ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU TALEBİNDE İSRAFA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ ANALİZİ -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama-

Zorunlu bir ihtiyaç haline gelen cep telefonu piyasasında firmalar arasındaki rekabet artmış ve tüketimi arttırmaya yönelik çabalar önem kazanmıştır. Piyasada hızlı teknolojik ilerlemeler, ürün faklılaştırması, ürünün sahip olduğu niteliklerdeki artış, yoğun reklam ve promosyon uygulamaları dikkati çekmektedir. Bu ortam tüketici tercihlerinin rasyonellikten uzaklaşarak kaynak israfına yönelmesine neden olabilmektedir. Bu çalışmada cep telefonu piyasasında önemli bir tüketici grubu olan üniversite öğrencilerinin cep telefonu tercih ve kullanımlarında israfa neden olan davranışları ile ilgili değerlendirmelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda öğrenci ailelerinin aylık ortalama gelirlerinin, kredi veya burs alıyor olmalarının ve cinsiyetlerinin israf algısı üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Öğrencilerin kesinlikle israf olarak nitelendirdikleri davranışların başında, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayan kimselerin pahalı cep telefonu talep ediyor olması gelmiştir. Buna karşılık ön ödemeli hat kullanılıyor olması öğrenciler için hiç bir şekilde israf içermeyen davranıştır. Ayrıca elde edilen verilere göre öğrencilerin cep telefonlarındaki mevcut fonksiyonlardan en çok SMS ve MP3 özelliklerini kullandıkları, Wap, GPRS, MMS ve GPS (Navigasyon) özelliklerini ise neredeyse hiç kullanmadıkları belirlenmiştir

Üniversite Öğrencilerinin Cep Teleonu Talebinde İsrafa Yönelik Davranışlarının Analizi - Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama

In the market of mobile phones, which has become compulsory, competition has increased and the efforts to raise consumption have gained importance. Within the market, rapid technological developments, product diversification, increase in the quality of the products, intense practices in terms of advertisements and promotions are remarkable. This atmosphere may cause the consumers behave irrationally and have a tendency towards the waste of resources. This study aims to determine the assessments of the university students who constitute an important consumer cluster, regarding their behaviors leading to waste in the preference and use of mobile phones. In this study, it has been found out that the average monthly income of the parents of the students, students’ having a scholarship or credits, and their gender have effect on the perception of waste. Among the behaviors that the students describe as definite wastefulness comes predominantly the demand of expensive mobile phones by people who are unable to meet their basic needs. However, that the students use pre-paid mobile phone lines is a behavior that does not have any connection with wastefulness in any way. In addition, obtained data shows that students use SMS and MP3 listening the most among the current functions of mobile phones and that they almost never use such other functions as Wap, GPRS, MMS, and GPS (Navigation)

