DEĞERLERİN BELİRLİ MESLEK ALANLARI VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, meslek sahibi kişilerin Rokeach’in tanımladığı amaçsal-araçsal değerlere ilişkin sıralamanın belirlenmesi ve belirlenen bu değerlerin bazı meslek alanlarına ve demografik değişkenlere göre farklılıklarının incelenmesidir. Bu doğrultuda incelenen değerler çalışma ortamı içerisinde değerlendirilmeye tabi tutulmuş ve bazı demografik değişkenler açısından önem sırasına göre incelenmiştir. Altı farklı meslek grubundaki katılımcılardan 240 adet anket toplanmıştır. Veriler SPSS 18.0 istatistiksel paket programında analiz edilmiştir. Sonuçta, amaçsal ve araçsal değerler arasında pozitif ve zayıf yönlü bir ilişki tespit edilirken, “dürüstlük, aile güvenliği ve iç huzur” değerlerinin tüm gruplarda görülen ortak değerler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların, cinsiyet ve yaş gruplarına göre farklı amaçsal ve araçsal değerlere sahip oldukları da görülmüştür

Değerlerin Belirli Meslek Alanları ve Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Keywords:

-,

___

 • 1. BİLGİN, N. (2003), Sosyal Psikoloji Sözlüğü: Kavramlar, Yaklaşımlar, Bağlam Yayıncılık, Ankara.
 • 2. BİLGİN, N. (1995), Sosyal Psikolojide Yöntem Ve Pratik Çalışmalar, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • 3. BILSKY, W., ve KOCH, M. (2000), “On the content and structure of values: Universals or methodological artefacts?”, In J. Blasius, J. Hox, E. deLeeuw & P. Schmidt (Eds.), Social Science Methodology in the New Millennium Proceedings of the Fifth International Conference on Logic and Methodology, Cologne, s.3-20.
 • 4. CONNOR, P., ve BECKER, B. (1979), “Values and the organization: suggestions for research”, M. Rokeach (Eds.), Understanding Human Values: Individual and Societal, The Free Press, New York, s.71-81.
 • 5. DAGHFOUS, N., PETROF, J.V., ve PONS, F. (1999), “Values and Adoption of Innovations: A Cross-cultural Study”, Journal of Consumer Marketing, Vol.16, No.4, s.314-331.
 • 6. DETH, J.W., ve SCARBROUGH, E. (Eds.), (1995), The impact of values, Oxford University Press, New York.
 • 7. GÜNGÖR, E. (1998), Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar, 2. Basım, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • 8. HITLIN, S., ve PILIAVIN, J.A., (2004), “Values: Reviving a Domant Concept”, Annual Review of Sociology, Vol.302, No.1, s.359-393.
 • 9. KUŞDİL, E., ve KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2000), “Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer Kuramı”, Türk Psikoloji Dergisi, Cilt 15 Sayı 45, s.59-76.
 • 10. LAN, G., GOWING, M., McMAHON, S., RIEGER, F., ve KING, N., (2008), “A Study of the Relationship Between Personal Values and Moral Reasoning of Undergraduate Business Students”, Journal of Business Ethics, Vol.78, s.121–139.
 • 11. LEVY, Y. (2005), Assesing the Value of E-Learning Systems, Hershey, PA, Information Science Publishing, USA.
 • 12. NAKTİYOK, A. (2003), “Yönetici Değerleri ve Pazar Yönlülük Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 20, s.95-116.
 • 13. NELSON, D., ve QUICK, J.C., (1994), Organizational Behavior, West Pub. Co, Minneapolis.
 • 14. NOSSE, L.J., ve SAGIV, L. (2005), “Theory-Based Study of the Basic Values of 565 Physical Therapists”, Physical Theraphy, Vol..85, No.9, s.834-850.
 • 15. ORHUNBİLGE, N. (2000), Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri, İ.Ü. İşletme İktisadı Yayın No: 8, İstanbul.
 • 16. ÖZDEN, M.S., (2007), 20-24 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinin ve Nevrotik Öğrencilerin Değerler Açısından Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 17. ÖZGÜVEN, İ.E., (2003), Psikolojik Testler, PDREM Yayınları, Ankara.
 • 18. ÖZMETE, E. (2007), “Effect Gender on the Value Perception of the Young: A Case Analysis”, College Student Journal, Vol.41, No.4, s.859- 871.
 • 19. ROKEACH, M. (1973), Nature of Human Values, The Free Press, New York.
 • 20. ROKEACH, M. (1969), Beliefs, Attitudes, and Values, JosseyBass Inc. Publishers, San Francisco.
 • 21. ROS, M., SCHWARTZ, S.H., ve SURKISS, S. (1999), “Basic Individual Values, Work Values, and the Meaning of Work”, Applied Psychology: An International Review, Vol.48, No.1, s.49–71.
 • 22. SCHERMERHORN, J.R., HUNT, J.G., ve OSBORN, R.N., (1994), Managing Organizational Behavior, 5th Ed., John Wiley & Sons, Newyork.
 • 23. SCHWARTZ, S. (1996), “Value Priorities and Behaviour”, In C. Seligman, J.M. Olson ve M.P. Zanna (Eds.), The Psychology of Values: The Ontorio Symposium, Lawrance Erlbaum, Hillsdale, NJ, s.1-24.
 • 24. SMITH, M.B., (1969), Social Psychology and Human Values, Adline Publishing Company, Chicago.
 • 25. ŞİRİN, A. (1986), Gençlerin Değerler Sıralaması Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 26. THORPE, K., ve LOO, R., (2003), “The Values Profile of Nursing Undergraduate Students: Implications for Education and Professional Development”, Journal of Nursing Education,Vol.42, No.2, s.83-90.
 • 27. ÜNAL, S., ve ERCİŞ, A., (2006), “Pazarın Satın Alma Tarzlarına ve Kişisel Değerlere Göre Bölümlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, s.359-383.
 • 28. VASKE, J.J., ve DONNELLY, M.P., (1999), “A Value-AttitudeBehaviour Model Predicting Wildland Preservation Voting Intensions”, Society& Natural Resources, Vol.12, s.523-537.
 • 29. WILLIAMS, R.M., (1979), “Change and Stability in Values and Value Systems: A Sociological Perspective”, M. Rokeach (Eds.), Understanding Human Values, Free Press, New York, s.15-46.
 • 30. http://www.istatistikanaliz.com/ornekleme_turlerine_karar_verilmesi.asp Erişim: 30.11.2011

___

APA Çalışkur,  . , Demirhan, D. & Bozkurt, D. (2012). DEĞERLERİN BELİRLİ MESLEK ALANLARI VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 219-236 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

47.1b636

Sayıdaki Diğer Makaleler

GELİR VERGİSİ AÇISINDAN VERGİ HARCAMALARININ ANALİZİ: TÜRKİYE VE BAZI OECD ÜLKE ÖRNEKLERİ

  Yrd.doç.dr.gül KAYALIDERE, Arş.Gör.Pelin MASTAR ÖZCAN

DEĞERLERİN BELİRLİ MESLEK ALANLARI VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

 yrd.doç.dr.ayşem ÇALIŞKUR, Dr.ayşe DEMİRHAN, Dr.serdar BOZKURT

YEREL HALKIN ISPARTA TURİZMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Doç.Dr.Hulusi DOĞAN, Yrd.doç.dr.engin ÜNGÜREN

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA İŞLEM GÖREN TURİZM ŞİRKETLERİNİN İŞLETME, FİNANSAL VE TOPLAM RİSK DÜZEYLERİNİN KALDIRAÇ ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yrd.doç.dr.erdinç KARADENİZ

BANKALARDA PERFORMANS DEĞERLEME VE ÜCRETLEME İLİŞKİSİNE DAİR ÇALIŞANLARIN ALGILAMALARI: YERLİ VE YABANCI MENŞELİ BANKA UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

  Prof.Dr.İsmail BAKAN, Arş.Gör.İnci Fatma DOĞAN, Yrd.Doç.Dr.Burcu ERŞAHAN, Öğr.Gör.A.Melih EYİTMİŞ

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTİLERİ: BİLECİK VE YALOVA İLLERİ UYGULAMASI

  Öğr.gör.ahmet GÖKGÖZ, Öğr.gör.mustafa ZEYTİN

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN 1980’DEN SONRA GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE İSTİHDAM SİSTEMİNE ETKİLERİ

  Öğr.gör.dr.özlem Taner KÖROĞLU

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ UYGULAMA BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BAĞIMSIZ DENETÇİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Doç.dr.fikret ÇANKAYA, Doç.dr.engin DİNÇ

SOSYAL SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME

  Yrd.doç.dr. Aylin KOÇ, Yrd.doç.dr.a.yılmaz ATA

TÜKETİCİLERİN MOBİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ BENİMSEMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Yrd.Doç.Dr.Alpaslan YÜCE, Arş.gör.arzu DENİZ, Arş.Gör.Leyla GÖDEKMERDAN