ÖNALIM OLGUSUNA DAİR YENİ BİR KATEGORİ; EKONOMİK BAKIMDAN SATIŞA EŞDEĞER İŞLEM KAVRAMI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME (TBK m. 240/Art. 216c OR)

Öz Yeni Borçlar Kanunu, taşınmazlara ilişkin sözleşmesel önalım hakkınadair önemli yenilikler getirmiştir. Bu önemli yeniliklerden birisi de önalımolgusunu ilgilendirmektedir. Hangi durumlarda önalım olgusunun mevcutolduğu sorunu Türk Borçlar Kanunu m. 240’da düzenlenmiştir. Madde 240’agöre, taşınmazın üçüncü kişiye satıldığı veya ekonomik bakımdan satışaeşdeğer her işlemde önalım olgusu mevcuttur. Ekonomik bakımdan satışaeşdeğer işlem kavramı hayli soyut bir kavram olup izaha muhtaçtır.“Ekonomik bakımdan” ifadesi ile ne anlaşılması gerektiği sorunu Türk hukukliteratüründe pek az dikkat çekmiştir. Bu yüzden bu çalışma kapsamındaekonomik olarak satışa eşdeğer işlem kavramıyla ne anlaşılması gerektiğisorusu tartışılacak ve cevaplandırılmaya çalışılacaktır. Çalışmada öncelikleakdi ve yasal önalım hakkına ilişkin genel bir bakış sunulmuştur. Akabinde isekavramın ve tartışmanın tarihsel gelişimi aktarılmıştır. Ayrıca kavramınyorumlanmasıyla ilgili farklı fikri yönelimler açıklanmış ve karşılaştırılmıştır.Yine önalım olgusu teşkil etme ihtimali olan olaylar, bu fikri yönelimler ışığında analiz edilmiştir. Son olarak çalışmadan elde edilen sonuçlar özetlenmiştir.

Kaynakça

KAYNAKÇA AKALP-DEMİRTABAK, Didem, Yasal Önalım Hakkı, İstanbul, 2010. AKİPEK, Jale/AKINTÜRK, Turgut, ATEŞ KAHRAMAN, Derya, Eşya Hukuku, İstanbul, 2018. ALLGÄUER, Oskar, Vorkaufs-, Rückkaufs- und Kaufsrecht nach dem schweizerischen Zivilgesetzbuch, Diss. Zürich, 1918. ANTALYA, Gökhan, Eşya Hukuku, C. I, Giriş, Temel Kavramlar, Genel İlkeler, İstanbul, 2017. ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2018. ARPACI, Abdulkadir, Eşya Hukukumuzda Yeni Medeni Kanunla Yapılan Değişikliklerden Bazılarına Kısa Bir Bakış, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan, Ankara 2004. ATAMULU, İsmail, Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa, Ankara, 2017. AYAN, Mehmet, Kanuni Şuf’a Hakkı, Prof. Dr. Halil Cin’e Selçuk Üniversitesi’nde 10. Yıl Hizmet Armağanı, Konya 1995, s. 335-368 (AYAN, Kanuni Şüf’a) AYAN, Mehmet, Eşya Hukuku, C. 2 Mülkiyet, Ankara, 2016 (AYAN, Eşya) AYBAY, Aydın/HATEMİ, Hüseyin, Eşya Hukuku, İstanbul, 2014. AYDIN ÜNVER, Tülay, Yasal Önalım Hakkında Önalım Olayının Bildirilmesi, BÜHFD, C. 11, S. 145, Y. 2016, s. 829-857. AYDOĞDU, Murat, Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, Ankara, 2013. Önalım Olgusuna Dair Yeni Bir Kategori; Ekonomik Bakımdan Satışa Eşdeğer İşlem Kavramı Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme Hakemli Makale 247 SDÜHFD VOL: 9, NO 1, YEAR 2019 BASLER KOMMENTAR Obligationenrecht I, Art. 1–529 OR, Hrsg. HONSELL, Heinrich /VOGT, Peter Nedim /WIEGAND, Wolfgang, (Hrsg.), Basel, 2011 (Yazar, Art. PN. in: BSK OR I ) BASLER KOMMENTAR, Zivilgesetzbuch II, Art. 457–977 ZGB (Hrsg.) HONSELL, Heinrich/VOGT, Nedim P./GEISER, Thomas, Basel, 2014 (Yazar, Art. PN. in: BSK ZGB II ) BAŞPINAR, Veysel, Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukuku Açısından Olağanüstü Hallerde Mülkiyet Hakkı Sınırlamasının Fikrî ve