SAĞLIK HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMI ALGILAMASININ İLİŞKİ ANALİZİ YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Kurum içi bilgi paylaşımı, kurumların varlıklarını sürdürmelerinde önemli stratejik yapılanmalardan birisidir. Bu çalışmada sağlık sektöründe görev yapan personelin kurumsal teknik bilgi paylaşımını etkileyen faktörler arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır. Bilgi paylaşımında etkin olan faktörler; bilginin önemi ve stratejik boyutu, bilgi teknolojileri ve alt yapısı, algılanan örgüt desteği ve motivasyon, tepe yönetiminin rolü, kurum içi güven ve çalışma ilişkileri gibi beş faktör üzerinde toplanmıştır. Bu faktörler arasındaki etkileşimin ilişki düzeyleri irdelenmiştir. Her faktörün diğer faktörlerle ilişkileri nispi olarak birbirinden düzey açısından farklılık göstermektedir. Bu gibi göreceli ilişki düzeyleri kurum içi sağlıklı bir bilgi paylaşımında yöneticilere önemli sonuçlar sağlamaktadır

Sağlık Hizmet Sektöründe Çalışanların Kurumsal Bilgi Paylaşımı Algılamasının İlişki Analiz Yoluyla Değerlendirilmesi

Knowledge sharing in house is one of the important strategic structures of institutions in maintaining their presence. In this study, relationships among the factors that affecting knowledge sharing of the personnel who is working in the health sector are discussed. The factors affecting knowledge sharing were categorized into five groups such as the importance of knowledge and strategic dimension, information technology and infrastructure, perceived organizational support and motivation, trust and working relationships with in-house and top management role in the organizations. The interaction levels of relationship among these factors were examined. Relations of each factor with other factors relatively differ from each other in terms of their levels. Such relationships provide important results for the managers in a healthy knowledge sharing environment
Keywords:

-,

___

 • BARKER A. (2001), Yenilikçiliğin Simyası, Çev: Ahmet KARDAM, MESS Yayınları, Yay. No: 391, İstanbul
 • BENSGHIR, K.T. (1996), Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim. TODAİE Yayınları, Ankara.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2011), Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara
 • DAVENPORT T.H. ve L.Prusak (1998), Working Knowledge How Organizations Manager What They Know, Harvard Business School Press (paperback), Boston.
 • FUKUYAMA, F. (1996), Trust, Penguin Books London.
 • GÜLEŞ, H.K. ve H. Bülbül (2004), Yenilikçilik: İşletmeler İçin Stratejik Rekabet Aracı, Nobel Yayın Dağıtım, Yay. No: 328, Ankara.
 • HAIR, Joseph F. Jr., P.B Robert and J.O. David (2000), Marketing Research, International Edition, McGraw-Hill Inc.
 • KALAYCI, Ş. (2006), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 1. Baskı, Asil Yayınevi, Ankara.
 • KROUH, G.V., K. Ichijo,. ve I. Nonaka (2002), Bilginin Üretimi (Enabling Knowledge Creation), Çev: Günhan GÜNAY, Rota Yayın Yapım Tanıtım Tic. Ltd. Şti, İstanbul.
 • LAIRD, C. (1985), Webster’s New World Thesaurus. Updated by Williams D. LUTZ, Prentice Hall Pres Revised Edition, Newyork
 • MANLY, B. F. (2005), Multivariate Statistical Methods, Chapman and Hall Pbc., London.
 • MORRISON, D. F. (2005), Multivariate Statistical Methods, 4th ed.,CA: Brooks/Cole, 2005, Belmont.
 • NELSON, R. R. ve S.G Winter (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change. Belknap Press, Cambridge, UK.
 • NONAKA, I. ve H. Takeuchi (1995), The Knowledge Creating Company, Oxford University Press, NewYork.
 • O'NEILL, B.S. ve Monica Adya (2007), “Knowledge Sharing and the Psychological Contract: Managing Knowledge Workers Across Different Stages of Employment”, Marquette UniversityBusiness Administration, College of Management Faculty Research and Publications, 1-44.
 • TDK (1974), Türkçe Sözlük, Altıncı Baskı, Bilgi Basımevi, Ankara.
 • TIWANA, A. (2003), Bilginin Yönetimi, Çev. Elif ÖZSAYAR, Dışbank Kitapları, No:5, Kelebek Matbaası, İstanbul.
 • TOP, S. (2008), İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi, Beta Yayınları İstanbul.
 • ÜLGEN, H. (1990), İşletme Yönetiminde Bilgisayarlar, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları Yay, No:225, İstanbul Makaleler
 • AKDEDE, S.H. ve A.H. Turan (2008), ”Bilişim Sistemlerinin Kobi’lerin Performansına Etkileri: Kaynak Temelli Yaklaşım İle Denizli İlinde Ampirik Bir Uygulama”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı:63-4, 1-28.
 • AKERLOF, G.A. ve W.T Dickens (1982), “The Economic Concequences of Cognitive Dissonace”, The American Economic Review, Vol:73 (3), 307-319.
 • BARNEY, J.B. ve A.M. Arikan (2006), “The Resource-based View: Origins and Implications” The Blackwell Handbook of Strategic Management. Michael A, R. HITT, Edward FREEMAN and Jeefrey S. HARRISON (eds). Blackwell Publishing, 124-189.
 • CALDEIRA, M.M. ve J.M. Ward (2001), “Using Resource-Based Theory To Interpret The Successful Adoption and Use of Information Systems and Technology in Manufacturing Small and Medium Sızed Enterprises” Global Co-Operation in the New Millennium The 9th European Conference on Information Systems Bled, Slovenia, June 27- 29, 2001, 1159-1169.
 • CALDER, B.J. ve B.M. Staw (1975), “The Self Perception of Intrinsic and Extrinsic Motivation”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol: 31, 599-605.
 • CANTNER, U., K.Joel, ve T.Schmidt (2009), “The Use Of Knowledge Management By German Innovators” Journal of Knowledge Management, Vol:13 (4), 187–203.
 • CHOI, B., K.S.Poon ve J.G Davis (2006), “ Effects of Knowledge Management Strategy on Organizational Performance: A Comlomentarity-Theory- Based Approach”, (Omega) The Internetional Journal of Management Science, Vol:36, 235-251.
 • CONNELLY, C.E. ve E.K. Kelloway (2003), “Predictors of Employees Persceptions Knowledge Sharing Culture“, Leadership and Organization Development Journal, Vol:24 (5), 294-301.
 • CONNER, K. (1991), “A Historical Comparison of Resource-Based Theory And Five Schools of Thought Within Industrial Organization Economics: Do We Have A New Theory of The Firm?,” Journal of Management, Vol:17(1), 121-154.
 • DUFFY, J. (2000), “Knowledge Management: What Every Information Professional Should Know” Information Management Journal Vol:28 No:4.
 • EISENBERGER, R., R.Hunhington, S.Hutchison, ve D.Owa (1986), “Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psychology, Vol:71, No:3., 500-507.
 • FAHAY, L. ve L.Prusak (1998), “The Eleven Deadliest Sins of Knowledge Management” California Management Review, Vol: 40, 265-276.
 • FANIEL, I.M. ve A.Majchrzak (2007), “Innovating by Accessing Knowledge Across Departments”, Decision Support Systems , Vol: 43, 1684–1691.
 • GAGLIARDI, A.R., N Fraser, F.C Wright, L.Lemieux-Charles ve D. Davis (2007), “Fostering Knowledge Exchange Between Researchers and Decision-Makers: Exploring The Effectivenessof A Mixed- Methods Approach”, Health Policy, 1-11.
