The reproduction of the nationalist value in the Turkish printed media

Bu çalışmada medya aracılığıyla gerçekleşen yeniden üretimin izinin, söylem analizi tekniği ile sürülmesi hedeflenmiştir. Analizlerde, lise öğrencilerinin kendi kanlarıyla çizip eski Genel kurmay başkanı Büyükanıt'a gönderdikleri 'bayrak' konulu haberler, Türk ulusal basınında gerçekliğin nasıl temsil edildiği ve anlamlandırıldığına ilişkin örnek olay olarak seçilmiştir. Böylece örnek olay üzerinden, yeniden üretilen milliyetçi söylemin toplumsal ve siyasal düzenin temel söylemine nasıl yerleştiği irdelenmiştir. Diğer bir deyişle, Türk siyasal kültüründe önemli bir yer tutan "vatanseverlik" ve "fedakarlık" kavramlarının nasıl tanımlandığı ile ötekileştirme sürecinin nasıl yaşandığı araştırılmıştır. Analizler, 10 Ocak -7 Şubat 2008 tarihleri arasında Sabah, Radikal, Halka ve Olaylara Tercüman ile Evrensel gazetelerinden oluşan örneklem çerçevesinde yapılmıştır

The aim of the study is to trace the reproduction that comes out by means of media through discourse analysis technique. In the analysis, the news that contains the headlines about the "flag " which was painted by the high-schoolers out of their bloods and was sent to the former Chief of General Staff Büyükanıt were chosen as a case study to show how the truth is represented and explained in the Turkish national press. In doing so, the way that the realities are represented and named in the Turkish national press; and how the reconstructed nationalist discourse is placed on the basis of social and political order are analyzed. In other words, this study shows how some of the important beliefs of Turkish political culture, particularly "patriotism" and "self sacrifice" are described and how othering process goes on. The data for the analysis have been collected from the daily newspapers, exclusively Sabah, Radikal, Halka ve Olaylara Tercüman and Evrensel from 10 January to 7 February 2008.

Kaynakça

AKMAN, K. 2007 "Ayrışma, Çatışma ve Fanatizm", Cogito 53, s:8-14.

ALTHUSSER, L. 1971 Lenin and Philosophy and Other Essays, Trns. Ben Brewster, New York, Monthly Review Press.

ANDERSON, B. 1995 Hayali Cemaatler, Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Çev: Î.Savaşır, İstanbul: Metis Yayınları.

BARRETT, M. 1991 The Politics of Truth: From Marx to Foucault. Cambridge: Polity Press.

BERGER, P.L. ve Thomas LUCKMANN 1966 The Social Construction of Reality: a Treatise in The Sociology Of Knowledge, Garden City, N.Y.:Doubleday

BILLIG, M. 2003 Banal Milliyetçilik, Çev: C.Şişkolar, Birinci Basım, İstanbul: Gelenek Yayıncılık.

Blommaert, J.2005 Discourse A Critical Introduction. Cambridge University Press.

BORA, T. 1995 Milliyetçiliğin Kara Baharı, Birinci Basım, İstanbul: Birikim Yayınları.

BRUBAKER, W.R. 2008 Fransa ve Almanya'da Göç, Vatandaşlık ve Ulus-Devlet: Karşılaştırmalı Bir Tarihsel Analiz", A.Kadıoğlu (haz.), Vatandaşlığın Dönüşümü: Üyelikten Haklara, İstanbul: Metis Yayınları, s:55-91.

ÇAPLI, B. 2002 Medya ve Etik. Ankara: İmge Kitabevi.

VAN DIJK, T. A. 1989 "Structures of Discourse and Structures of Power", In J.A. Anderson (Ed.), Communication Yearbook 12, (pp. 18-59), Newbury Park, CA: Sage, 1989.

VAN DIJK, T. A. 1999 "Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları", M.Küçük (der.), Medya İktidar İdeoloji, Ankara: Ark Yayınları, s:331-395.

VAN DIJK, T. A. 2001 "Critical Discourse Analysis", In D. Tannen, D. Schiffrin & H. Hamilton (Ed.), Handbook of Discourse Analysis, (pp. 352-371), Oxford: Blackwell.

VAN DIJK, T. A. 2003 "Söylem ve İdeoloji: Çok Alanlı Bir Yaklaşım", B.Çoban ve Z.Özarslan (Haz.), Söylem ve İdeoloji: Mitoloji, Din, İdeoloji, İstanbul: Su Yayınları, s:14-l 12.

VAN DIJK, T. A. 2006 "Ideology and discourse analysis", Journal of Political Ideologies,11(2), 115-140.