Hukukî Temelleri, EÜHFD., C.11, S.1, Y.2016, s. 1-32. BAYGIN, Cem, Yeni Borçlar Kanunu'nun Satış İlişkisi Doğuran Haklar Konusunda Getirdiği Düzenlemelere Genel Bir Bakış, BÜHF-KHHD, Mart- Nisan 2011, S. 79- 80, s.7-30. BELEÇ, Mehmet, Yasal Önalım Hakkı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007. BERNER KOMMENTAR, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI: Das Obligationenrecht, 1. Abteilung: Allgemeine Bestimmungen, 2. Teilband, Unterteilband 1a: Inhalt des Vertrages, Artikel 19– 22 OR, Bern, 1991 (Yazar, OR Art., PN. in: Berner Kommentar) BERNER KOMMENTAR, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band IV: Das Sachenrecht, 1. Abteilung: Das Eigentum, 3. Teilband, Grundeigentum II, Art. 680 –701 ZGB, Bern, 1975 (1991 (Yazar, ZGB Art., PN. in: Berner Kommentar) BERNER KOMMENTAR, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI: Obligationenrecht, 2. Abteilung: Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 1. Teilband: Kauf und Tausch, 3. Abschnitt: Der 248 Sinan OKUR SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 1, YIL 2019 Grundstückkauf Art. 216–221 OR, Bern, 1997, (Yazar, OR Art., PN. in: Berner Kommentar) BINZ-GEHRING, Dorıs, Das gesetzliche Vorkaufsrecht im schweizerischen Recht, Diss. Bern, 1975. BÖCKLİ, Peter, Schweizer Aktienrecht, mit Fusionsgesetz, Börsengesellschaftsrecht, Konzernrecht, Corporate Governance, Recht der Revisionsstelle und der Abschlussprüfung in neuer Fassung- unter Berücksichtigung der angelaufenen Revision des Aktien- und Rechnungslegungsrechts, Zürich - Basel – Genf, 2009. BRÜCKNER, Chrıstian, Verwandte Verträge (Vorvertrag, Vorkaufsvertrag, Vertrag auf Begründung eines Kaufsrechts bzw. Rückkaufsrechts), in: Koller Alfred (Hrsg.), Der Grundstückkauf, Bern, 2001, S. 520-550. BURBULLA, Rainer, Der Vorkaufsfall im Zivilrecht, Diss. Bochum, Köln/Berlin/München, 2006. BURCUOĞLU, Haluk, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Önalım Hakkı Düzenlemesi ve Borçlar Kanunu'nun ve Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nın Sözleşmesel Önalım Hakkına İlişkin Düzenlemeleri Hakkında Bazı Gözlemler, Medeni Hukuk Hocalarına Saygı Günleri, İstanbul, 2011, s. 283-298. ÇAY, Cengiz Topel, Yeni Türk Medeni Kanunu’nun Önalım Hakkı Konusunda Getirdiği Değişiklik ve Yenilikler (Yenilik Doğuran Dava Düzenlemesi), Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007. ÇELİKTAŞ, Demet, Şekle Aykırılık ve Şekle Aykırılığı İleri Sürmenin Sınırı Olarak Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, DEÜHFD., (Kudret Ayiter'e Armağan), C.3, S.1-4, Y.1988, s. 593-641. Önalım Olgusuna Dair Yeni Bir Kategori; Ekonomik Bakımdan Satışa Eşdeğer İşlem Kavramı Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme Hakemli Makale 249 SDÜHFD VOL: 9, NO 1, YEAR 2019 ÇONKAR, M. Halil, Anonim Ortaklıkta Ayni Sermaye, İstanbul, 2016. DEMİRSATAN, Barış, Taşınmazlara İlişkin Olarak Tanınan Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, Prof. Dr. Özer Seliçi'nin Anısına Armağan, BÜHFD., C.11, S.145 – 146, Y.Eylül – Ekim 2016, s. 905-946. DEMİRBAŞ, Feride, Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, AÜHFD., C. 65, S.2, Y. 2016, s. 