 • GRANT, R.M. (1996), “Prospering in Dynamically-Competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge Integration”, Organization Science, Vol:7, No:4, (Jul.- Aug., 1996), 375-387.
 • HUOTARI, M.L. ve M.Iivonen (2004), “Managing Knowledge- Based Organizations Through Trust”, Idea Group Inc.Finland, 1-29.
 • İYİT, N. ve A.Genç (2005), “Lojistik Regresyon Analizi Yardımıyla Denekte Menopoz Evresine Geçişe İlişkin Bir Sınıflandırma Modelinin Elde Edilmesi,” S.Ü. Fen Edebiyat Fak. Fen Dergisi, Sayı:25, 19-27.
 • KING, W.R ve P.Marks (2006), “Motivating Knowledge Sharing Through A Knowledge System” , The Internetional Journal of Management Science, Vol: 36, 131-146.
 • LEE, J.N. (2001), “The Impact of Knowledge Sharing, Organizational Capability and Partnership Quality on IS Outsourcing Success”, Information and Management, Vol:38, 323-335.
 • LIEBESKIND, J. P. (1996), “Knowledge, Strategy, and The Theory of The Firm”, Strategic Management Journal, Vol:17, 93–107.
 • LIN, H. (2007), "Knowledge Sharing and Firm Innovation Capability: An Empirical Study”, International Journal of Manpower, Vol:28 No:3/4, 315-332.
 • LU, H. ve K.Hsiao (2007), “Understanding Intention To Continuously Share Information on Weblogs”, Internet Research Vol:17 No:4, 345- 361.
 • NAHAPIET, J. ve S. Ghoshal (1998), “Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage”, Academy of Management Review, Vol:23, 242–266.
 • NICKERSON, J.A. ve T.Zenger (2004), “A Knowledge-Based Theory of the Firm-The Problem-Solving Perspective”, Organization Science, Vol: 00(0), 1-16.
 • OECD (2004), Knowledge Management Innovation in The Knowledge Economy: Implications For Education and Learning, OECD, Publications Service, 2, Rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.
 • QUINN, J. B., P.Anderson ve S.Finkelstein (1996), “Leveraging Intellect” Academy of Management Executive, Vol:10, No:3, 7–26.
 • RAJAGOPALAN, N., A.Rasheed, ve D.K. Datta, (1993), “Strategic Decision Processes: Critical Review and Future Directions”, Journal of Management, Vol:19 No:2, 349-384.
 • RAVISHANKAR, M.N, ve SHAN L.P., 2006, “The Influence of Organisational Identification on Organisational Knowledge Management”, Omega The Internetional Journal of Management Science, Vol:34, 221-234.
 • RENZL, B. (2008), “Trust in Management and Knowledge Sharing:The Mediating Effects Fear and Knowledge Documentation”, Omega, Vol:36, 206-220.
 • VON KROGH, G. (1998), “Care in Knowledge Creation” California Management Review, Vol:40 (3), 133-215.
 • WASKO, M. ve S.Faraj (2000), “It’s What One Does: Why People Participate And Help Others in Electronic Communities of Practice,” Journal of Strategic Information Systems, Vol:9, (2-3) , 155-173. İnternet Bazlı Kaynaklar
 • ALAVI, M. ve D.E Leidner (1999), "Knowledge management systems: issues, challenges, and benefits". Communications of the AIS 1 (2). http://portal.acm.org/citation.cfm?id= 374117, 28.11.2008.
 • BAKER, K.A. ve G.M. Badamshina, (2002), “Knowledge Management”, Science Policy; Strategy; Change Management; Competencies; Innovation. 2002, http://www.wrennetwork.net- /resources/benchmark/05-KnowledgeManagement.pdf, 28.04.2008
 • GROVER, V. ve T.H.Davenport (2001), “General Perspectives on Knowledge Management: Fostering A Research Agenda”, Journal of Management Information System Summer, 2001, Vol: 18. No: I., 5- 21,http://www.cs.nott.ac.uk/~dap/network/ %20etc/understanding%20concept%20of%20knowledge%20leakage/ge neral.pdf, 15.06.2008.
 • previous%20workshops
 • HSU, I. (2007), “Knowledge Sharing Practices as A Facilitating Factor for Improving Organizational Performance Through Human Capital: A Preliminary Test”, Expert Systems with Applications) www.elsevier.com/locate/eswa , 1-11, 05.04.2010.
 • LANG, K.A. (2006), “Cognition, Agency Theory and Organization Failure: A Saskatcehewan Wheat Pool Case Study” Master Thesis Saskatcehewan University, December, Canada. http://library2.usask.ca/theses/available-/etd01032007132828/ unrestricted/Lang-MScThesis_Dec 2006, 12.03.2009.
 • MAHNKE, V. (1998), “The Economies of Knowledge-Sharing: Production- and Organization Cost Considerations” Department of Industrial Economics and Strategy, www.druid.dk/conferences/ winter1999/confpapers/-mahnke.pdf, 10.10.2010.
 • NOOTEBOOM, B. (1996), “Towards A Cognitive Theory of The Firm Issues and A Logic of Change”, Third Version, June. 1996http://som.eldoc.ub-.rug.nl/FILES/reports/19951999/ 1997/97B05/97b05.pdf, 01.06.2008. themeB/
 • OECD (2006), “Methodology for Assessing the Implementation of the OECD Principles on Corporate Governance”, December, (Paris: Author) www.oecd.org., 10.10.2008.
 • YAMAN, H.R. (2000), “A Conceptual Model of Knowledge Acquisition and Utilisation Through Marketing Research in Tourism:Devekopment and An Emprical Assessment “, The Degree of Doctor of Philosophy School of Hospitality, Tourism and Marketing Faculty of Business and Law Victoria University, http:// eprints.vu.edu. au/ archive/ 00000212/01/02-whole.pdf, 15.06.2007.

