Profesyonel Basketbolcularda Spora Özgü Başarı Motivasyon Düzeyinin Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması

Bu çalışmanın amacı, basketbol sporu ile profesyonel olarak uğraşan sporcuların, Spora Özgü Başarı Motivasyonu düzeylerinde cinsiyetler açısından farklılık olup olmadığını saptamaktır. Araştırmaya, İzmir ilinde 2002-2003 yılı Türkiye basketbol 1.ve 2. liginde yer alan takımlarda oynayan, 39 bayan, 44 erkek toplam 83 sporcu katılmış, katılımcılara Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği (Willis, 1982) uygulanmıştır. Ölçek; katılanlara yarışmalar için kampta bulundukları kamp merkezleri ile antrenmanları öncesi grup halinde uygulanmıştır. Araştırmaya katılan deneklerin yaşlara göre dağılımlarına bakıldığı zaman, bayan sporcuların (n=39) 17-30, erkek sporcuların ise (n=44)16-32 yaşlar arasında olduğu görülmektedir. Deneklerden elde edilen veriler, SPSS paket programında (version 10.0) “t” testi kullanılarak değerlendirilmiştir (p

The Comparison of Sports RelatedSıccess Motivation Level Among Professional Basketball Players in Terms of Gender

The purpose of this study is to research the impact of the gender difference on Sports Related Success Motivation amongst the professional atheletes. In total, 83 athletes (39 female and 44 male) who were players of the Izmir based teams during the 2002-2003 Turkish Basketball Season, had participated to this research. Within the scope of this study, Sports Related Success Motivation Scale (Willis, 1982) has been applied to the participants. The Scale is applied to the participants in groups at the places they had been camping for the tournaments or before group exercises. Age disstribution of the participants is between 17-year-old and 30-year-old for the female athletes and between 16-year-old and 32-year-old for the male athletes. The data gathered from the participants was entered into the SPSS program (version 10.0) package and the &#8220;t&#8221; test is applied to it (p<0.05). In order to distinguish the differences between genders, two metrics on Sports Related Success Motivation Scale-Power Motive (POW) and Success Related Motives (MAS-MAF) were used. As a result of this research, power motive (POW) and motive to aproach success (MAS) had proved a statistically significant (p<0.005) difference between genders whereas motive to avoid failure(MAF) had not (p>0..05).

Kaynakça

1. Tiryaki, Ş., Gödelek E., Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeğinin Türk Sporcuları için Uyarlanması Çalışması, I. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Bağırgan Yayınevi, s:s 128-141, Ankara,1997

2. Çam, İ., Sporda Bir Olgu Olarak Motivasyon ve Motivasyonun Sportif Performans Üzerine Etkileri, D.E. Sağlık Bil. Enst. Beden Eğt. ve Spor Böl. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, s:s 33-48, İzmir, 1990

3. Başer, E., Uygulamalı Spor Psikolojisi, Bilimsel Spor Yayınları, s. 63, İzmir, 1985

4. Aydın, A., Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Alfa Yayınları, s. 144 İstanbul,2001

5. Lacner, K., Güdülenme (Motivasyon), Çev: Hale Harputluoğlu, Spor psikolojisi Kursu, s. 81, Ankara,1999

6. Morgan, C.T., Psikolojiye Giriş, Çev: H.Ü. psikoloji Böl. Öğr. Üyeleri, Hacettepe Yayınları, s. 205, Ankara, 2000,.

7. Gill, D. L.., Psychological Dynamics of Sport, Champaing: IL, Human Kinetics, 1986

8. Cüceloğlu, D., İnsan ve Davranışı, Remzi Kitapevi, İstanbul 1996.

9. Er, N., Çobanoğlu, G., Er, G., Zekioğlu, A., Yazıcılar, İ., “Sporda Başarı Motivasyonunun Cinsiyetler Açısından Analizi”, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresinde sunulmuş Poster Bildiri, Anakara, 10-11 Ekim 2003

10. Tavacıoğlu, L., Spor Psikolojisi Bilişsel Değerlendirmeler, Bağırgan Yayınevi, Ankara 1999.

11. Yaman, M., Duman, S., Hergüner, G., “Türkiye 1. Ligindeki Müsabık Voleybolcu, Hentbolcü ve Futbolcu Bayanlar Arasındaki Başarı Motivasyonu Farklılıklarının Araştırılması”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı:25, s: 102-107, Ekim 2001.

12. Aktop, A., Erman, K. A., “Takım ve Bireysel Sporcuların Başarı Motivasyonu Benlik Saygısı ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması”, 7. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongre Kitapçığı, Antalya 27-29 Ekim 2002.

Kaynak Göster