249-277. DOĞAN, Murat, Tapu Sicilinde Tasarruf Yetkisi Kısıtlamasının Şerhi, Ankara, 2004. DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut, Türk Özel Hukuku Cilt IV, Miras Hukuku, İstanbul, 2015. EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2018 (EREN, Genel Hükümler). EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2017 (EREN, Özel Hükümler). EREN, Fikret, Mülkiyet Hukuku, Ankara, 2016 (EREN, Mülkiyet). EREN, Fikret, Türk Medeni Kanunu’na Göre Yasal Önalım Hakkı, GÜHFD., C. XII, Y. 2008, s. 103-126 (EREN, Yasal Önalım). EREN, Fikret/YÜCER AKTÜRK, İpek, Türk Miras Hukuku, Ankara, 2019 ERGÜNE, Mehmet Serkan, Taşınır Mülkiyeti, İstanbul, 2017. ERKAN, Umut Vehbi, Türk Medeni Kanunu’nda Yasal Önalım Hakkı (MK. md. 732, 733, 734), Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006. ERKAN, Umut Vehbi, Anayasa Mahkemesi'nin 12.12.2007 Tarihli E. 2003/34 ve K. 2007/94 Sayılı Kararı Üzerine: Türk Medeni Kanunu'nda Yasal 250 Sinan OKUR SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 1, YIL 2019 Önalım Hakkının Hukuki Niteliği ve Kullanılması, İÜHFD, C. 5, S. 1, Y. 2014, s. 269-294. ERMAN BGB, WESTERMANN, Harm P., Band II, Köln, 2008 (Yazar, BGB § , PN. in: ERMAN Handkommentar) ERTAŞ, Şeref, Eşya Hukuku, İzmir, 2018. ESENER, Turhan, Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, İstanbul, 1956. FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin, Şuf’a Hakkı, İstanbul, 1959. FURRER, Andreas/MÜLLER-CHEN, Markus, Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Zürich, 2018. GEMALMAZ, Burak H., Mülkiyet Hakkı- Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi- 6, Ankara, 2018. GHANDCHI, Lilian, Das gesetzliche Vorkaufsrecht im Baurechtsverhältnis, Diss. Zürich,1999. GRUNEWALD, Barbara, Umgehungen schuldrechtlicher Vorkaufsrechte, in: Festschrift Für Joachim Gernhuber zum 70. Geburtstag herausgegeben von Hermann Lange, Knut Wolfgang, Nörr Harm, Peter Westermann. GÜMÜŞ, Mustafa Alper, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Sözleşmesel önalım Hakkına İlişkin Hükümlerinin (TBK. m. 237/III, 238, 239 ve 240- 242) Değerlendirilmesi, YÜHFD., C. VIII, S. 2, Y. 2011, YÜHFD., C. IX, S. 1, Y. 2012, s. 435-453. GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt I, İstanbul, 2012 (GÜMÜŞ, Özel Hükümler, s.) Önalım Olgusuna Dair Yeni Bir Kategori; Ekonomik Bakımdan Satışa Eşdeğer İşlem Kavramı Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme Hakemli Makale 251 SDÜHFD VOL: 9, NO 1, YEAR 2019 GÜRSOY, Kemal Tahir, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Mal Vasiyeti, Ankara, 1955. GÜRSOY, Kemal Tahir/EREN, Fikret/CANSEL, Erol, Türk Eşya Hukuku, Ankara, 1984. HANDKOMMENTAR ZUM SCHWEIZER PRIVATRECHT, Vertragsverhältnisse Teil 1: Innominatkontrakte, Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, Leihe, Art. 184-318, Hrsg. MÜLLER-CHEN, Markus/ HUGUENIN, Claire/ GIRSBERGER (Yazar, OR Art. PN. , in: Handkommentar) HATEMİ, Hüseyin, Das Vorkaufsrecht im neuen türkischen ZGB/Yeni Türk Medeni Kanunu'nda Önalım Hakkı, Türk-İsviçre Hukuk Haftası, (Ed.) ERDEM, Ercüment/ BOLLE, PIERRE-HENRI, İstanbul, 2004, s. 165-171. HELVACI, İlhan, İsviçre Borçlar Kanunu’nun Sözleşmeden