DUYGUSAL ZEKÂNIN İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin duygusal zekâlarının iletişim becerileri üzerine etkisinin belirlenebilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere Schutte ve arkadaşlarının hazırladığı duygusal zekâ ölçeği ile Ersanlı ve Balcı tarafından geliştirilen iletişim becerileri envanteri uygulanarak öğrencilerin duygusal zekâ ve iletişim becerileri arasındaki ilişki korelasyon ve regresyon analizleri yoluyla saptanmıştır. Sonuçların değerlendirilmesi için tanımlayıcı istatistikler, faktör ortalamaları, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Regresyon analizi için kurulan modelde bağımsız değişkenler duygusal zekâ boyutları, bağımlı değişken ise iletişim becerisi olarak belirlenmiştir. Tüm katsayılar istatistikî açıdan p

Duygusal Zekanın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Keywords:

-,

___

 • 1. AKYURT, N., ÖZNAZ, D., BALIKÇI M. , ŞEKERCİOĞLU, Y., SARI, O., ALTIKARDEŞ, A., BEKİROĞLU, N. (2009), “Mesleki Eğitimde İletişimin Önemi ve Marmara Üniversitesi Örneği”, I. Uluslararası V. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Konya, s.2372-2392.
 • 2. AUSTIN, E. J., SAKLOFSKE, D. H., HUANG, S.H.S., MCKENNEY, D., “Measurement of Trait Emotional Intelligence: Testing and CrossValidating A Modified Version of Schutte et al.’s (1998), Measure”, Personality and Individual Differences, C.36, 2004, s.555–562.
 • 3. CHAN, David W. (2004), “Perceived Emotional Intelligence and SelfEfficacy Among Chinese Secondary School Teachers in Hong Kong”, Personality and Individual Differences, 36, s. 1781–1795.
 • 4. CİHANGİR, Z. (2004), Kişilerarası İletişimde Dinleme Becerisi, Nobel Basımevi. Ankara.
 • 5. CÜCELOĞLU, D. (1997), Yeniden İnsan İnsana, İstanbul, Remzi Kitapevi.
 • 6. Demirci, E. E., (2002), İletişim Becerileri Eğitiminin Merkez Eğitim Merkezi’ne Devam Eden Genç İşçilerin İletişim Becerilerini Değerlendirmelerine Etkisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • 7. DENİZ, İ. (2003), İletişim Becerileri Eğitiminin İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerisi Düzeylerine Etkisi, , Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 8. DİLEKMAN, M., BASCI, Z., BEKTAS, F. (2008), “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerisi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Journal Of Graduate School Of Socıal Scıences, Cilt 12, Sayı 2 , s.223-231
 • 9. DRUSKAT, V. U., SALA, F., MOUNT G., (2006), Linking Emotional Intelligence And Performance At Work Current Research Evidence with Individuals and Groups, Lawrence Erlbaum Assocıates, Publıshers, Mahwah, New Jersey London.
 • 10. ERSANLI, K., BALCI, S. (1998), “iletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi. Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, Eylül, 10 (2), s.7-12.
 • 11. GOLEMAN, D.P. (1995), Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ for Character, Health and Lifelong Achievement, Bantam Books, New York.
 • 12. GOLEMAN, D.P. (1996), Duygusal Zekâ Neden IQ’dan Daha Önemlidir? İstanbul: Varlık Yayınları (Derleyen: Beceren, E./Aralık, 2004).
 • 13. GRANVOLD, D. K. (1994), Cognitive and Behavioral Treatment, California: Brooks-Cole Company.
 • 14. HARGIE, O., DİCKSON, D. (2004). “Skilled Interpersonal Communication: Research”,http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/ SBED/article/viewFile/548/540) s. 223-231, E.T. 12.12.2010
 • 15. JOHNSON, D. W. (1993), Reaching Out: Interpersonal Effectiveness and Self-Actualization. Boston: Allyn and Bacon, 15. Edition.
 • 16. KORKUT, F.(2004), Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • 17. MAYER, J.D. SALOVEY, P., CARUSO, D.R.,(2004) “Emotional Intelligence: Theory, Findings and Implications”, Psychological Inquiry, C.15, N.3, s.197-215.
 • 18. MAYER, J.D., SALOVEY, P. (1997), “What is Emotional Intelligence?” In P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators, New York: Basic Books, s.3-31.
 • 19. ÖZER, A. K., (2000), İletişimsizlik Becerisi, İstanbul Sistem Yayıncılık.
 • 20. ÖZERBAŞ, M. A., BULUT, M., USTA, E., (2007), “Öğretmen Adaylarının Algıladıkları İletişim Becerisi Düzeylerinin İncelenmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, s. 123-135.
 • 21. PARTHASARATHY, R., (2009) “Emotional Intelligence and the Quality Manager Beauty and the Beast?”, The Journal For Quality & Participation January.
 • 22. SALOVEY, P. , MAYER, J. D. (1990), “Emotional intelligence. Imagination”, Cognition and Personality, 9, s. 185-211.
 • 23. SCHUTTE N. S. , MALOUFF J. M., HALL L. E., HAGGERTY D. J., COOPER J. T. , GOLDEN C. J., DORNHEIM L. (1998), “Development And Validation of A Measure of Emotional Intelligence”, Personality and Individual Differences, 25, s.167-177.
 • 24. SCHUTTE N. S., MALOUFF J. M., BOBIK C. and OTHERS, (2001) “Emotional Intelligence and Interpersonal Relations”, The Journal of Social Psychology, 141 (4), s.523-536.
 • 25. STEIN, S. J., (2009) From Individual to Organizational Emotional Intelligence, Handbook for Developing Emotional and Social Intelligence Best Practices, Case Studies,and Strategies, Pifeiffer Editor:James m. Kouzes, United States of America, Theory and Practice, London : Roudlege
 • 26. THOMPSON, H. L., (2009) Emotional Intelligence, Stress, and Catastrophic Leadership Failure, Handbook for Developing Emotional and Social Intelligence Best Practices, Case Studies,and Strategies, Pifeiffer Editor: James M. Kouzes, United States of America,

