Investigation of Secondary School Students’ Metaphorical Perceptions for Physical Education Teachers

In this study, it was aimed to investigate secondary school students’ metaphorical perceptions about their physical education teachers (PETs). In this study, the phenomenology model from qualitative research methods and maximum variation sampling method from purposeful sampling methods were used. A total of 381 students, 2 state and 2 private schools, from Afyonkarahisar city center, participated in the research. The students participating in the study were asked to complete the sentence “PET is similar to " ….." because ....." and draw a picture portraying their thoughts on the concept of PET. Percentage values, frequency, and chi-square analysis were used in data analysis. While the students produced 23 metaphors from the pictures they drew, sentence completion created 22 categories according to common characteristics. The most frequently produced metaphors for PETs by the participants in the study were sportive and physical power factor (f = 122; 32.02%), being a source of information (f = 35; 9.18%), being a funny person (f = 30; 7.87%), and being a good person (f = 24; 29%). When the conceptual categories of the drawings were examined, it was seen that the students' PETs are mostly used as a sportive person (f=85; 22.65%) as an angry person (f=31; 7.89%), and as an element of love (f=30; %7.73). It was observed that the number of positive metaphors of students studying in private schools for PETs were higher than that of public schools(p

Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlerine Yönelik Metaforlarının İncelenmesi

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmeni (BEÖ)’ne ilişkin metaforik algılarının araştırılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim modelinin kullanıldığı bu çalışmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden, maksimum çeşitleme örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmaya Afyonkarahisar il merkezinden 2 devlet ve 2 özel okul olmak üzere toplamda 381 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerden “Beden Eğitimi öğretmeni ..…’ya benzer çünkü ..…” cümlesini tamamlamaları ve Beden Eğitimi öğretmeni kavramına ilişkin düşüncelerini yansıtan bir resim çizmeleri istenmiştir. Veri analizinde yüzde değerleri, frekans ve ki-kare analizleri kullanılmıştır. Öğrenciler çizdikleri resimlerden 23 metafor üretirken, cümle tamamlama da ortak özelliklere göre 22 kategori oluşturmuştur. Araştırmada BEÖ için üretilen metaforlarından en çok sportif ve fiziksel güç unsuru olarak (f = 122; %32.02), bilgi kaynağı olarak (f = 35; %9.18), eğlenceli bir insan olarak (f = 30; %7.87), ve iyi bir insan olarak (f= 24; %29) gördüklerini belirten metaforlar ürettikleri görülmüştür. Yapılan çizimler kategorilerisinde ise öğrencilerin BEÖ’lerini en çok sportif bir insan olarak (f = 85; %22,65) sinirli bir insan olarak (f = 31; % 7,89), sevgi unsuru olarak (f= 30, %7,73) kategorilerine ait çizimler yaptıkları görülmüştür. BEÖ için özel okullarda okuyan öğrencilerin olumlu metafor sayısı devlet okuluna göre daha yüksek olduğu görülmüştür (p

Kaynakça

Açak, M. (2006). Beden Eğitimi Öğretmeninin el kitabı [Physical Education Teacher Handbook]. Ankara: Morpa Culture.

Aydın, B. (2013). Çocuk ve ergen psikolojisi. 4. baskı, Ankara: Nobel.

Aykaç, N. (2012). Perceptions of the teacher and teaching process in the drawings of elementary school students. Education and Science, 37(164), 298-315.

Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem.

Ben-Peretz, M., Mendelson, N. & Kron, F.W. (2003). How teachers in different educational context view the irroles. Teachingand Teacher Education, 19, 277-290. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(02)00100-2

Cerit, Y. (2008). Students, Teachersand Administrators’ on metaphors with respect to the concept of teacher. The Journal of Turkish Educational Sciences, 6(4), 693-712.

De Guerrero, M.C. & Villamil, O.S. (2002). Metaphorical conceptualizations of ESL teaching and learning. Language teaching research, 6(2), 95-120. https://doi.org/10.1191/1362168802lr101oa

Görücü, A., Köksal, O. & Uslu, M. (2016). Related metaphor perceptions of secondary school students. Turkish Journal of Sport and Exercise, 18(2), 128-139.