Doğan Ön- Alım, Alım ve Geri Alım Haklarına İlişkin Değişiklikleri (İsviçre Borçlar Kanunu Madde 216/Fıkra 2, Fıkra 3, Madde 216a-216e), Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C. 19, S. 1-2, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, Y.1999- 2000, s. 397-417. HONSELL, Heinrich, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Bern, 2017. ISLER, Leana, Maria, Die im Grundbuch vormerkbaren persönlichen Rechte (Vorkaufs-, Kaufs- und Rückkaufsrecht; Miete und Pacht) und ihre steuerrechtliche Behandlung, Diss. Zürich, 1989. İMRE, Zahit/ERMAN, Hasan, Miras Hukuku, İstanbul, 2015. İNAN, Ali Naim/ERTAŞ, Şeref/ALBAŞ, Hakan, Türk Medeni Hukuku Miras Hukuku, Ankara, 2019. 252 Sinan OKUR SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 1, YIL 2019 İSTANBUL ŞERHİ, Türk Borçlar Kanunu Cilt 2, Özel Borç İlişkileri, İstanbul, 2018, (Ed.) SEROZAN, Rona/ÖZ, Turgut/ACAR, Faruk/GÖKYAYLA, Emre/DEVELİOĞLU, Murat. (Yazar, TBK m. PN.: TBK İstanbul Şerhi) J. VON STAUDİNGERS Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Staudinger BGB- Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse §§ 433-480, Kaufrecht (Yazar, BGB § 463 PN. 17 in: Staudinger (2014) BGB, Buch 2) JAUERNIG, Bürgerliches Gesetzbuch: BGB, 2018. KIRCA, Çiğdem, Önalım Hakkı Konusunda Medeni Kanun’daki Değişiklikler, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C. II, 2002, 1179-1203. KİZİR, Mahmut, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Satış İlişkisi Doğuran Haklar ve Özellikle Önalım Hakkına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, MÜHF-HAD., C.22, S.3, Y. Aralık 2016, s. 1773-1796. KOBIERSKI, Marlene, Der Durchgriff im Gesellschafts- und Steuerrecht, Diss. Bern, 2012. KOLLER, Alfred (Hrsg.), Der Grundstückkauf, Bern, 2017. KOLLER, Alfred, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonerer Teil, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Art.184-318, Bern, 2012. KOLLER, Alfred, Vorkaufsberechtigung bei Veräusserungsgeschäften, die Teil einer gemischten Schenkung sind, in: Teil VI - Obligationenrecht und weitere Rechtsgebiete (Hrsg), RUMO-JUNGO, Alexandra/ PİCHONNAZ, Pascal/ HÜRLİMANN-KAUP, Bettina/FOUNTOULAKİS, Christiana, S. 751- 759. KURZKOMMENTAR – SCHWEIZERISCHES ZIVILGESETZBUCH, (Hrsg.) BÜCHLER, Andrea/JAKOB, Dominique, Basel, 2012. (Yazar, OR Art. 216c PN. 1, in: Kurzkommentar – Schweizerisches Zivilgesetzbuch) Önalım Olgusuna Dair Yeni Bir Kategori; Ekonomik Bakımdan Satışa Eşdeğer İşlem Kavramı Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme Hakemli Makale 253 SDÜHFD VOL: 9, NO 1, YEAR 2019 KUTLU, Nurgül, Önalım Hakkının Kullanılması, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, 2010. LANZ, Raphael, Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im schweizerischen Privatrecht, Diss. Bern, 2000. MADER, Peter Vorkaufsrechte und Umgehung, in: Harrer Friedrich/Portmann Wolfgang/Zäch Roger (Hrsg.), Besonderes Vertragsrecht – aktue lle Probleme, Festschrift für Heinrich Honsell zum 60. Geburtstag, Z ürich/Basel/Genf, 2002, S. 305-320 MEIER, Robert, Das neue Vorkaufs -, Kaufs - und Rückkaufsrecht – vier Neuerungen und drei Auslegungsfragen, in: AJP 3/1994, S. 139 ff. MEIER-HAYOZ, Arthur, Der Vorkaufsfall (In Zürich gehaltenen Vortrag) 1964. MEIER-HAYOZ, Arthur, Der Vorkaufsfall, in: ZBGR 45/1964, S. 257-284. MUTTI, Christoph, Gesetzliche und vertragliche Vorkaufsrechte in der Zwangsverwertung, Insolvenz- und Wirtschaftsrecht, 1/1998, S. 29-31. MÜNCHENER KOMMENTAR ZUM BÜRGERLİCHEN GESETZBUCH Kommentierung der §§ 433– 473 BGB, in: Franz Jürgen Säcker und Roland Rixecker (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3: Schuldrecht, Besonderer Teil, §§ 433–610, Finanzierungsleasing, HeizkostenV, BetriebskostenV, CISG, München, 2012. NOELPP, Chrıstoph, Eine Studie zur rechtlichen Erfassung des Vorkaufs-, Rückkaufs- und Kaufsrechts, Diss. Basel, 1987. 254 Sinan OKUR SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 1, YIL 2019 NOMER, Haluk Nami, ERGÜNE, Mehmet Serkan, Eşya Hukuku, (Zilyetlik Tapu Sicili Mülkiyetin Genel Hükümleri Taşınır Mülkiyeti Rehin Hakları), İstanbul, 2019. NOMER, Haluk, Nami, Vefa Hakkı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1990. OĞUZMAN, M. Kemal, Dürüstlük Kuralına (MK m. 2) Başvurma Hususunda Bazı Yargıtay Kararlarının Eleştirilmesi, Prof. Dr. Yasar Karayalçın’a 65. Yas Armaganı, Türkiye iş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1988, s. 407-415. (OĞUZMAN, Dürüstlük, s. ) OĞUZMAN, M. Kemal/ SELİÇİ, Özer, Eşya Hukuku, İstanbul, 1978.(OĞUZMAN/SELİÇİ (1978)) OĞUZMAN, M. Kemal/ SELİÇİ, Özer/ OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe, İstanbul, 2004 (OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR (2004)). OĞUZMAN, M. Kemal/ SELİÇİ, Özer/ OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, İstanbul, 2018, (OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR (2018)). OR-KOMMENTAR SCHWEIZERISCHES OBLIGATIONENRECHT, KOSTKIEWICZ, Jolanta Kren / WOLF, Stephan / AMSTUTZ, Marc/ FANKHAUSER, Roland,2016 (YAZAR, OR, Art. PN. in: OR-Kommentar) ÖZENLİ, Soysal, Uygulamada Önalım (Şuf’a) Davaları, İstanbul, 1990. PFÄFFLI, Roland/WERMELINGER, Armèdèo, Grundstückkauf, Kaufvertrag- Vorkaufsrecht, Kaufrecht und Rückkaufsrecht, in: SJZ 113/2017 S. 513-521. PRÜTTING Hanns/WEGEN, Gerhard/WEINREICH, Gerd, BGB KOMMENTAR, Neuwied, 2006. PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara, 2017. Önalım Olgusuna Dair Yeni Bir Kategori; Ekonomik Bakımdan Satışa Eşdeğer İşlem Kavramı Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme Hakemli Makale 255 SDÜHFD VOL: 9, NO 1, YEAR 2019 REY, Heinz, Die Neuregelung der Vorkaufsrechte in ihren Grundzügen, in: ZSR 113/1994, I. Halbband, S. 39-72 REY, Heinz, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Band I, Bern, 2007. ROBERTO, Vito, Teilrevision des Zivilgesetzbuches und des Obligationenrechts, recht 11/1993, S. 172 ff. RÜDLINGER, Oliver, Vorkaufsrechte an Immobilien beim Verkauf einer Gesellschaft (Share Deal), Abschlussarbeit, Zürich, 2018 RÜEGG, Jonas, Rechtsgeschäftliche Vorkaufsrechte an Grundstücken, Zürich, 2014. SEROZAN, Rona/ENGİN, Baki İlkay, Miras Hukuku ve Uygulama Çalışmaları, Ankara, 2018. SCHENKER, URS Vorkaufsrechte, Vorhandrechte und Mitverkaufsrechte im Zusammenhang mit M&ATransaktionen, in: Tschäni Rudolf (Hrsg.), Mergers & Acquisitions XV, Zürich, 2013, S. 245-285 SCHERMAIER, Martin Josef, Die Umgehung des Vorkaufsrechts durch „kaufähnliche Verträge”, Archiv für die civilistische Praxis 196. Bd., H. 3 (1996), S. 256-275. SCHMID, Hans Peter, Das Vorkaufsrecht, Diss. Basel, 1934. SCHMID, Jörg/ HÜRLİMANN-KAUP, Bettina, Sachenrecht, Zürich, 2003. SCHMID, Jörg/STÖCKLI, Hubert, OR BT, Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, Zürich, 2010. 