___

APA Çetinkaya,  . Y. & Alparslan, A. A. M. (2011). DUYGUSAL ZEKÂNIN İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 363-377 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

47.1b639

Sayıdaki Diğer Makaleler

TURİZM İŞLETMELERİNİN İŞ ETİĞİNE YÖNELİK UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YERİ TERCİHİNDEKİ ÖNEMİ: TURİZM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

  Yrd.doç.dr.elbeyi PELİT, Dr.yalçın ARSLANTÜRK

DUYGUSAL ZEKÂNIN İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

  Yrd.doç.dr.özlem ÇETİNKAYA, Arş.gör. Ali Murat ALPARSLAN

TÜRKİYE’DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

  Yrd.doç.dr.özgür POLAT, Enes E. USLU, Arş.gör.sayın SAN

SAĞLIK BAKANLIĞI WEB TABANLI MERKEZİ MUHASEBE KAYIT ve İSTATİSTİK MODÜLLERİNİN HASTANELERDE KURUMSAL YÖNETİM İŞLEVLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

  Yrd.doç.dr.ferhat SAYIM, Tarık ORHAN

GÜNEY KAFKASYA’DA BÖLGESEL EKONOMİK ENTEGRASYON EFSANE Mİ, GERÇEK Mİ?

  Yrd.doç.dr.ayhan GÜNEY, Yrd.doç.dr.selim ÖZDEMİR

MUHASEBE ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN TMS/TFRS HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  Yrd.doç.dr. Hüseyin DALĞAR, Öğr.gör.ismail ÇELİK, Öğr.gör. Mustafa MORTAŞ

BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ

  Yrd.doç.dr.osman ŞAHİN

TÜRKİYE BORSASININ AVRUPA BORSALARI İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

  Yrd.doç.dr.derviş BOZTOSUN, Doç.dr.tuncay ÇELİK

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA

  Yrd.Doç.Dr.Vesile ÖMÜRBEK, Sevil Özge ALTAY

OLMAK YA DA OLMAMAK - YARGI KARARI İLE TÜZEL KİŞİLİĞİ DEVAM EDEN BİR KURUM: ŞEKER KURUMU

  Yrd.doç.dr.abdullah UZ