KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki 16 büyükşehir belediyesinin 2006/2007 yıllarında uygulamaya başladıkları ilk stratejik planların değerlendirilmesidir. Bu amaçla, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuz’u esas alınarak 77 kriter belirlenmiş ve bunlar Hazırlık, Durum Analizi, Geleceğe Bakış, Maliyet ve İzleme/Değerlendirme başlıkları altında gruplandırılmıştır. Stratejik planlar, oluşturulan değerlendirme formuna dayalı olarak incelenmiş ve planlarda yer alan hususların formdaki kriterleri karşılama düzeyi tespit edilmiştir. Ortaya çıkan bulgular, büyükşehir belediyelerinin stratejik planlarının, bazı alanlarda eksiklikler taşımakla birlikte, stratejik plan gereklerini önemli ölçüde karşıladıklarını göstermektedir

Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama:  Büyükşehir Belediyeleri Örneği

In this study, it has been aimed that the first strategic plans of 16 metropolitan municipalities, which were put in application in 2006/2007, are evaluated. For this reason, the evaluation criteria consisting of 77 questions are determined with respect to the current regulations for strategic planning in Turkish Public Organizations, and those criteria are grouped under five different titles as preparation process, situation analysis, future outlook, cost analysis and control/evaluation process. The strategic plans are examined based on the criteria and evaluated if they meet the requirements. Also, it is determined what degree each criterion is met. The findings obtained in this study indicate that the metropolitan municipalities meet the strategic plan requirements substantially, although there are some missing points
Keywords:

-,

___

 • Al, Hamza (2007) “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Türk Kamu Yönetiminde Yeni Denetim Yaklaşımları”; Editörler: Eryılmaz, Bilal, Eken, M. & Şen, M. Lütfi “Kamu Yönetimi Yazıları: Teoride Değişim, Yeniden Yapılanma, Sorunlar ve Tartışmalar”, Nobel Yay., Ankara, ss.1-23.
 • Azaklı, Sedat (2002), “Belediyelerin Hizmet Stratejileri Belirleme Sürecinde Analizci Yaklaşımın Önemi”, Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, TODAİE Yayın No: 304, Ankara, ss.413-436.
 • Çevik, Hüseyin (2010), Kamu Yönetimi: Kavramlar, Sorunlar, Tartışmalar, Seçkin Yay., Ankara.
 • DPT, Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu, Ankara 2003.
 • DPT, Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu, Haziran 2006.
 • Öztop, Sezai (2007), “Stratejik Planlamanın Belediyelerde Uygulanması”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Parlak, Bekir & Sobacı, Zahid (2010): Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi Ulusal ve Küresel Perspektifler, 3.Baskı, Alfa Aktüel Yay., Bursa.
 • Tümer, Sumru (1993), “Neden Stratejik Yönetim”, Verimlilik Dergisi, Sayı:1, 1993/1, Ankara.
 • Yılmaz, Kutluhan (2002), “Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Uygulaması”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 50-51, Ankara, s.67-86.
 • Yüksel, Fatih (2002), ”Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE, Cilt 11, Sayı 1, Ocak 2002, s.31-41.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kabul Tarihi: 10 Aralık 2003, Resmi Gazete, Sayı: 25326, 24 Aralık 2003.
 • 2003/14 no’lu ve “2004 yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları” konulu Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 4 Temmuz 2003.
 • 2004/37 no’lu ve “2005 yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Kararı” konulu Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 19 Temmuz 2004.
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Kabul Tarihi: 10 Temmuz 2004, Resmi Gazete, Sayı: 25531, 24 Temmuz 2004.
 • 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Kabul Tarihi: 22 Şubat 2005, Resmi Gazete, Sayı: 25745, 4 Mart 2005.
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu, Kabul Tarihi: 3 Temmuz 2005, Resmi Gazete, Sayı: 25874, 13 Temmuz 2005.
 • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, Sayı: 26179, 26 Mayıs 2006. Web Kaynakları:
 • DPT, http://www.sp.gov.tr (01.12.2010).
 • http://www.sp.gov.tr/yerel.html (01.12.2010).
 • Erzurum Büyükşehir Belediyesi, http://www.erzurum.bel.tr (01.12.2010).
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi, http://www.izmir.bel.tr (01.12.2010).
 • Kayseri Büyükşehir Belediyesi, http://www.kayseri.bel.tr (01.12.2010).
 • Mersin Büyükşehir Belediyesi, http://www.mersin.bel.tr (01.12.2010).
 • Adana Büyükşehir Belediyesi, http://www.adana.bel.tr (01.12.2010).
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi, http://www.ankara.bel.tr (01.12.2010).
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi, http://www.antalya.bel.tr (01.12.2010).
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi, http://www.bursa.bel.tr (01.12.2010).
 • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, http://www.diyarbakir.bel.tr (01.12.2010).
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, http://www.eskisehir.bel.tr (01.12.2010).
 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, http://www.gaziantep-bld.gov.tr (01.12.2010).
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, http://www.kocaeli.bel.tr (01.12.2010).
 • Konya Büyükşehir Belediyesi, http://www.konya.bel.tr (01.12.2010).
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, http://www.istanbul.bel.tr (01.12.2010).
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi, http://www.sakarya.bel.tr (01.12.2010).
 • Samsun Büyükşehir Belediyesi, http://www.samsun.bel.tr (01.12.2010).

___

APA Altan,  . D. , Kerman, D. , Aktel, D. & Öztop, S. (2013). KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 111-130 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.9b626

Sayıdaki Diğer Makaleler

KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ: DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ

   yrd.doç.dr.sema POLATÇI, Mihriban CİNDİLOĞLU

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI

  Yrd.Doç.Dr.Erdal AYDEMİR, Doç.Dr.Fevzi BEDİR, Yrd.Doç.Dr.Gültekin ÖZDEMİR

HEMŞİRELERDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE TIBBİ HATAYA EĞİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

  Yrd.Doç.Dr.Yunus Emre ÖZTÜRK, Doç.Dr.Musa ÖZATA

SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRKİYE’NİN ORTADOĞUDAKİ ÜÇ TARZ DIŞ POLİTİKASI

  aydın AYDIN

TMS 23-BORÇLANMA MALİYETLERİNİN “YAT ÜRETEN BİR İŞLETME’’ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  yrd.doç.dr.tülay F. TELLİOĞLU, Yrd.doç.dr.naciye GÖKÇE, Fatma DEMİR

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AÇISINDAN TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDE BANKAYA VERİLEN ŞAHSİ GÜVENCE: ADİ KEFALET SÖZLEŞMESİ

  Doç.Dr.M. Fahrettin ÖNDER, Dr.Burcu ÖZKUL

KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ

  Doç.dr.yakup ALTAN, Doç.Dr.Uysal KERMAN, Doç.Dr.Mehmet AKTEL, Sezai ÖZTOP

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

  Yrd.Doç.Dr.Vesile ÖMÜRBEK, Öğr.gör.bülent KINAY

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE TEMEL SORUNLAR

  arş.gör.gülsüm KORKUT, Arş.gör.alim TETİK

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİNDE BİR ARAŞTIRMA

  dr.özay ÇELEN, Doç.dr.abdulkadir TEKE,  yrd.doç.dr.necmettin CİHANGİROĞLU