SERMAYE BİRİKİMİ, TEKNOLOJİ VE ULUSLARARASILAŞMA OLGULARINI ENDÜSTRİ 4.0 DÖNEMİNDE YENİDEN DÜŞÜNMEK

Sanayileşme sürecinin yeni bir evresi olan Endüstri 4.0, akıllı teknolojilerin ve robotların yoğun bir şekilde kullanıldığı yeni bir üretim biçimidir. Üretim alanında Sanayi Devrimi’nden günümüze hiç olmadığı kadar sermaye yoğun başka bir ifadeyle robot yoğun üretimi imkanlı hale getirmiştir. Emek gücüne olan ihtiyacın giderek azalması ise küresel rekabetteki konumlarını başta bol ve ucuz emek gücünün varlığından alan gelişmekte olan ve geç kapitalistleşen ülkelerin (GKÜ) kalkınma planlarını Endüstri 4.0 döneminde yeniden oluşturmalarını zorunlu kılmaktadır. Başka bir ifadeyle, Endüstri 4.0 teknolojisi ile dünya ölçeğinde iş bölümü ve uzmanlaşma alanları yeniden belirlenmektedir. Yaşanan değişim süreci teknoloji indirgendiğinde büyüme, refah artışı, akıllı, hatasız ve kişiselleştirilmiş üretim gibi kendi içinde tutarlı, kusursuz bir yaşam olarak sunulabilir. Diğer taraftan kapitalizmin işleyiş yasaları üzerinden ele alındığında ise “akıllı” teknolojiye sahip ol(a)mayanların kaybedeceği bir dönemden bahsedilebilir. Bu çalışmada Türkiye’nin geç kapitalist sanayileşen ülke olma halinden hareketle ikinci seçenek tercih edilecek ve kapitalizmin dünya ölçeğindeki yeni yönelimi olan Endüstri 4.0:Akıllı Üretime geçiş sürecinin etkileri eleştirel bir bakışla incelenecektir.

RETHINKING CAPITAL ACCUMULATION, TECHNOLOGY AND INTERNATIONALIZATION CASES IN INDUSTRY 4.0 PERIOD

Industry 4.0, a new phase of the industrialization process, is a new mode of production using intelligent technologies and robots. The gradual decline in the importance of labor force necessitates the developing countries, which have taken their positions in the global competition from the presence of abundant and cheap labor force, to re-establish their development plans in the Industry 4.0 period. In other words, Industry 4.0 technology redefines areas of division and specialization on a world scale. When the process of change is handled only through technology, it can be presented as perfect as growth, prosperity, smart, error-free and personalized production. On the other hand, when we the laws of capitalism are taken into account, we are entering a period that some countries who do not have smart technology, will lose. In this study, the effects of new direction of capitalism, Industry 4.0: Intelligent Production, will be examined critically.

___

 • AKSOY, S (2017). “Değişen Teknolojiler ve Endüstri 4.0: Endüstri 4.0’ı Anlamaya Dair Bir Giriş” katkı dergisi, 4:34-44,
 • AKSOY, S. (2016). Kapitalizmin Lokomotifi Demiryolları, İstanbul: SAV.
 • AKYÜZ, Y. (1980). Sermaye, Büyüme, Bölüşüm, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No: 435.
 • BAŞARAN, F. (2011). “İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar”, Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri,
 • ÇOBAN, S. (2013). “Teknolojik Determinizm Bağlamında Bilgi Toplumu Strateji Belgesinin İncelenmesi”, Akademik Bilişim 2013 Konferansına sunulmuş tebliğ, Antalya Üniversitesi: 23-25 Ocak, http:// ab.org.tr/ab13/bildiri/30.pdf, 19.12.2016.
 • DİRLİK, A. (2007). “Teknolojik Determinizm ve Materyalist Tarih Anlayışı”, çev. Ö.Yakupoğlu, Teori ve Politika, 44. Endüstri4.0 Platformu. http://www.endustri40.com/endustritarihine-kisa-bir-yolculuk/, 15.12.2016
 • EGİAD (2017). Akıllı Üretim Çağı: Sanayi 4.0. www.egiad.org.tr/akilli-uretim-cagi-sanayi-4-0/, 22.05.2017
 • ERCAN, F. (2011). Toplumlar ve Ekonomiler, İstanbul: Bağlam.
 • ERCAN, F. (2003). Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, İstanbul: Bağlam.
 • HARVEY, D. (2011). Sermayenin Mekanları, çev. B. Kıcır vd., İstanbul: Sel.
 • MARKOFF, J. (2012). “skilled work, without worker!” NYtimes; 18.08.2012
 • MARX, K. (2012). Kapital II, çev. M. Selik, İstanbul: Yordam.
 • MARX, K. (2011). Kapital I, çev. M. Selik ve N. Satlıgan, İstanbul: Yordam.
 • OĞUZ, Ş. (2006). “Sermayenin Uluslararasılaşması Sürecinde Mekansal Farklılaşmalar ve Devletin Dönüşümü”, (Ed.) YILMAZ vd. Kapitalizmi Anlamak, Ankara: Dipnot
 • PALLOIX, C. (1977). The Self Expansion of Capital on a World Scale, Review of Radical Political Economics
 • POLANYİ, K. (2007). Büyük Dönüşüm, İstanbul: İletişim.
 • The Guardian (25.05.2016): Reboot: Adidas to make shoes in Germany again - but using robots
 • SANTOSO, S.(2017). “How can ASEAN nations unlock the benefits of the Fourth Industrial Reveluation?”, World Economic Forum,
 • SCHWAB, K. (2016), “The Fourth Industrial Revolution”,
 • SEYİDOĞLU, H. (2003), Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, İstanbul: Güzem Can Yayınları
 • TÜRKAY, M. (2009). Sermaye Birikimi, Kalkınma, Azgelişmişlik: Türkiye ve Dünya Üzerine Notlar, İstanbul: SAV.
 • TÜSİAD (2016). Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0: Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektfi İstanbul:TÜSİAD-T.
 • Uluslararası Çalışma Örgütü. https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--en/index.htm, 20.09.2018
 • VERNON, Raymond (1966) International Investment and International Trade In The Product Cycle. Quarterly Journal of Economics, 80(2), 190-207

___

APA Aksoy, S. (2018). SERMAYE BİRİKİMİ, TEKNOLOJİ VE ULUSLARARASILAŞMA OLGULARINI ENDÜSTRİ 4.0 DÖNEMİNDE YENİDEN DÜŞÜNMEK . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Endüstri 4.0 ve Örgütsel Değişim Özel Sayısı , 1697-1706 .