turned into a mediating collaboration of mutual development of benefits, during the progressing process. Developed later than the unions of workers, unions of public employees’ relationship with the institution of politics is a more problematic issue in terms of the quality of the job and the functions of the unions. Some of these arguments are as followed; public employees are the essential and perpetual executives of the public services, they are obliged to do their offices objectively and the employer dimension of this working relationship is determined by the institution of politics. Obtained their legal infrastructure in 2000’s in Turkey, it’s seen that the public employees’ unions are in a rapid growth process to the contrary of workers’ unions. In this process, politically varied appearance of union confederations makes the “public office unionism- politics”
Keywords:

-,

___

 • AYDOĞANOĞLU, E. (2009). Dünyada ve Türkiye’de Sendika-Siyaset İlişkisi, 1. Baskı, Mattek Matbaacılık, Ankara.
 • DERELİ, B. (1982). “Kamu Görevliliği Sendikacılığı ile İlgili Başlıca Görüşler”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 3.
 • LEFRANC, G. (1971). Le Syndicalisme en France Que Sais-je, Paris, 1971.
 • KORAY, M. (2007). “Sosyal Politikanın Anlamı ve İşlevini Tartışmak”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2007/4.
 • KUTAL, M. (1966). “Mevzuatımızda Sendikalara Yasak Edilen Faaliyetler”, İstanbul Üniversitesi İktisat Mecmuası, Cilt 25.
 • KUTAL, M. (1986). “Sendikaların İşlevlerinde Çağdaş Gelişmeler ve Türk Hukukunda Durum”, İktisat ve Maliye Dergisi, 33(4).
 • KUTAL, G. (1977). Türkiye’de İşçi Sendikacılığı, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul.
 • MAHİROĞULLARI, A. (2012). “Sendika Siyaset İlişkisinin Teorik Çerçevesi ve Günümüzdeki Düzeyi”, Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Aralık 2012, 1(2).
 • MAHİROĞULLARI, A. (2000). 1980 Sonrası Türk ve Fransız Sendikacılığı, Kamu-İş Yayını, Ankara.
 • MUTLU, L. (2001). “Memurların Sendikalaşması ve Ekonomik-Sosyal Haklara Etkisi”, Sayıştay Dergisi, Sayı:42.
 • NOLAN, P.(2004). Shaping the future: The Political Economy of Work and Employment, Industrial Relations Journal, 35(5): 378-388.
 • SELAMOĞLU, A. (1998). Küreselleşme Sürecinde İnsan Kaynağı, TÜHİS Yayınları, İstanbul.
 • SİLVER, B. (2009). Emeğin Gücü 1870’den Günümüze İşçi Hareketleri ve Küreselleşme, Çev:E.Önal, Yordam Kitap:86, İstanbul.
 • TOKOL, A. (2000). Sosyal Politika, Vipaş Yayınları, İkinci Baskı, Bursa.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • YILDIRIM, E.(2008) “Sendikalar ve Kriz”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı:18, 2008/3, 10.Kongre/Özel Sayı, 199-206.
 • YOUNG, P.V. (1968). Bilimsel Sosyal İncelemeler ve Araştırma (Çev.) BİNGÖL, G. ve İŞÇİL, N., Ege Matbaası, Ankara.

___

APA Özaydın,  . M. & Han, E. (2014). SENDİKA ÜYESİ KAMU GÖREVLİLERİNİN “SENDİKA-SİYASET” İLİŞKİSİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 57-73 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.8b623

Sayıdaki Diğer Makaleler

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞGÖREN KATILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İŞ ZENGİNLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRMENİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ

  yrd.doç.dr.müfide Şule EREN, Emrah TOKGÖZ, Öğr.gör.onur SAYLAN

KIZILDENİZ’İN KAYBOLAN LİMAN ŞEHİRLERİ Şuaybe - Car - Kulzüm - Ayzab

  yrd.doç.dr.nihal Şahin UTKU

YÖNETİCİLERİN GÖZÜNDEN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI BOYUTLARI VE İŞLETMEYE OLAN FİNANSAL ETKİLERİ

  Öğr.Gör.Dr.Şevket YİRİK, Arş.Gör.Saliha Başak ERDİNÇ, Dr.sedat GÖÇEN

EMEK KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞINDA ROL OYNAYAN TARİHİ DÖNÜM NOKTALARININ SÜREÇ MERKEZLİ DEĞERLENDİRİLMESİ

  dr.hasan YÜKSEL

AİLE İŞLETMELERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNDEKİ ROLÜ: KABARTAY-BALKAR CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ

  yrd.doç.dr.nergis AZİZ, Yrd.doç.dr.susanna AYVAZ

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SÜRECİNDE KAMU ÇALIŞANLARININ ALGISINI ETKİLEYEN UYGULAMALAR

  Doç.Dr.Uysal KERMAN, Dr.sezai ÖZTOP

SENDİKA ÜYESİ KAMU GÖREVLİLERİNİN “SENDİKA-SİYASET” İLİŞKİSİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

  Yrd.Doç.Dr.Mehmet Merve ÖZAYDIN, Ercan HAN

HEKİM BİREYSEL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR UYGULAMA

  arş.gör.uzm.songül ÇINAROĞLU, Uzm.keziban AVCI

SAĞLIK HİZMETLERİNDE MALİYET ETKİLİLİK ANALİZİ

  öğr.gör.dr.vahit YİĞİT, Doç.dr.ramazan ERDEM

GÖLLER BÖLGESİ VE PRİZREN BÖLGESİ İÇİN BÖLGESEL DENGESİZLİKLERİ GİDERMEDE ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI, KARŞILAŞTIRILMASI VE MODELLENDİRİLMESİ

  Yrd.Doç.Dr.Zafer YILDIZ, Yrd.doç.dr.ayşe Durgun KAYGISIZ, Yrd.doç.dr.dilek MEMİŞOĞLU