___

APA Top,  . Y. & Dilek, Y. (2013). SAĞLIK HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMI ALGILAMASININ İLİŞKİ ANALİZİ YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 283-304 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU TALEBİNDE İSRAFA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ ANALİZİ -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama-

  Doç.Dr.Ergin UZGÖREN, Arş.gör.mehmet ŞENGÜR, Öğr.gör.ümit YİĞİT

CARİ AÇIK VE BÜTÇE AÇIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN NEDENSELLİK İLİŞKİLERİNİN DİYAGRAM YOLUYLA GÖSTERİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Uzman Dr.şeyma Çalışkan ÇAVDAR, Şeyma ÇALIŞKAN Çavdar, Yrd.Doç.Dr.Filiz KARAMAN

KOMPLEKSLİK KURAMI VE KAMU POLİTİKALARI: YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİŞİM KAVRAMLARINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

  Yrd.Doç.Dr.Buğra ÖZER, Yrd.Doç.Dr. Güven ŞEKER

ANTİK YUNAN YAZINSAL OYUNLARINDA YÖNETİM DÜŞÜNCESİ

  Dr.Uğur KESKİN, Yrd.doç.dr.köksal BÜYÜK

İŞ TATMİNİ BOYUTLARI İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK BOYUTLARI İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK BOYUTLARININ ARA DEĞİŞKENLİK ROLÜ

  Asst.Prof.Ömer Faruk ÜNAL

MEVDUAT BANKALARINDA CAMELS PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA (2001-2010)

  Doç.Dr.Tuğrul KANDEMİR, Arş.Gör.Nuray DEMİREL ARICI

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN SERMAYE ŞİRKETLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ VE MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ

  Doç.Dr.Mehmet GENÇTÜRK

SAĞLIK HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMI ALGILAMASININ İLİŞKİ ANALİZİ YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yrd.Doç.Dr.Seyfi TOP, Yrd.doç.dr.serkan DİLEK

KÜRESELLEŞME VE REJİM TİPLERİNİN ETNİK ŞİDDET ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE MAKRO DÜZEYDE BİR YAKLAŞIM

  Dr.niyazi EKİCİ, Dr.serdar YILDIZ

İSLAM’IN EKONOMİK YAPISINDA İNSAN MODELİ: HOMO ECONOMICUS İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

  Dr.İsmail EREN