___

 • ALTUNIŞIK, R., COSKUN R., BAYRAKTAROĞLU S. ve YILDIRIM E. (2010), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya.
 • AYDIN, K. (2004), “Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanımı Ve GSM Operatörü Tercihleri Üzerine Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Isparta, s.149-164.
 • AYDIN, S. (2009), “ Kişisel ve Ürün Temelli Yenilikçilik: Cep telefonu Kullanıcıları Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10(2),188-203.
 • BTK. (2010), Faaliyet Raporu.
 • ÇAKIR, M., ÇAKIR F. ve USTA G. (2010), “Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2. s.87-94.
 • DÜNDAR, S. ve ECER F. (2007), Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihinin, Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi”, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, Manisa, s.195-205.
 • EREN, H. vd. (1988), Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayın No.549, Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
 • GÜLMEZ, M. (2005), “Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Satın Alma Ve Kullanımını Etkileyen Faktörler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitelerinde Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 24, s.37-62.
 • KARAGÖZ, Y., ÇATI K. ve KOÇOĞLU M. C. (2009), “Cep Telefonu ve Operatör Tercihinde Etkili Olabilecek Faktörlerin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İrdelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 23, Kütahya, s.7-24.
 • KAYHAN, V. (2006), “ Kuran’a Göre İsraf ve İktisat”, Din Bilimler Akademi Araştırma Dergisi, Sayı-2.
 • NASIR, S. (2003), “Türkiye’de GSM Sektöründe Müşteri Memnuniyeti: Kullanıcıların Operatör Değiştirme Eğilimlerinin Saptanması”, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kayseri, s.211-228.
 • OKTAY, E., ÖZER H. ve ÖZÇOMAK S. M. (2006), “Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Abonelik Türünü Tercih Etmeleriyle İlişkili Faktörlerin Tespiti”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl. 10, Sayı. 27, s.275-296.
 • ÖZCAN, Y. Z. ve KOÇAK A. (2003), “A Need Or A Status Symbol?”, European Journal Of Communication, Vol. 18, No. 2, pp. 241-254.
 • ÖZER, H., S. M. ÖZÇOMAK ve OKTAY E. (2006), “Üniversite Öğencilerinin Cep Telefonu Hat Tercih Olasılığının Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi Örneği”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 7 (2), Ankara, s.39-52.
 • URAL, İ. (1999), “ İslam Dini Açısından İsraf ve Aşırı Tüketim”, Yeni Türkiye Dergisi, Kalite Özel Sayısı, Mart-Nisan.
 • UZGÖREN, E.(2006), Tüketim ve Üretim Davranışları Ekseninde İsraf, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • UZGÖREN, E., ŞENGÜR, M., ve YİĞİT, Ü. (2012), “Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Talebini Etkileyen Faktörler (Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Uygulama)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, C.XIV, S I.
 • WOMACK, P. J. ve JONES, T. D. (1998), Yalın Düşünce, çevr. Aras N. Sistem Yayıncılık, İzmir.
 • YULUĞKURAL, Y., FELEK S. ve ALADAĞ Z. (2005), “Mobil

___

APA Uzgören,  . D. , Şengür, A. & Yiğit, Ö. (2013). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU TALEBİNDE İSRAFA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ ANALİZİ -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama- . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 29-44 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.8b623

Sayıdaki Diğer Makaleler

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ BAĞLAMINDA RICARDOCU MALİ REJİM

  Yrd.doç.dr.özgür UYSAL, Arş.gör.gülçin Güreşçi PEHLİVAN

MİKRO REKABETÇİLİKTE YENİ YAKLAŞIMLAR Hastanelerde Oluşan Etik İklimin Kalite ve Akreditasyon Açısından Değerlendirilmesi

  Yrd.doç.dr.muaz GÜNGÖREN, Fatih Orhan, Yrd.Doç.Dr.Nurullah KURUTKAN

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN SERMAYE ŞİRKETLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ VE MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ

  Doç.Dr.Mehmet GENÇTÜRK

KÜRESELLEŞME VE REJİM TİPLERİNİN ETNİK ŞİDDET ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE MAKRO DÜZEYDE BİR YAKLAŞIM

  Dr.niyazi EKİCİ, Dr.serdar YILDIZ

MEVDUAT BANKALARINDA CAMELS PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA (2001-2010)

  Doç.Dr.Tuğrul KANDEMİR, Arş.Gör.Nuray DEMİREL ARICI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU TALEBİNDE İSRAFA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ ANALİZİ -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama-

  Doç.Dr.Ergin UZGÖREN, Arş.gör.mehmet ŞENGÜR, Öğr.gör.ümit YİĞİT

ANTİK YUNAN YAZINSAL OYUNLARINDA YÖNETİM DÜŞÜNCESİ

  Dr.Uğur KESKİN, Yrd.doç.dr.köksal BÜYÜK

İSLAM’IN EKONOMİK YAPISINDA İNSAN MODELİ: HOMO ECONOMICUS İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

  Dr.İsmail EREN

KOMPLEKSLİK KURAMI VE KAMU POLİTİKALARI: YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİŞİM KAVRAMLARINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

  Yrd.Doç.Dr.Buğra ÖZER, Yrd.Doç.Dr. Güven ŞEKER

SAĞLIK HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMI ALGILAMASININ İLİŞKİ ANALİZİ YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yrd.Doç.Dr.Seyfi TOP, Yrd.doç.dr.serkan DİLEK