TÜRKİYE’DE UYGULANAN EKONOMİK TEŞVİK POLİTİKALARININ BOYUTU, ULUSAL, BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

Çalışmanın temel amacı ülkemizde halen uygulanmakta olan teşvik politikalarının Ulusal, bölgesel ve yerel ekonomiler üzerindeki olası etkilerini araştırmaktır. Ülkemizde yaklaşık 100 yılı aşkın bir süredir değişik boyutlarda teşviklerin çeşitli sektörlere verildiği bilinmektedir. Uygulanan teşvik politikaları, ülke ekonomilerine önemli maliyetler yüklemekte ve bu nedenle bazı yıllar büyük bütçe açıkları ile karşılaşılmaktadır. Buna rağmen bugün de değişik sektörlere çeşitli teşvikler verilmekte ve teşvik konusunda daha özendirici politikalar oluşturulmaktadır. Bu çalışma da mevcut literatür taranarak teorik bir alt yapı oluşturulurken, ekonomik teşviklerin yasal dayanaklarına da yer verilerek tarihsel gelişim süreci incelenmektedir. Teşvik türleri ve teşvik politikalarına değinildikten sonra özellikle Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce 01.01.2001-30.06.2013 tarihleri arasınca düzenlenen ve 04.07.2013 tarihinde yedeklenen veri setinden elde edilen bilgiler kullanılarak, bu tarihler arasında sağlanan ekonomik teşviklerin bölgesel-sektörel temelde belge sayısı, yatırım ve istihdam büyüklükleri incelemekte ve sonuçlar değerlendirilmektedir.

THE DIMENSION OF ECONOMIC INCENTIVE POLICIES APPLIED IN TURKEY, PROPABLE EFFECTS ON NATIONAL, REGIONAL AND LOCAL DEVELOPMENT

The main purpose of the study is to investigate the probable effects of incentive policies that are being applied in Turkey on national, regional and local economies. In Turkey, it is known that various incentives in different scales are applied for various sectors for approximately 100 years. The incentive policies applied cause crucial costs for the national economy and therefore in some years budget deficits are experienced. However various incentives are still being given to various sectors and more encouraging policies are formed for incentive policies. In the study a theoretical infrastructure is formed through the scanning of current literature and a historical development process is analysed by including the legal foundations of economic incentives. After referring to the types of incentives and incentive policies, by using the data attained by the data set attained between the dates 01.01.2001 and 30.06.2013 and backed up on 04.04.2013 by the Directorate of Incentive Practices and Foreign Capital, the numbers of regional and sectoral economic incentives given between these dates, their investment and employment magnitudes and the results are assessed

___

 • AKTAN, C. ve VURAL, İ., “Gelişmekte Olan Ülkelerde Altyapı Reformlarının Etkileri ve Sonuçları”, Alt Yapı Ekonomisi: Altyapı Hizmetlerinde Serbestleşme ve Özelleştirme, Edit. AKTAN, C.C, DİLEYİCİ, D. ve VURAL, İ.Y., Seçkin Yayıncılık, Ankara,2005.
 • DULUPÇU, M.,vd. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Kapsamında Isparta İli Üzerine Bir Değerleme: Stratejik Ön Çerçeve Raporu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Isparta Ekim 2007. 3. GÜVEMLİ, O.,
 • Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve
 • Değerlendirilmesi:Yapılabilirlik Raporu Esasları (86-99),1988.
 • İKV, AB Ortak Tarım Politikası, İstanbul, 2005.
 • Kemal GÖZLER, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası”, , Erişim Tarihi: 10.06.2013.
 • PEKİN, T., Türkiye’de Tarım Sektörüne Verilen Sübvansiyonlar,İstiklal Matbaası,İzmir,1973.
 • Resmi Gazete, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”, Karar Sayısı: 2012/3305, Sayı: 28328, 19 Haziran 2012, , Erişim Tarihi: 10.06.2013.
 • ŞAHİN, M. ve UYSAL, Ö. “Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Yatırım Teşviklerinin Shift-Share Analizi”, Maliye Dergisi, Sayı: 160, s:112- 138. Ocak-Haziran 2011.
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı, “Yatırım Teşvik İstatistikleri”, 45201CE77E5F0FDD>, Erişim Tarihi:14.08.2013.
 • TAŞLAYAN, M. ve KORKMAZ, H., “Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Sorunların Çözümünde Ve Kalkınmadaki Önemi Ve Katkıları: DOĞAKA, İKA ve ZEKA Örneği”, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, Yönetim, Ticaret, Siyaset, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1-2 Ekim. 2012, Kahramanmaraş, s: 365-373, 2013.
 • “Teşvik-i Sanayi Kanunu Hakkında Bilgi”, , Erişim Tarihi: 30.05.2013.
 • TUNCER, S., “Dört Bölgeli Yeni Yatırım Teşvik Sistemi” Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı: 69, Eylül 2009, gi_id=63>, Erişim Tarihi: 10.05.2013.
 • ÜNSAL, E., İktisadi Büyüme, İmaj Yayınevi, Ankara, 2007.
 • YAVAN, N., “Bölgesel Teşviklerin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 22, Sayı: 81, s: 65-104, 2011b.
 • YAVAN, N., “Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin Bölgesel Kalkınma Politikaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Sanayi Politikalarının Yönetişimi, TEPAV Yayını, 27-28 Ocak, Ankara, s: 127-154, 2011a.
 • 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

