Amatör Futbolcuların Tekrarlı Sprint Testi ile Yorgunluk ve Toparlanma Düzeylerinin Belirlenmesi

Bu çalışmanın amacı, amatör futbolcuların tekrarlı sprint testi ile yorgunluk ve toparlanma düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla denek grubu olarak; değişik kulüblerde oynayan 19 amatör futbolcu, kontrol grubu olarak ise 19 adet Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi katılmıştır. Yorgunluk ve toparlanma düzeylerinin belirlenmesi Bongsbo’ya ait sprint testindeki metoda göre yapılmıştır. Bu çalışmada denekler 34,2 metrelik mesafede, sprint aralarında 25 saniyelik dinlenme koşu periyodunun olduğu ve 7 sprint koşusundan oluşan teste tabi tutulmuşlardır. Test verilerinin analizinde, Scheffe Post Hoc Çoklu Kıyaslama ve Anova testleri kullanılmıştır. Yorgunluk değeri ilk iki sprint koşusunun ortalamasının son iki sprint koşusun ortalamasından çıkarılması ile bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre deney grubunda yorgunluk değeri 0,40 saniye, kontrol grubunda ise bu oran 0,43 saniye olarak tespit edilmiştir (p< 0,05). Deney grubu ile kontrol grubunun koşular sonrası toparlanma nabızlarını kıyasladığımızda istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p< 0,05). Her iki denek grubunun 7 sprint koşu ve sonrası toparlanmadaki kalp atım sayıları Scheffe çoklu kıyaslama testiyle karşılaştırılması yapıldığında ise çıkan sonuca göre, amatör futbolcular daha iyi koşu zamanına ve daha iyi toparlanma değerine sahip bulunmuşlardır.

Determining the Fatigue and Recovery Level of Amateur Soccer Players with Repetitive Sprints

The purpose of this study was to determine the fatique and recovery level of amateur soccer players with repetitive sprint test. For this purpose 19 subjects of amateur soccer players are used and 19 subjects of Yaşar Doğu School of Physical Education and Sport students are investigated as a control group performed 7 repetitive sprint distance of 34.2 m. and the recovery period 25 s. among the sprints. For the statistical analysis of the study Scheffe Post Hoc and Anova were used. The fatigue of the subjects was calculated as the average of first two sprint scores was substracted from the avarage of last two sprint scores. Consequently the fatigue value was determined 0,40 second for amateur soccer players and 0,43 second for Yaşar Doğu School of Physical Education and Sport students (p< 0,05). There were significant differences in recovery heart rate between two groups (p< 0,05). When the 7 sprints time and recovery heart rate were compared of the groups, amateur soccer players observed better sprint tımes and recovery heart rate values than Yaşar Doğu School of Physical Education and Sport students. The avarage value of 7 sprints was 6,23 &#61617; 0,60 seconds for amateurs and 7.07 &#61617; 0,49 s. for Yaşar Doğu School Of Physical Education And Sport Students.

Kaynakça

1. Konter, E., Futbolda Süratin Teori ve Pratiği, Bağırgan Yayınevi, s. 4, 5, 33, 38, 82, 119, 120, 123, 145, Ankara 1997

2. Reilly, T., Motion characteristics, Handbook of Sport Medicene and Science Footbaal (Soccer), Blacwel Scientific Publication, Edited Björn Ekblam, Oxford, s. 32, 35, 41,England, 1994

3. Bongsbo, J., Futbolda Fizik Kondisyon Antrenmanı Bilimsel Bir Yaklaşım, Çeviri: Gündüz, H., Arbas Matbaası Ltd. TFF Eğitim Yayınları, Augst Krogh Enstitüsü Kopenhag üniversitesi Danimarka, s.58, 71,107, 108, 130, 188,189, 196, Kopenhag, 1996

4. Şahin, Z., Kassal Yorgunluğun Mekanizması., Atletizm Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Sayı:41,/1 Türk Spor Vakfı Yayını, s. 5, Ankara, 2001

5. Fox, B, Foss, L. M., Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri, Çeviri: Mesut Cerit, Bağırgan Yayınevi, s. 15,34,35,36,38,40,41,96,113,182,243, Ankara, 1999

6. Gündüz, H., Futbolda Fizik Kondisyon Antrenmanı ve Bilimsel Bir Çeviri: Hindal Gündüz, Arbas Matbaacılık Ltd. T.F.F. Eğitim Yayınları, Ankara, 1996

7. Akgün, N., Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, Altıncı Baskı, Birinci Cilt, Ege Üniversitesi Basımevi, s.21,22,83,84,179,189, İzmir, 1996

8. Grosser M., Konditions -Training. BLV, Verlagsgesellschaft mbh, München, s.112, 1993

9. Reilly, F., Baal, D., THA net physiological cost of dribling a soccer ball. Res. Q. Exerc. Sport 55, s.267-171., 1984

10. Öztürk, F., Olaru M., Sportif Antrenman, Teori ve Metodolojisi, Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.41, Adana, 1994

11. Gündüz, N., Antrenman Bilgisi, İkinci Baskı, Şoray Kitapevleri, s. 64, 129, 142, 244,248, İzmir, 1997

12. Ergen E., Spor Hekimliği, Maya Matbaacılık, s. 34., Ankara, 1992

13. Kalyon, A. T., Spor Hekimliği, Sporcu Sağlığı ve Spor Sakatlıkları, İkinci Baskı, Gata Basımevi, s.7, 28, 52, Ankara, 1994

14. Ekinci, E., Futbol Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Sayı:4, 2000

15. Bompa, T. O, Antrenman Kuramı Ve Yöntemi, Çevirenler, Keskin İ, Tunur , B., Bağırgan Yayınevi, , S . 25, 36, 37, 160, 161, 264, 424, 425, 436, 438., Ankara, 1998

Kaynak Göster