Farklı Kategorilerdeki Genç Erkek Tenis Oyuncularının Antropometrik ve Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, farklı kategorilerdeki genç erkek tenisçilerin antropometrik ve somatotip özelliklerinin incelenmesidir. Yaşları 11,97 ± 0,18 yıl olan farklı kategorilerdeki 30 genç erkek tenisçinin antropometrik ve somatotip özelliklerini incelemek amacı ile yaş, antrenman yaşı, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi ölçümleri yanında, 9 uzunluk, 14 çevre, 12 deri kıvrım kalınlığı ve 8 çap ölçümü alınmıştır. Araştırma gruplarının somatotip özelliklerinin belirlenmesinde Heath-Carter (1), vücut yağ yüzdelerinin hesaplanmasında ise Yohaz formülü (2) kullanılmıştır. Araştırma gruplarını, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF)’nun belirlediği puanlar doğrultusunda oluşturulan klasman sıralamasında 12 yaş A kategorisinde ilk 21 tenisçi içerisinde yer alan 14 ve 12 yaş C kategorisinde ilk 100 tenisçi içerisinde yer alan 16, toplam 30 tenis oyuncusu oluşturmaktadır. Farklı kategorilerdeki genç erkek tenisçilerin antropometrik ve somatotip özelliklerinin incelenmesi amacı ile betimleyici istatistikler, ilişkisiz gruplar için t-testi, sağ ve sol uzuvlar arasındaki farklılıkların incelenmesinde ANOVA istatistiksel analizleri SPSS paket programında kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, genç erkek tenisçilerin sağ ön kol, sağ üst kol, sağ el, sol üst kol, sol el ve ayak uzunlukları ile sağ el bilek, sağ humerus, sağ el, sol el bilek, sol el, ve biakromial çap ölçümleri kategorilerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Genç erkek tenisçilerin alınan bütün çevre ve deri kıvrım kalınlığı ölçümleri kategorilerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Genç erkek tenisçilerin endomorfi, mezomorfi ve ektomorfi komponentleri kategorilerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Sonuç olarak; kategoriler arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunan ölçümlerin A kategorisindeki tenisçilerin, C kategorisindekilere oranla, klasman sıralamasında daha üst seviyelerde bulunmalarını etkileyen önemli faktörler olduğu dikkat çekmektedir.

Investigation of Anthropometric and Somatotype Characteristics of Junior Male Tennis Players in Different Categories

The aim of this study was to investigate the anthropometric and somatotype characteristics of junior male tennis players in different categories. Besides the measurements of age, training age, height, body weight, body fat percentage, also 9 lenghts, 14 girths, 12 skinfolds and 8 diameters measurements are taken from 30 junior male tennis players whose mean ages are 11,97 ± 0,18, in different categories. The Heath-Carter formula was used to determine the somatotype profile and the Yohaz formula was used to determine the body fat percentage of participants. The research groups are composed of 14 male tennis players ranking among top 21 in the category A and 16 male tennis players ranking among top 100 in the category C according to the rating scale done by Turkish Tennis Federation (TTF). In SPSS Package Program, descriptive statistics, and independent samples of t-test was used for the purpose of investigation to the anthropometric and somatotype characteristics of junior male tennis players in different categories, and ANOVA statistical analysis was used for the investigation of differences between right and left extremities. Right forearm, right upper arm, right hand, left upper arm, left hand and foot lengths measures and right hand wrist, right humerus, right hand, left hand wrist, left hand and biacromial diameter measures of participants show significant differences according to their categories. Whole girth and skinfold measures of participants do not show significant differences according to their categories. Endomorphy, mesomorphy, ectomorphy components of participants do not show significant differences according to their categories. As a results; the measures, showing significant differences according to their categories, are thought to have significant effects on the ranking of categories of players.

Kaynakça

1. Macdougall, J.D., Gren, H.J., Wenger, H.A., Physiological Testing of The High Performance Athlete. USA: Human Kinetics Boks, 1991

2. Açıkada, C., Ergen, E., Alpar, R., Sarpyener, K., Erkek Sporcularda Vücut Kompozisyonu Parametrelerinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 2: 1-25, 1991

3. Unierzyski, P., Influence of Physical Fitness Specific to the Game of Tennis, Morphological and Psychological Factors on Performance Level in Tennis in Different Age Groups. Science and Racket Sports. London: E & FN Spon. “s.: 61-68”, 1995

4. Heimer, S., Misigoj, M., Medved, V., Some Anthropological Characteristics of Top Volleyball Players in SFR Yugoslavia. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 28: 200-208, 1988

5. Groppel, J.L., Roetert, P., Applied Physiology of Tennis. Erişim: [http://www.an.psu.edu/djp3/10slit7conditi1.html]. Erişim Tarihi: 10.08.2004.

6. Christmass, M.A., Richmond, S.E., Cable, N.T., Hartmann, P.E., A Metabolic Characterisation of Single Tennis. Science and Racket Sports. London: E & FN Spon. “s.: 3-9”, 1995

7. Yavuz, B., 12-14 Elit Kız ve Erkek Tenis Oyuncularının Morfolojik Özellikleri İle Motor Performansları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1990

8. Maud, P.J., Foster, C., Physiological Assessment of Human Fitness. USA: Human Kinetics. “s.: 205-215”., 1995

9. Lale, B., Müniroğlu, S., Çoruh, E.E., Sunay, H., Türk Erkek Voleybol Milli Takımının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi. Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1: 53-56, 2003

10. Bloomfield, J., Ackland, T.R., Elliot, B.C. , Applied Anatomy and Biomechanics in Sport. Melbourne: Blackwell Science. “s.: 47- 74”, 1994

11. Russo, E.G., Graziani, I., Anthropometric Somatotype of Italian Participants. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 33: 282-291, 1993

12. Tamer, K., Sporda Fiziksel Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Ankara: Türkerler Kitabevi. “s.: 169-181“, 2000

13. Puerta, H., Maquirriain, J., Aquilino, G., Cardey, M., Guillone, C., Diaz, I., Lentini, N., Papini, H.R., Body Composition Profile of Argentine Tennis Players. Erişim: [http: //www.stms.nl/april2002/artikel11.html]. Erişim Tarihi: 09.12.2003

14. Elliott, B.C., Ackland, T.R., Blanksby, B.A., Bloomfield, J., A Prospective Study of Physiological and Kinanthropometric Indicators of Junior Tennis Performance. The Australian Journal of Science and Medicine in Sport, 22: 87-92, 1990

15. Unierzyski, P., In Search of Data For A Long Term Planning and Periodisation In Tennis: Development vs. Results. Antalya: 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Kongre Kitabı. “s.: 132-141”, 2002

16. Sampedro, R. M. F., The Anthropometric Somatotype Differences Between Male and Female Tennis Players 10 to 14 Years of Age in the State of Tennessee. Erişim:[htpp://www.an.psu.edu/djp3/10slit/teach3.html].Erişim Tarihi: 09.08.2004

17. Damsgaard, R., Bencke, J., Matthiesen, G., Petersen, J.H., Müller, J., Body Proportions, Body Composition and Pubertal Development of Children in Competitive Sports. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 11: 54-60, 2001

Kaynak Göster