___

APA Karabıçak,  . Y. (2013). TÜRKİYE’DE UYGULANAN EKONOMİK TEŞVİK POLİTİKALARININ BOYUTU, ULUSAL, BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 263-280 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.8b623

Sayıdaki Diğer Makaleler

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AÇISINDAN TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDE BANKAYA VERİLEN ŞAHSİ GÜVENCE: ADİ KEFALET SÖZLEŞMESİ

  Doç.Dr.M. Fahrettin ÖNDER, Dr.Burcu ÖZKUL

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE TEMEL SORUNLAR

  arş.gör.gülsüm KORKUT, Arş.gör.alim TETİK

HEMŞİRELERDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE TIBBİ HATAYA EĞİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

  Yrd.Doç.Dr.Yunus Emre ÖZTÜRK, Doç.Dr.Musa ÖZATA

ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN KAYNAK-TABANLI BİYO-POLİTİK ÜRETİMİNDE REKABETÇİ GÜCÜN DİYALEKTİĞİ -ELEŞTİREL VE BÜTÜNSEL BAKIŞ-

  Prof.Dr.Nurhan PAPATYA

YAŞAM DOYUMU, İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK KAVRAMLARINA YÖNELİK AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

  Yrd.Doç.Dr.Ramazan ARSLAN, Öğr.gör.başak Nur ACAR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’NİN DIŞ POLİTİKA SÖYLEMİNDE TEMALAR: TÜRKİYE BÜLTENİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  arş.gör.burcu SUNAR

TÜRK SİYASAL KÜLTÜRÜ İÇİNDE DİNİN ROLÜ ÜZERİNE BİR AÇIKLAMA ÇABASI: MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİ VE MİLLİ NİZAM PARTİSİ

  Yrd.Doç.Dr.H.Bahadır ESER

BİR ÇİMENTO FİRMASI İÇİN DÖNEMSEL SATIŞ MİKTARLARININ TAHMİNİNDE BULANIK ZAMAN SERİSİ MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SOFYALIOĞLU, Arş.gör. Şule ÖZTÜRK

GİRİŞİMSEL DÜŞÜNCEYİ ANLAMAK: DÜŞÜNME TARZI VE RİSK TERCİHİNİN GİRİŞİMSEL ÖZYETKİNLİK VE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ İLE İLİŞKİSİ

  Yrd.Doç.Dr.Canan Nur KARABEY

BULANIK 0-1 TAMSAYILI PROGRAMLAMA VE BİR HAZIR BETON TESİSİNDE UYGULAMA

  Yrd.doç.dr.kenan Oğuzhan ORUÇ, Gökhan YILMAZ