İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sürdürülebilirlik: Bıst Sürdürülebilirlik Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Araştırma

Çalışmanın amacı, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alan ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan firmaların, “Sürdürülebilirlik Raporlarında” insan kaynakları yönetimi alanında öne çıkan konuları belirlemektir. Firmaların sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)uygulamaları incelenirken değerlendirme kriteri olarak Shih, vd.,(2006) tarafından ileri sürülen yüksek performanslı çalışma sistemleri modeli esas alınmıştır. Model kapsamında yer alan İK uygulamaları; seçme süreci ve çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini artıran yetiştirme programları, bilgi paylaşımı ve çalışanların katılımı mekanizmaları, performansla ilgili ücretlendirme ve kariyer olanakları, iş güvencesidir. Buna göre söz konusu İK uygulamalarının mevcudiyeti ve bu uygulamaların kapsamı açısından içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın bulgularından hareketle Shih vd. (2006)’nin ileri sürdükleri yüksek performanslı çalışma sistemleri modelinin evrensellik bakış açısını yansıtan iş altyapısı ile ilgili temel İK uygulamalarının çalışmanın örneklemi açısından geçerli olduğu saptanmıştır. Ancak bu temel uygulamaları destekleyen İK uygulamalarının uygulanma düzeyinin temel uygulamalar kadar yüksek olmadığı dolayısıyla bu uygulamaların ilgili bağlama göre değişebileceğini ileri süren durumsallık görüşünün de geçerli olacağı ifade edilebilir. Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirİnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Performanslı Çalışma SistemleriJel Kodları:M10,M12, M14ABSTRACTTheaim of thisstudy is to illustrate priorities (highlights issues and areas) in the field of human resource smanagement in Corporate Sustainability Reports of the leading companies in the BIST Sustainability Index.  Sustainable HRM practices of firms were examined based on the high-performance work systems model developed by Shih et al.  (2006). This model includes the following HR practices: the selection process and training programs that enhance employees' knowladge, skills and abilities, knowledges haring and participation mechanisms of employees, performance-related wage and career opportunities, job security. Content analysis was subjected based on the high-performance work systems model in terms of the existence and extent of human resource practices in the Sustainability Reports of the firms. According to research findings it is found that the basic human resources practices related to business infrastructure from universality model's point of view suggested by Shih et al. (2006) that reflects high performance work systems were valid in terms of the sample of the study. However, HR practices supporting these basic applications are not as high as the level of basic applications of HR practices. Therefore, contingency model suggesting that these HR applications may vary depend on the situation may also be applied.Key Words: Sustainable Development, Corporate Sustainability, Sustainable Human Resources Management, High Performance Work SystemsJel Codes: M10,M12, M14
Anahtar Kelimeler:

-

___

APA Özutku, H. , Çetinkaya, M. & Ağca, V. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sürdürülebilirlik: Bıst Sürdürülebilirlik Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Araştırma . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20 (3) , .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1301-0603
  • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.9b626

Sayıdaki Diğer Makaleler

F. A. Hayek’in Bilgisizlik Teorisi Çerçevesinde Piyasa, Denge ve Planlama

Serdar GÖCEN

An Investigation Of The Moderating Effect Of Work Exhaustion On The Relationship Between Perceived Servant Leadership And Organizational Commitment

Seçil BAL TAŞTAN, Yaprak KALAFATOĞLU

Banka Hizmet Kalitesi Boyutları İle Banka Sadakati Arasındaki İlişkilerin Servqual Ve Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi:İ.İ.B.F Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Erkan ARI, Veysel YILMAZ

A Research On The Aspect Of The Social-Economics Characteristics Of The Turkish Population Living In London

Özcan ERDOĞAN

Avrupa Birliği’nde Yüksek Nitelikli İşgücü İhtiyacı Ve Mavi Kart Planının Avrupa Birliği’nin Rekabet Gücüne Etkisi

Deniz Dilara DERELİ, Melike AKKARACA KÖSE

Sürdürülebilir Rekabet Yönetiminde Marka Değeri Ve Marka Güveni:Süleyman Demirel Üniversitesinde Bir Uygulama

Nurhan PAPATYA, Gürcan PAPATYA, A. Buğra HAMŞIOĞLU

Paylaşılan Kültürel Sembol Etkisinde Perakende Mağaza Tercihi Ve Etnik- Sosyal Dayanışma İlişkisi: Antakya Örneği

Sonyel OFLAZOĞLU, Zerrin ARSLAN

Hizmet Odaklılığın Çalışanların Tutum Ve Davranışlarına Ve Örgütün Performansına Etkileri: Hizmet Sektöründe Bir Alan Araştırması

Selim EREN, Nevriye AYAS

İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sürdürülebilirlik: Bıst Sürdürülebilirlik Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Araştırma

Hatice ÖZUTKU, Melek ÇETİNKAYA, Veysel AĞCA

Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri: Kırşehir Belediyesi Çalışanlarının Etik Algıları Üzerine Bir Araştırma

Sefa USTA, Mustafa KOCAOĞLU