BELEDİYE HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA SUNUMU: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ E-BELEDİYE UYGULAMALARININ ANALİZİ

Vatandaşlara devlet tarafından sunulan bilgi ve hizmetlerin elektronik ortamda sunulması anlamında kullanılan e-devlet anlayışı, Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren devlet politikaları arasında yer almaya başlamış ve daha sonraki yıllarda bu konudaki dönüşüm süreci giderek hız kazanmıştır. Ülkemizde yerel yönetim kuruluşları da bu dönüşüm sürecinin dışında kalmamış, e- devlet anlayışının belediyelerdeki yansıması e-belediye şeklinde ortaya çıkmıştır. Belediyeler özellikle web sayfaları aracılığıyla e-belediye çalışmalarını yürütmeye başlamışlar, belediye hizmetlerini elektronik ortamda sunma yolunda her geçen gün yeni uygulamalar geliştirmiş ve birbirleri ile rekabet eder hale gelmişlerdir. Bu çalışmada, e-belediyecilik konusu ele alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin e-belediye uygulamaları analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında, öncelikle e-devlet ve e-belediye kavramları tartışılmış, Türkiye’de e-devlet ve e- belediye anlayışlarının gelişim süreci, bu konuda geliştirilen projeler ve uygulamalar hakkında genel bir bilgi sunulmuştur. Daha sonra, örnek olarak seçilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin e-belediye uygulamaları ayrıntılı olarak analiz edilmiştir.

MUNICIPAL SERVICE DELIVERY ELECTRONICALLY: AN ANALYSIS OF E-MUNICIPALITY APPLICATIONS IN ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY

The concept of e-government, which is used by citizens in the sense of presenting information and services produced in the electronic platform, has become a part of state politics since 2000 in Turkey, and in the following years the transformation process in this area has become increasingly pervasive. Local governments in Turkey have not been outside of this transformation period, and e-municipality has emerged as a reflection in municipalities. The municipalities started e-municipality service through their web pages. They have developed new applications and have started to compete with each other. In this study, the concept of e-municipality is discussed and the e-municipality applications of Istanbul Metropolitan Municipality is analysed. Within the scope of this paper, firstly, the concepts of e-municipality and e-government and their development processes are discussed. Then, the projects and applications developed in this subject are presented. Lastly, e-municipality applications of Istanbul Metropolitan Municipality is analysed as an example in detail.

___

 • ALMARABEH, T. ve ABUALİ, A. (2010). “A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challanges, Opportunities and Success”, European Journal of Scientific Research, 39 (1): 29-42.
 • ANNTTIROIKO, A.V. (2008). “A Brief Introduction to the Field of E-Government”, s. xii-xiv, (Ed.) ANNTTIROIKO, A. V., Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, IGI Global, http://ebookcentral.proquest.com/lib/marmara /detail.action?docID=3309274, 02.10.2017.
 • BALDERSHEIM, H. ve ØGARD, M. (2008). “Innovation in E-Government: Analysis of Municipal Web Pages in the Nordic Countries”, Information Polity 13 (2008): 125-137.
 • BELANGER, F. ve HILLER, J. S. (2006). “A Framework for E-Government: Privacy Implications”, Business Process Management Journal, 12 (1), 48-60.
 • BENSGHIR, T. K. (2000). “Bilgi Toplumu Bakanlığı Kuruluşu Üzerine: Mekanik Bir Örgüt Mü?”, Amme İdaresi Dergisi, 33 (3): 3-62.
 • BROWN, D. (2005). “Electronic Government and Public Administration”, International Review of Administrative Sciences, 71 (2): 241-254.
 • COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2003). The Role of e-Government for Europe’s Future, Brussels.
 • DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (2006), Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010), http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/BT_Strateji/Diger/060500_BilgiToplumuStratejisi.pdf, 07.10.2017.
 • FANG, Z. (2002), “E-Government in Digital Era: Concept, Practice and Development”, International Journal of the Computer, The Internet and Management, 10 (2): 1-22.
 • FATH-ALLAH, A. vd. (2014). “E-Government Maturity Models”, International Journal of Software Engineering&Applications, 5 (3): 71-91.
 • http://www.ibb.istanbul, 07.10.2017-15.10.2017.
 • https://www.ibb.istanbul/Uploads/2017/3/9-Adimda-E-Beyanname-Klavuzu-yeni.pdf, 15.10.2017.
 • https://bim.ibb.gov.tr/gelir_tahsilat/index_arama.asp, 15, 10.2017.
 • İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (2017). Bilgi İşlem Müdürlüğü, İstanbul.
 • İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (2017). Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İstanbul.
 • İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (2017). Gelirler Müdürlüğü, İstanbul.
 • İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (2016). Faaliyet Raporu 2016, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayını, İstanbul.
 • KALKINMA BAKANLIĞI (2015). 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, http://www.edevlet.gov.tr/2015/10/13/2015-2018-bilgi-toplumu-stratejisi-ve-eylem-plani, 07.10.2017.
 • LAYNE, K. ve LEE, J. (2001). “Developing Fully Functional E-Government: A Four Stage Model”, Government Information Quarterly 18 (2001): 12-136.
 • OECD (2003). “The Case for E-Government: Excerpts from the OECD Report The E-Government Imperative”, OECD Journal of Budgeting, 3 (1): 61-96.
 • SCHEDLER, K. vd. (2004). Managing the Electronic Government: From Vision to Practice, Information Age Publishing, Greenwich.
 • SIEGFRIEDE, T. vd. (2003). “Ten Factors for Success for Local Community E-Government”, s. 452-455, (Ed.) TRAUNMULLER, R., International Conference on Electronic Government (EGOV), Prague, September 1-5.
 • SÖYLEMEZ, A. (2016). “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Uygulanan Önemli E-Devlet Projeleri”, s. 149-174, (Ed.) ŞAHİN, A. ve ÖRSELİ, E., Teoriden Uygulamaya E-Devlet, Atlas Akademi, Konya.
 • ŞAHİN, A. (2014). Türk Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet, Atlas Akademi, Konya.
 • ŞAHİN, A. (2007). “Türkiye’de E-Belediye Uygulamaları ve Konya Örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (29): 161-189.
 • TARHAN, A. (2011), Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve E-Devlet, Palet Yayınları, Konya.
 • TASAM (Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) (2006). E-Belediyecilik Kılavuzu: Yerel Yönetim Vatandaş Etkileşimi, TASAM Yayınları, İstanbul.
 • https://www.turkiye.gov.tr/istanbul-buyuksehir-belediyesi, 13.10.2017.
 • http://www.turkiye.gov.tr/belediyeler, 09.10.2017.
 • ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI (2016). 2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı, http://www.edevlet.gov.tr/wp-content/uploads/2016/07/2016-2019-Ulusal-e-Devlet-Stratejisi-ve-Eylem-Plani.pdf, 07.10.2017.
 • WEST, D. M. (2004). “E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes”, Public Administration Review, 64 (1): 15-27.
 • YILDIRIM, M. (2015). e-Devlet ve Yurttaş Odaklı Kamu Yönetimi, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • http://www.yerelnet.org.tr/genel/hakkimizda.phpyerelnet.org, 07.10.2017.

___

APA Arıkboğa, Ü. (2017). BELEDİYE HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA SUNUMU: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ E-BELEDİYE UYGULAMALARININ ANALİZİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Kayfor 15 Özel Sayısı , 1619-1644 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.8b623

Sayıdaki Diğer Makaleler

İŞE ALMA SÜRECİNDE YENİ EĞİLİMLER: İNGİLİZ KAMU PERSONEL SİSTEMİ ÖRNEĞİ

Gülçin ÜLGER

KENT KİMLİĞİ İLE İNTERNET KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Ahmet TUNÇ, Aziz BELLİ, Abdullah AYDIN

E-DEVLET UYGULAMASI OLARAK EBYS’NİN ETKİNLİĞİ VE VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EBYS ÖRNEĞİ

Mustafa ARSLAN, Tekiner KAYA

BLACK BOX APPLICATION IN PUBLIC TRANSPORTATION AS AN INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM AND THE RESULTS OF DRIVER PERFORMANCE: THE CASE OF ISTANBUL ELECTRICITY, TRAM- WAY AND TUNNEL ADMINISTRATION (IETT) BLACK BOX PROJECT

Hicran ÇELİKYAY, Arif EMECEN, Recep KADİROĞLU

SOSYAL MEDYA VE SİYASAL DAVRANIŞ İLİŞKİSİ

İsmail DURSUNOĞLU

DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETLERİ AÇISINDAN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DEĞERLENDİRİLMESİ

Ahmet TUNÇ, Aziz BELLİ, Yunus AYDOĞDU

SOSYAL MEDYA KÜÇÜK SİYASAL PARTİLER AÇISINDAN YENİ İMKÂNLAR SUNUYOR MU?

Levent YILMAZ, Erhan EZİCİ

TÜRKİYE’DE BÜYÜK VERİ VE VERİ MADENCİLİĞİNE İLİŞKİN POLİTİKA VE STRATEJİLER: ULUSAL POLİTİKA BELGELERİNİN İÇERİK ANALİZİ

Özer KÖSEOĞLU, Yılmaz DEMİRCİ

DİJİTALLEŞME SÖYLEMİNİN KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNE OLASI ETKİSİ: 1950 DENEYİMİNDEN YOLA ÇIKAN BİR ÖNGÖRÜ

Elifcan ALTINIŞIK

DİJİTAL ÇAĞDA DAVUTOĞLU DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK DIŞ POLİTİKASININ “SIFIR SORUN SÖYLEMİ” BAĞLAMINDA ANALİZİ

H.emre ZEREN, E.alper YILMAZ, Ahmet AKBULUT