256 Sinan OKUR SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 1, YIL 2019 SEBÜK, M. Tahir, Şuf’a, Vefa ve İştira Hakları, İstanbul, 1951. SIMONIUS Pascal/ SUTTER Thomas, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Band I: Grundlagen, Grundbuch und Grundeigentum, Basel/Frankfurt am Main 1995. STREBEL, Lorenz Joseph, Das gesetzliche Vorkaufsrecht des Pächters gemäss dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht, Diss. Zürich, 2009. SUTTER, Thomas, Einige Überlegungen zum Vorkaufsrecht, in: SJZ 81/1985, S. 277-282 ŞENER, Oruç, Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2017. ŞENOL, Hilal, Kendi Malzemesiyle Başkasının Arazisinde İnşa Edilen Haksız Yapı (Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 2015. ŞIPKA, Taman, Şükran, Türk Hukukunda Kanuni Önalım (Şuf’a) Hakkı, Hukuki Niteliği ve Kullanma Koşulları, İstanbul, 1994. TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Cilt: I/1, İstanbul, 2008. TEKİNAY, Selahattin Sulhi, Taşınmaz Mülkiyetinin Takyitleri, II/1 İstanbul, 1988. TUNABOYLU, Müslim, Önalım (Suf’a) Davaları, Ankara, 2013. USLU, Abdüssamet, Kat İrtifakı, Ankara, 2019. VOGT, Max, Muß der Vorkaufsberechtigte Änderungen des Drittkaufs bis zur Ausübung des Vorkaufsrechts gegen sich gelten lassen? in: Festschrift für Horst Hagen (1999), S. 219-230. Önalım Olgusuna Dair Yeni Bir Kategori; Ekonomik Bakımdan Satışa Eşdeğer İşlem Kavramı Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme Hakemli Makale 257 SDÜHFD VOL: 9, NO 1, YEAR 2019 VON BÜREN, Bruno, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Zürich, 1972. WERREN, Eva, Das vertragliche Vorkaufsrecht. Mit Schwerpunktbetrachtung des Vorkaufsfalls nach Art. 216c OR, in: Magister, Editions Weblaw, Bern, 2012. WERREN, Eva, Der Vorkaufsfall nach Art. 216c OR, in: Jusletter 17. September 2012, S. 1-13 WIEDERKEHR, Alphons, Das gesetzliche Vorkaufsrecht des Miteigentümers, Diss. Zürich, Affoltern a. A. 1936. WYSS, Alexander/KÖCHLI, Roland Vorkaufsrechte in Immobilientransaktionen in: Jusletter vom 5. Dezember 2011. S 1-9. YAVUZ, Cevdet/ACAR, Faruk/ÖZEN, Burak, Türk Borçlar HukukuÖzel Hükümler, İstanbul, 2014. YILDIZ, Ekrem, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na Göre Önalım Davaları, İstanbul, 2009. YÜCEL, Sevtap, Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2006. ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2014. ZGB KOMMENTAR SCHWEİZERİSCHEN ZİVİLGESETZBUCH, (Hrsg.), KOSTKIEWICZ, Jolanta K./NOBEL, P./SCHWANDER, Ivo/WOLF, Stephan, 2001. (Yazar, ZGB Art. PN. in: ZGB Kommentar). ZÜRCHER KOMMENTAR ZUM SCHWEİZERİSCHEN ZİVİLGESETZBUCH, IV. Band: Das Sachenrecht, Erste Abteilung: Das 258 Sinan OKUR SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 1, YIL 2019 Eigentum, Art. 641–729, Zürich, 1977. (Yazar, ZGB Art. PN. in: Zürcher Kommentar). İnternet Kaynakları www.mevzuat.gov.tr www.legalis.ch https://www.lexpera.com.tr www.swisslex.ch http://relevancy.bger.ch www.admin.ch https://beck-online.beck.de