Hekim, M. (2015). Çocuk gelişimi ve eğitiminde beden eğitimi derslerinin yeri ve önemi. VII. International Congress of Educational Research, May 28-31. Muğla. http://www.eab.org.tr/eab/media/kitap/EAB_Kongre_Kitap_2015. Pdf

Kalyoncu, R. (2012). Visual arts teacher candidates' metaphors related to concept of “Teaching.” Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 9(20), 471-484.

Karaşahinoğlu, T. (2015). Ortaokullarda Beden Eğitimi Öğretmenine İlişkin Metaforik Algılar [Metaphoric Perceptions of Physical Education Teacher in Secondary Schools]. Gazi Unıversity Education Sciences Institüte Master Thesis.

Koç, M., Murathan, F., Yetiş, Ü. & Murathan, T. (2015). Perceptions of 7th grade elementary students about Sports Concept. The journal of Academic Social Sciences, 3(9), 294- 303.

Köksal, O. & Görücü, A. (2015). Examining secondary student’ metaphor perceptions of the concept of physical education lesson. Turkish Journal of Sport and Exercise, 17(1). 105-113.

Kurtipek, S. (2019). Spor kulüplerine üye bireylerin spor kulübü kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi: Bir metafor analizi çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 209-145.

Kurtipek, S. & Sönmezoğlu, U. (2018). Determination of the perceptions of sports managers about sport concept: A metaphor analysis study. International Journal of Higher Education, 7(4), 17-25.

Martens, R. (1997). Successful coaching [Başarılı Antrenörlük], (Çeviri: Tuncer Büyükonat), 1. Baskı, Beyaz Yayınevi.

Marzano, R.J., Gaddy, B.B., Görücü A, Köksal, O. & Uslu, M. (2016). Related metaphor perceptions of secondary school students. Turkish Journal of Sport and Exercise, 18(2), 128-139.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. California: Sage Publications.

National Association for Sport and Physical Education (NASPE) and American Heart Association (AHA) (2006). Shape of the nation report: Status of physical education in the USA. Reston, Va: NASPE.

Özcan, A. (2010). İlköğretim öğrencilerinin ingilizce öğrenmeye yükledikleri anlamlar: Metaforik bir analiz. (Yayınlanmış) Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Ryan, S., Fleming, D. & Maina, M. (2003) Attitudes of secondary school student toward their physical education teachers and class. Physical Educator, 60(2), 28-42.

Saban, A. Koçbeker, B.N. & Saban, A. (2006). Examining of teacher candidates’ perceptions towards “teacher” concept through metaphor analysis. Educational Sciences in Theory and Practice, 6(2), 461-522.

Sanchez, A., Barreiro, J.M. & Maojo, V. (2000). Design of virtual reality systems for education: A Cognitive approach. Education and Information Technologies, 5, 345-362. https://doi.org/10.1023/A:1012061809603

Şengül, S., Katrancı, Y. & Cantımer, G. (2014). Metaphor perceptions of secondary school students about “Mathematics Teacher”. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 89-111. https://doi.org/10.9761/JASSS2155

Simon, J.L. & Burstein, P. (1985). Basic research methods in social sciences. NewYork: Random House.

Sözen, H. & Korur, E.N. (2019). “A physical edication teacher is like….” Examininng Turkish studensts, perceptions of physical education teachers through metaphor analysis. International Electronic Journal of Elementary Education, 12(2), 183-188. https://doi.org/10.26822/iejee.2019257665

Tompkins, P. & Lawley, J. (2002). Themagic of metaphor. Thecaroline news letter, March. https://www.cleanlanguage.co.uk/Magic-of-Metaphor.html

Toprakçı, E. (2012) Rethin king classroom management: A New perspective, a new horizon. e-International Journal of Educational Research, 3(3), 84-110.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimler denitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yılmaz, A., Esenturk, O.K., Tekkursun Demir, G. & Ilhan E.L. (2017). Metaphoric perception of gifted students about physical education course and physical education teachers. Journal of Education and Learning, 6(2), 220- 234. https://doi.org/10.5539/jel.v6n2p220

Kaynak Göster