İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ZARARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI

TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı’na göre toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme gelirini aşması muhtemel ise beklenen zarar inşaat sözleşmesinin zararla sonuçlanacağının tahmin edildiği yıl gider olarak finansal tablolara yansıtılır. Muhtemel sözleşme zararının tamamının finansal tablolara yansıtılması muhasebenin ihtiyatlılık ilkesine uygun bir yaklaşımdır. Bu çalışmanın amacı, inşaat sözleşmelerinde zararın muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasının tamamlanma yüzdesi yöntemi açısından ele alınarak örnek yardımı ile açıklanmasıdır

İnşaat Sözleşmelerinde Zararın Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması

Under the provisions of TMS 11, when it is probable that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss shall be recognised as an expense immediately. Therefore, if a company estimates that it will incur a loss on construction contract, it should immediately recognize that loss in full. This treatment is in line with conservatism principle of accounting. The purpose of this study is to exemplify recognition of loss on construction contracts under percentage of completion method with the help of a case

___

 • 1. AKDOĞAN, Nalan ve Nejat Tenker (2010) Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • 2. ALAGÖZ, Ali (2009) “TMS:11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı Çerçevesinde İnşaat İşlerinde Sözleşme Maliyet ve Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s.1-38.
 • 3. ANKARATH, Nandakumar, Kalpesh j. Mehta, T. P. Ghosh, Yass ve A. Alkafaji (2010), Understanding IFRS Fundamentals, Wiley, New Jersey
 • 4. EPSTEIN, Barry J. ve Eva K. Jermakowicz (2010), Interpretion and Application of International Financial Reporting Standards, Wiley, New Jersey.
 • 5. EPSTEIN, Barry J. ve Eva K. Jermakowicz (2008), IFRS Policies and Procedures, Wiley, New Jersey.
 • 6. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB), “Revenue from Contracts with Customers”, Exposure Draft, ED/2010/6, http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/F88D0071-39A5-41D8-9374- A6355927F459/0/RevRec_EDII_Standard.pdf, 10 Ocak 2012.
 • 7. KIESO, E. Donald, Jerry J. Weygandt ve Terry D. Warfield (2010), Intermediate Accounting IFRS Edition Vol.2, John Wiley & Sons, USA.
 • 8. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS) 8: “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar”
 • 9. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS) 11: “İnşaat Sözleşmeleri”
 • 10. YILMAZ, Fatih (2009) “TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri Standardının İşletmeler Üzerindeki Etkisi: İMKB’de Hisse Senetleri İşlem Gören Bir İnşaat Şirketi”, Yönetim, Yıl 20, Sayı 64, s.8-26.

___

APA Şengür,  . D. D. (2013). İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ZARARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 357-371 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

47.1b639

Sayıdaki Diğer Makaleler

ENDEKS FUTURES İŞLEMLERİN SPOT PİYASA İSTİKRARINA ETKİSİ: TÜRKİYE PİYASALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

  Dr.ibrahim Yaşar GÖK, Prof.dr.şeref KALAYCI

ÖZERK YEREL YÖNETİMLERİN OLUŞUMUNDA KENTLERİN TARİHSEL İŞLEVİ -Almanya Temelinde Bir Yaklaşım-

  Doç.dr.mehmet ÖZEL

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ZARARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI

  Dr.Evren Dilek ŞENGÜR

BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENME İLİŞKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  Öğr.Gör.Ferhat BİTLİSLİ, Okt.mehmet DİNÇ, Öğr.gör.esra ÇETİNCELİ, Yrd.doç.dr.ümmühan KAYGISIZ

MODERN ARNAVUTLUK'TA DEMOKRASİ, İSLAM VE SİYASET

  Yrd.Doç.Dr.Bekir ÇINAR, Mrs.elisa GONZALEZ

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE SÜT ENDÜSTRİSİNDE BİR UYGULAMA

  Dr.Mehmet Fatih DEMİRAL

ÖRGÜTSEL ADALET ALGILAMALARININ İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

  Yrd.Doç.Dr.Belma KEKLİK, Uz.Nurcan COŞKUN US

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDEN DEMOKRATİKLEŞME BEKLENTİLERİ: İLERLEME RAPORLARI ÜZERİNDEN BİR ANALİZ (1998-2012)

  Doç.Dr.Uysal KERMAN, Öğr.Gör.Oğuzhan ÖZALTIN, Arş.gör.fahrettin Burak YERLİKAYA

LİSANS VE ÖNLİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDAKİ ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BİR ARAŞTIRMA

  Öğr.Gör.Dr.Ahmet YANIK, Yrd.doç.dr.ferah YILDIZ

SENDİKAL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTLÜ HAREKETLER AÇISINDAN ÖNEMİ

  Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÖZTÜRK