ENDÜSTRİ 4.0 VE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA ETKİLERİ

Sanayideki gelişmelere bakıldığında 4 aşamadan oluştuğu görülmektedir. 3. sanayi devrimi olarak adlandırılan aşamada otomasyonun, üretim sürecine entegre edilmesiyle önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu aşamadan sonra teknoloji, önlenemez bir şekilde insan hayatının önemli bir unsuru haline gelmiş ve Endüstri 4.0 olarak da isimlendirilen 4. sanayi devriminin ortaya çıkmasında önemli bir rol üstlenmiştir. 4. sanayi devriminin, diğer sanayi devrimlerine göre daha fazla değişim gücüne sahip olacağı açıktır. Özellikle finansal raporlama süreci, Endüstri 4.0’da başı çeken faktörlerden biri olan nesnelerin internetinden (IoT - Internet of Things) faydalanılmasıyla birlikte bu değişimlerden etkilenecektir. Bu çalışma, Endüstri 4.0’ın UFRS’ye etkilerini iki açıdan araştırmayı amaçlamaktır. Çalışma ilk olarak, nesnelerin interneti yoluyla elde edilen büyük verilerin (big data), sentezlenerek kullanılması yoluyla işletmelerdeki varlıkların değerlerinin belirlenmesinde rol oynayan değerleme ölçülerinin, nasıl değişiklik göstereceğine ilişkin öngörülerde bulunmayı hedeflemektedir. Çalışmanın diğer bir amacı, UFRS’de yer alan çok sayıdaki değerleme ölçüsüne ilişkin yargıda bulunma zorluğunun, yine nesnelerin interneti ile insanların ve nesnelerin, birbirleri ile iletişime geçerek bu zorluğu nasıl aşacağına dair öngörülerde bulunmaktır.

INDUSTRY 4.0 AND ITS IMPACTS ON INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

There seems to be 4 stages of developments in industry. The integration of automation into production process has led to remarkable improvements during the period called 3rd industrial revolution. Following this stage, technology, inevitably, has become an important part of daily life and has taken a significant role in the emergence of 4th industrial revolution which is referred as “Industry 4.0”. It is clear that 4th industrial revolution will be the most powerful one to dominate and designate the changes compared to the other three industrial revolutions. Especially, financial reporting process will be affected by these changes, through the use of Internet of Things (IoT), one of the leading factors of Industry 4.0. The present study reviews the effects of Industry 4.0 on IFRS in two aspects. First the paper aims to predict how the valuation measurements playing a role in determining the values of the assets will change by synthesizing the big data obtained via IoT. The second aim of the paper is to anticipate how the difficulty of judgments of multiple valuation measurements in IFRS will be managed through the interaction of IoT and humans.

___

 • ASHTON, K. (2009). “That ‘Internet of Things’ Thing”. https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986, 10.08.2018
 • ASLAN, Ü. ve ÖZERHAN, Y. (2017). “Big Data, Muhasebe ve Muhasebe Mesleği”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(4):862-883.
 • BANGER, G. (2018). Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme, Dorlion Yayınları, 2. Baskı, Ankara.
 • BANGER, G. (2017). Endüstri 4.0 Ekstra, Dorlion Yayınları, 2. Baskı, Ankara.
 • BARAS, K. ve BRITO, L.M.L.P. (2017). Introduction to the Internet of Things, s. 3-32, (Ed.)HASSAN, Q. F., KHAN, A. ur R. ve MADANI, S. A., Internet of Things: Challenges, Advances, and Applications, CRC Press.
 • BHIMANI, A. ve WILLCOCKS, L. (2014). “Digitisation, Big Data and the Transformation of Accounting Information”, Accounting and Business Research, 44(4):469–490. https://doi.org/10.1080/00014788.2014.910051
 • GEPP, A., LINNENLUECKE, M. K., O’NEILL, T. J., & SMITH, T. (2018). “Big Data Techniques in Auditing Research and Practice: Current Trends and Future Opportunities”, Journal of Accounting Literature, 40:102–115. https://doi.org/10.1016/j.acclit.2017.05.003
 • GÖKÇEN, G., ATAMAN, B.ve ÇAKICI, C. (2016). Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları, Beta Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.
 • GÖRÇÜN, Ö.F., (2017). Dördüncü Endüstri Devrimi Endüstri 4.0. Beta Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.
 • GREENGARD, S. (2017). Nesnelerin Interneti, (Çev.) ÇANDAR, M., Optimist Kitap, İstanbul.
 • HORAK, J. (2016). “Does Industry 4.0 Influence Efficiency of Financial Management of a Company”, The 10th International Days of Statistics and Economics, Prague, 8-10 Eylül. https://msed.vse.cz/msed_2016/article/174-Horak-Josef-paper.pdf, 15.07.2018
 • Kieso, D. E., Weygandt, J. J. ve Warfield, T. D. (2014). Intermediate Accounting IFRS Edition, 2. Baskı, John Wiley & Sons.
 • KARACAY, G. ve AYDIN, B. (2018). “The Internet of Things and New Value Proposition”, s. 173-185, (Ed.) ÜSTÜNDAĞ, A. ve ÇEVİKCAN, E. Industry 4.0: Managing the Digital Transformation, Springer International Publishing, Switzerland.
 • KGK (2011). “Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve”, http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/Türkiye%20Muhasebe%20Standartları/TMSTFRS2018Seti/Finansal%20Raporlamaya%20İlişkin%20Kavramsal%20Çerçeve/KÇ_2018.pdf, 25.08.2018
 • KGK (2017). “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü”, http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/Türkiye%20Muhasebe%20Standartları/TMSTFRS2018Seti/TFRS/TFRS_13_2018.pdf, 22.08.2018
 • KGK (2018). “TMS 2 Stoklar”, http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TMS/TMS%202%20Stoklar.pdf, 27.08.2018
 • KGK (2017). “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar”, http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/Türkiye%20Muhasebe%20Standartları/TMSTFRS2018Seti/TMS/TMS_16_2018.pdf, 30.08.2018
 • KGK (2017). “TMS 32 Finansal Araçlar Sunum”, http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/Türkiye%20Muhasebe%20Standartları/TMSTFRS2018Seti/TMS/TMS_32_2018.pdf, 25.08.2018
 • KGK (2017). “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü”, http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/Türkiye%20Muhasebe%20Standartları/TMSTFRS2018Seti/TMS/TMS_36_2018.pdf 15.08.2018
 • KGK (2017). “TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar”, http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/Türkiye%20Muhasebe%20Standartları/TMSTFRS2018Seti/TMS/TMS_38_2018.pdf, 30.08.2018
 • KING, A. (2006). Fair Value for Financial Reporting: Meeting the new FASB Requirements. John Wiley & Sons.
 • KRAHEL, J. P., ve TITERA, W. R. (2015). “Consequences of Big Data and Formalization on Accounting and Auditing Standards”, Accounting Horizons, 29(2):409–422. https://doi.org/10.2308/acch-51065
 • MCKINNEY Jr., E., YOOS II, C. J. (2017). “The Need for ‘Skeptical’ Accountants in the Era of Big Data”, Journal of Accounting Education, 38: 63-80.
 • MIRZA, A. A., ORRELL, M. & Holt, G. J. (2008). IFRS Practical Implementation Guide and Workbook. NJ: John Wiley & Sons.
 • MURTHY, U.S. ve GEERTS, G.L. (2017). “An REA Ontology-Based Model for Mapping Big Data to Accounting Information Systems Elements”, Journal of Information Systems, 31(3):45-61.
 • Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2011). “New Sources of Growth: Intangible Assets”, http://www.oecd.org/sti/inno/46349020.pdf, 05.12.2018
 • ÖRTEN, R., KAVAL, H. ve KARAPINAR, A. (2017). Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • REZAEE, Z.ve WANG, J. (2017). “Big Data, Big Impact on Accounting”, http://app1.hkicpa.org.hk/APLUS/2017/10/pdf/42,43,45_large%20source.pdf, 04.12.2018
 • RIFKIN, J. (2014). “The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism”, Palgrave Macmillan. New York.
 • SCHWAB, K. (2017). Dördüncü Sanayi Devrimi, (Çev.) DİCLELİ, Z., Optimist Yayınları, İstanbul.
 • TÜSİAD Raporu (2016). “Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği için Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0: Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi”, http://www.tusiad.org/indir/2016/sanayi-40.pdf, 18.06.2018
 • VASARHELYI, M. A., KOGAN, A. VE TUTTLE, B.M. (2015). “Big Data in Accounting: An overview”, Accounting Horizons, 29(2):381–396. https://doi.org/10.2308/acch-51071
 • WARREN, J. D., MOFFITT, K. C. ve BYRNES, P. (2015). “How Big DataWill Change Accounting”, Accounting Horizons, 29(2):397–407. https://doi.org/10.2308/acch-51069
 • WEYGANDT, J. J., KIMMEL, P. D. ve KIESO, D. E. (2015). Financial Accounting IFRS Edition, 3. Baskı. John Wiley & Sons.
 • Wiley 2016 (2016): “Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards”, Ed.CHAUDHRY, A., FULLER, C., COTSEE, D., RANDS, E., BAKKER, E., VAN DER MERVE, M., YEUNG, P., VARUGHESE, S. MCLLWAINE, S. ve BALASUBRAMANIAN, T.V., John Wiley & Sons.
 • XU, L. D., XU, E. L. ve LI, L. (2018). “Industry 4.0: “State of the Art and Future Trends”, International Journal of Production Research, 56(8): 2941-2962

___

APA Özden, V. (2018). ENDÜSTRİ 4.0 VE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA ETKİLERİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Endüstri 4.0 ve Örgütsel Değişim Özel Sayısı , 1639-1650 .