VAN DIJK, T. A. 2007 "Bir Söylem Olarak Haberin Disiplinler arası Çözümlenmesi", G.Şendur Atabek ve Ü.Atabek ( Ed.), Medya Metinlerini Çözümlemek, İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri, Ankara: Siyasal Kitabevi, s: 164-177.

DURSUN, Ç. 2001 TV Haberlerinde İdeoloji, Ankara: İmge Kitabevi.

DURSUN, Ç. 2004 "Haberde Gerçekliğin İnşa Edilmesi Ne Demektir?", Ç.Dursun (ed.), Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Ankara: Elips Kitap, s:37-65.

DURSUN, Ç. 2004b "Televizyon Haberlerinde Siyasal İslamcı Partinin Temsili: 1999 Seçimlerinde Fazilet Partisi", Selçuk İletişim, 3 (3), s:5-20.

GÖKA.E.2007 "Fanatizmin Psikolojisi ve Türklerin Psikolojisinde Fanatizm", Cogito, sayı:53.

HALL, S. 2005"İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü", Medya, İktidar, İdeoloji, Der.-Çev: M.Küçük, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

IŞIK, N. E. 2006"Milliyetçilik, Popüler Kültür ve 'Kurtlar Vadisi", Doğu Batı 38, s:227-247.

İNAL, A.1996 Haberi Okumak, İstanbul: Temuçin Yayınları.

KADIOĞLU, A. "Romantik ve Askeri Kültür", Radikal 2, (04.11.2007).

KADIOĞLU, A. 2008 Vatandaşlığın Dönüşümü Üyelikten Haklara, Birinci Basım, İstanbul: Metis Yayınları

KADIOĞLU, A. 2008b "Türkiye'de Vatandaşlığın Anatomisi", A.Kadıoğlu (haz.), Vatandaşlığın Dönüşümü: Üyelikten Haklara, İstanbul: Metis Yayınları, s: 168-184.

KEYDER, Ç. 2005"1990'larda Türkiye'de Modernleşmenin Doğrultusu", Editörler: S. Bozdoğu R.Kasaba, Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, Üçüncü Basım, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

MARDİN, Ş.1997 Türk Modernleşmesi, Makaleler 4, Beşinci Basım, İstanbul: İletişim Yayınları

LAÇİNER, Ö.2006 "Milletliğin sonunda İsek", Birikim 211, s: 3-7.

OLDFIELD, A.2008 "Vatandaşlık: Doğal Olmayan Bir Pratik mi? (1994)", Der: A. Kadıoğlu, Çev: C.Cemgil, Vatandaşlığın Dönüşümü Üyelikten Haklara, Birinci Basım, İstanbul: Metis Yayınları.

ÖĞÜN, S. S. (1995). Modernleşme, Milliyetçilik ve Türkiye, Birinci Basım, İstanbul: Bağlam Yayınları.

PARLAK, I. 2005 Kemalist İdeolojide Eğitim; Erken Cumhuriyet Dönemi Tarih ve Yurt Bilgisi Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme, Birinci Basım, Ankara:Turhan Kitabevi.

SARIBAY, A. Y.2008 Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji, İstanbul: Everest Yayınları.

SCHMITT, C.2006 Siyasal Kavramı, Çev: E.Göztepe, Birinci Basım, İstanbul: Metis Yayınları

SMITH, A. D.2004 Milli Kimlik, Çev: B.Sina Şener, Üçüncü Basım, İstanbul: İletişim Yayınları

SÖZEN, E.1999 Söylem, Belirsizlik, Bilgi/Güç ve Refleksivite, Birinci Basım, İstanbul: Paradigma Yayınları

TOSUN, G. E.2001 Demokratikleşme Perspektifinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi. Birinci basım, İstanbul: Alfa Yayınları.

ÜLKÜ, G.2004"Söylem Çözümlemesinde Yöntem Sorunu ve van Dijk Yöntemi", Ç.Dursun (ed.), Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Ankara: Elips Kitap, s:371-389.

ÜSTEL, F.2005 Makbul Vatandaşın Peşinde,2.Meşrutiyetten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi, İkinci Basım, İstanbul: İletişim Yayınları.

ÜŞÜR, S. S.1997 İdeolojinin Serüveni-Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, Birinci Basım, Ankara: İmge Kitabevi.

YEĞEN, U.T 2004 "Haberde Yeni Olan Nedir?", Ç.Dursun (ed.), Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Ankara: Elips Kitap, s:67-87.

Kaynak Göster