DESTİNASYON SLOGANLARINDA KULLANILAN TEMALARIN ANALİZİ

Destinasyon sloganı, destinasyon yönetimi ve markalama konularının en önemli unsurlarından birisidir. Bu araştırmada ülkelerin destinasyon sloganlarına ait temaların içerik analizi ile ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Araştırma, nitel araştırma türündedir. Araştırmada birincil ve ikincil verilerden yararlanılmıştır. Örnekleme yöntemi olarak tabakalı örnekleme metodu kullanılmıştır. Veriler SPSS programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Analizlerde frekans ve yüzde istatistikleri kullanılmıştır. Sonuçta dünya genelinde ülkelerin destinasyon sloganlarının ondokuz farklı temaya ayrıldığı ortaya çıkmıştır.

THE ANALYSIS OF THEME USED IN DESTINATION SLOGANS

Destination slogan is one of the most important elements of destination management and branding. In this research, it was aimed to reveal the themes included of the destination slogans of countries with content analysis. Primary and secondary data were used in thisqualitative research. The stratified sampling method was used as the sampling method. The data were analyzed through the SPSS program. Frequency and percentage statistics are used in the analyzes. As a result, it has emerged that the destination slogans of countries around the world have been divided into nineteen different themes.

___

 • AKBABA, A. (2012). Destinasyon Geliştirme ve Küçük Ölçekli Turizm İşletmeleri: Akçakoca Üzerine Bir İnceleme, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(24), 1-16.
 • BAHAR, O., Kozak, M. (2005). Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Turizm ve Rekabet Edebilirlik, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • ERYAZAR,K. "Türkiye ve Dünya’da 2017 Turizm Raporu, https://medium.com/@ kamileryazar/t%C3%BCrkiye-ve- d%C3%BCnyada-2017- turi%CC%87zm-raporu-27dee2c a09fa, (Erişim Tarihi: 01.07.2017).
 • ‘Family Break Finder’ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtmdtsuVq3tR4Rf gqAiSsAf- wfq3OjujKaJT1iNteHc/edit#gid=0 (Erişim Tarihi: 01.07.2017) .
 • GALI, N.; Camprubi, R. & Donaire, J.A. (2016). “Analysing Tourism Slogans In Top Tourism Destinations” , Journal Of Destination Marketing & Management, http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2016. 04.004.
 • HANSMANN, R., Loukopoulos, P., & Scholz, R. W. (2009). “Characteristics Of Effective Battery Recycling Slogans: A Swiss Field Study”, Resources, Conservation and Recycling, 53(4), 218-230.
 • KARATAŞ, Z. (2015). “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”, Manevi Temelli Hizmet Araştırma Dergisi, 1(1), 62-80.
 • KAVACIK, M.; Zafer, S., & İnal, M.E. (2012). “Turizmde Destinasyon Markalaması: Alanya Örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39, 169-192.
 • KELLER, K. L. (1993). “Conceptualizing, Measuring, And Managing Customer-Based Brand Equity”, The Journal of Marketing, 1- 22.
 • KELLER, K. L. (1998). “Strategic Brand Management: Building Managing Customer-based Brand Equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.
 • KELLER, K. L. (2003). Building, Measuring, And Managing Brand Equity. Aufl., Upper Saddle River.
 • KONECNIİK, M., & Gartner, W. C. (2007). “Customer-Based Brand Equity For A Destination”. Annals of tourism research, 34(2), 400-421.
 • LEE, G., Cai, L. A., & O’Leary, J. T. (2006).” WWW. Branding. States. US: an analysis of brand-building elements in the US state tourism websites”, Tourism Management, 27(5), 815-828.
 • LEHTO, X. Y., Lee, G., & Ismail, J. (2014). “Measuring Congruence Of Affective Images Of Destinations And Their Slogans”, International Journal of Tourism Research, 16(3), 250-260.
 • MILES, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • ÖZDEMİR, G. (2007). Destinasyon Yönetimi ve Pazarlama Temelleri İzmir İçin Bir Destinasyon Model Önerisi, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • ÖZDEMİR, G (2014). Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • PAŞALI Taşoğlu, N. (2012). “Mersin’in Marka Kent Olma Sürecinde Liman ve Serbest Bölgeye İlişkin İnternet Pazarlaması Uygulamalarının Rolü”, Online Academic Journal Of Information Technology, 3(6), 67-76.
 • PIKE, S. (2004). “Destination brand positioning slogans – towards the development of a set of accountability criteria”. Acta Turistica. 16(2): 102- 124.
 • PIKE, S. (2005). “Tourism Destination Branding Complecity”, Journal Of Product & Brand Management, 14 (4), pp.258-259.
 • PIKE, S., & Page, S. J. (2014). “Destination Marketing Organizations and destination marketing: A narrative analysis of the literatüre”. Tourism Management, 41, 202-227.
 • SUPPHELLEN, M., & Nygaardsvik, I. (2002). “Testing country brand slogans: Conceptual development and empirical illustration of a simple normative model”, The Journal of Brand Management, 9(4), 385-395.
 • TROUT, J., & Ries, A. (1979).“Positioning: Ten years later, Industrial Marketing, 64(7), 32-42.

___

APA Erdoğan Morçin, S. & Buyuker İşler, D. (2017). DESTİNASYON SLOGANLARINDA KULLANILAN TEMALARIN ANALİZİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 22 (4) , 1081-1090 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.9b626