Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Yaptırılan Rekreaktif Etkinliklerin Çocukların Sosyal Gelişim ile Güven Duygusu Gelişimine Etkisi

Bu araştırmada, okulöncesi eğitim kurumlarında yaptırılan rekreatif etkinliklerin çocukların sosyal gelişim ile güven duygusu gelişimine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Verilerin toplanması amacıyla; Kocaeli ilinde bulunan İlgievi Anaokulu (21 çocuk), SSK Kreşi (22 çocuk) ve İlk Adım Anaokulu (9 çocuk) olmak üzere üç ayrı okulda 5-6 yaş grubundan oluşan toplam 52 çocuğa öğretmenleri eşliğinde anket yapılmıştır. Çocukların %53.8’i (28) erkeklerden, %46.2’si (24) kızlardan oluşmaktadır. Uygulanan anket toplam 22 sorudan ve “evet”, “hayır” seçeneklerinden oluşmaktadır. Elde edilen veriler, SPSS 7,5 paket programında analiz edilmiştir. Programda verilerin frekans ve yüzde değerleri göz önüne alınmıştır. Ölçü aracına göre değerlendirilen çocukların; %86.5’i kendini daha rahat ifade eden, %86.5’i kendisinden küçüklere, sevgi ve ilgi gösteren, %86.5’i yetişkinlerin yönettiği grup oyunlarına katılmaktan zevk alan, %88.5’i diğer çocuklarla oyun oynamayı seven, %86.5’i etkinlikler esnasında sırasını bekleyen, %84.6’sı övgüden hoşlanan, %80.8’i topluluk önünde rahatlıkla konuşabilen , %88.5’i yeteneklerini etkinlikler sayesinde geliştirebilen, %86.5’i etkinlikler aracılığıyla yaratıcılıklarını geliştirebilen, %84.6’sı kendine ait farklı özellikleri görerek kendini tanımaya çalışan, %78.8’nin kendine olan güvenini arttıran, %88.5’i tek başına hareket etmeyi öğrenen bir yapıya sahip olduğu bulunmuştur. Okulöncesi eğitimin çocuklara kazandırdığı olumlu davranış değişikliklerine bağlı olarak uygulanan rekreatif etkinliklerin destekleyici rolü olacağı görüşündeyiz.

To Analyse the Recreation Activities Effect on the Improvement of the Children's Social Growth and Confidence Feeling in the Pre-School Education Socities

In this search, we aimed to analyse the recreation activities effect on the improvement of the children’s social growth and trust feeling in the pre-school education socities. To get the data, recreation activities were done to the 21 children in Ilgi Evi mother school, 22 children in SSK day nursery, 9 children from İlk Adım mother school who are between the ages of 5-6 in Kocaeli. %53.8 (28) consists of boys and %46.2 (24) consists of girls. The inquiry has 22 questions and it has Yes and No choices. It was applied in SSK day nursey. The data were analysed in the SPSS 7,5 package programme.the data’s frequency were analysed. According the end of the recreation activities; %86.5 of there children who were analysed according to the measurement tool,expresses themselves freely, %86.5 shows interest on the smaller children, %86.5 likes to join the plays which are directed by the adults, %88.5 like to play with the other children, %86.5 waits in a queue during the activity, %84.6 likes compliment, %80.8 can talk freely in the community, %86.5 improves their creativity with the activities, %84.6 tries to recognize themselves to see different characteristics on their personality, %78.8 increases their self-confident, %88.5 learns how to behave, individually. According to the positive behaviour changes of the pre-school education on the children, we think that recreation activities in these education socities have an encouragement role.

Kaynakça

1. Aytaç, Ü., Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Web-Ofset Tesisleri, s.3-11, Eskişehir, 2003.

2. Corbin, H., Recreation Leadership. Prentice Hall, Englewood Cliffs. NJ, 1970.

3. Önder, A., Okulöncesi Çocuklar İçin Eğitici Drama Uygulamaları, Morpa Kültür Yayınları, s.13-14, İstanbul, 2003.

4. Altınköprü, T., Çocuğun Başarısı Nasıl Sağlanır, 1. Baskı, Hayat Yayıncılık, İstanbul, 2002.

5. Aral, N., Baran, G., Çocuk Gelişimi-2, Ya-Pa Yayın, s.13, İstanbul, 2001.

6. Şahin, Ö., Okulöncesi Öğretmenlerinin Öğrencilerine Karşı Davranışlarını Etkileyen Beklenti Girdileri, Eğitim Araştırmaları, Anı Yayıncılık, Ankara, 2003.

7. Oğuzkan, Ş., Yuva ve Anaokullarında Serbest Zaman Etkinlikleri, Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Semineri, s.29, Antalya, 1987.

8. Güngör, A., Çocukta Benliğin Gelişimi, Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Semineri, s.126, İstanbul, 1985.

9. Üstün, E., Okulöncesi Dönemde Çocuk - Aile - Okul İşbirliği, Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Semineri, s.87, İstanbul, 1985.

10. Yavuzer, H., Okulöncesi Dönemde Ailenin İşlevi, Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Semineri, s.22, İstanbul,1985

11. Sel, R., Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Eğitsel Oyunlar ve Uygulama Yöntemleri, Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Semineri, s.26, İstanbul, 1985.

12. Arı, M., Metin, N., Ailede Anne - Baba - Çocuk İlişkileri, I. Okulöncesi Eğitim Semineri, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Derneği, s.7, Ankara, 1992.

13. Kılbaş, Ş., Rekreasyon Boş Zamanı Değerlendirme, Anaca Yayınları, Adana, 2001.

14. Gray, Ty-Am, Judy O.,”Physical Education Rec. And Dance”, Vol. 74, Iss. 6; pp 52. 2003.

15. Jımmy A., “Participation in Extracurricular Physical in Middle Schools”, Vol. 74, iss. 4, pp 10, 2003.

16. Ballard,W., “A Catalyst for Quality Physical Education”, Vol 75, iss. 3; pp 40, 2004.

Kaynak Göster