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd584933, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {101 - 258}, doi = {}, title = {ÖNALIM OLGUSUNA DAİR YENİ BİR KATEGORİ; EKONOMİK BAKIMDAN SATIŞA EŞDEĞER İŞLEM KAVRAMI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME (TBK m. 240/Art. 216c OR)}, key = {cite}, author = {Okur, Sinan} }
APA Okur, S . (2019). ÖNALIM OLGUSUNA DAİR YENİ BİR KATEGORİ; EKONOMİK BAKIMDAN SATIŞA EŞDEĞER İŞLEM KAVRAMI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME (TBK m. 240/Art. 216c OR) . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 101-258 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/46654/584933
MLA Okur, S . "ÖNALIM OLGUSUNA DAİR YENİ BİR KATEGORİ; EKONOMİK BAKIMDAN SATIŞA EŞDEĞER İŞLEM KAVRAMI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME (TBK m. 240/Art. 216c OR)" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 101-258 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/46654/584933>
Chicago Okur, S . "ÖNALIM OLGUSUNA DAİR YENİ BİR KATEGORİ; EKONOMİK BAKIMDAN SATIŞA EŞDEĞER İŞLEM KAVRAMI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME (TBK m. 240/Art. 216c OR)". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 101-258
RIS TY - JOUR T1 - ÖNALIM OLGUSUNA DAİR YENİ BİR KATEGORİ; EKONOMİK BAKIMDAN SATIŞA EŞDEĞER İŞLEM KAVRAMI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME (TBK m. 240/Art. 216c OR) AU - Sinan Okur Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 258 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ÖNALIM OLGUSUNA DAİR YENİ BİR KATEGORİ; EKONOMİK BAKIMDAN SATIŞA EŞDEĞER İŞLEM KAVRAMI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME (TBK m. 240/Art. 216c OR) %A Sinan Okur %T ÖNALIM OLGUSUNA DAİR YENİ BİR KATEGORİ; EKONOMİK BAKIMDAN SATIŞA EŞDEĞER İŞLEM KAVRAMI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME (TBK m. 240/Art. 216c OR) %D 2019 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Okur, Sinan . "ÖNALIM OLGUSUNA DAİR YENİ BİR KATEGORİ; EKONOMİK BAKIMDAN SATIŞA EŞDEĞER İŞLEM KAVRAMI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME (TBK m. 240/Art. 216c OR)". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 / 1 (Temmuz 2019): 101-258 .
AMA Okur S . ÖNALIM OLGUSUNA DAİR YENİ BİR KATEGORİ; EKONOMİK BAKIMDAN SATIŞA EŞDEĞER İŞLEM KAVRAMI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME (TBK m. 240/Art. 216c OR). sduhfd. 2019; 9(1): 101-258.
Vancouver Okur S . ÖNALIM OLGUSUNA DAİR YENİ BİR KATEGORİ; EKONOMİK BAKIMDAN SATIŞA EŞDEĞER İŞLEM KAVRAMI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME (TBK m. 240/Art. 216c OR). Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 101-258.
IEEE S. Okur , "ÖNALIM OLGUSUNA DAİR YENİ BİR KATEGORİ; EKONOMİK BAKIMDAN SATIŞA EŞDEĞER İŞLEM KAVRAMI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME (TBK m. 240/Art. 216c OR)", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 101-258, Tem. 2019