İntiharın gazetelerdeki yansımaları

Bu çalışmada, intihar ve intihar girişiminin toplumsal algılanış hattıyla bağlantılı olarak günümüzde intiharın ve intihar girişiminin gazetelere yansıtılma, algılanış biçimi yanı sıra, bu algılayış biçimindeki değişme eğilimi de tarihsel olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Son Posta Gazetesi dışında, Cumhuriyet Gazetesi’nde 1929-1989 yılları arasındaki, Hürriyet Gazetesi’nde 1948-2008 yılları arası yayınlanan intihar ve intihar girişim haberleri 20’şer yıllık zaman diliminde taranmıştır. Son Posta Gazetesi’nde ise 1932 yılı ile gazetenin yayın hayatına son verdiği 1962 yılı olmak üzere iki yıla ait intihar/intihar girişim haberleri taranmıştır.

This study attempts to highlight the reflection and perception of suicide and suicide attempts as well as the historical inclinations of change in these reflections and perceptions, in relation to their perceptions in society in a wider context. To achieve this aim, the study focuses on the news on suicides and suicide attempts that were covered in the two decades long periods of two newspapers, Cumhuriyet Newspaper in between 1929 and 1989, and Hurriyet Newspaper in between 1948 and 2008, as well as the issues of the Newspaper Son Posta, which were published in the first (1932) and last years (1962) in which the newspaper published.

Kaynakça

ALTUN, Abdulrezak (2006), Türk Basınının Değişen Yüzü, Ankara: Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü.

ALVAREZ, Alfredo (2007), İntihar: Kan Dökücü Tanrı, Çev. Zuhal Çil Sarıkaya, İstanbul: Öteki Yayınevi, Dördüncü Basım.

ARISTOTELES (2005), Nikomakhos’a Etik, Çev. Saffet Babür, Ankara: Kebikeç Ya- yınları.

BALCI, Ali (2012), “İntihar, Basın ve İktidar”, Ayraç Dergisi, Sayı:30, s. 27-28.

BARRACTOUGH, B. Vd. (1977), “ Do newspaper reports of coroners inquests incit people to commit suicide”, British Journal of Psychiatry, 131: S2S-S32.

BEARMEN, Peter S. (1991), “The Social Structure of Suicide”, Sociological Forum, Vol. 6, No. 3, ss. 501-524, http://jstor.org.

CEYHUN, Birsen (1994), “1980-1990 Yılları Arasında Türkiye’de Yapılan İntihara İlişkin Yayınların Çok Yönlü Değerlendirilmesi”, Kriz Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, s. 255-260.

ÇİCERO, Marcus Tullius (2004), Ölüme Övgü, (Çev. Cana Aksoy), İstanbul: Sel Ya- yıncılık.

DONNE, John (1930), Biathanatos, New York: The Facsimile Text Society.

DOUGLAS, Jack D. (1967), The Social Meanings of Suicide, New Jersey: Princeton University Press.

DUBLIN, Louis I. (1963), Suicide: A Sociological and Statistical Study, New York: The Ronald Press Company.

DURKHEIM, Emile (2002), İntihar: Toplumbilimsel İnceleme, (Çev. Özer Ozanka- ya), İstanbul: Cem Yayınevi.

EPİKUROS (2000), “Menaoikos’a Mektup”, Felsefelogos, (Çev. Sinan Özbek) Yıl: 3, Sayı: 12, İstanbul: Bulut Yayınevi, ss. 63-66.

GARRISON, Elise P. (1991), “Attitudes Toward Suicide in Ancient Greece”, Tran- sactions of the American Philological Association (1974-), Vol. 121, ss. 1-34, http://www. jstor.org. http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc010/ kanuntbm mc010/kanuntbmmc01001881.pdf, (Erişim Tarihi: 20 Ocak 2014).

İNCEOĞLU, Sibel (1999), Ölme Hakkı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

MINOIS, Georges (1999), History of Suicide: Voluntary Death in Western Culture, Tra. Lydia G. Cochrane, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

PALABIYIKOĞLU, Refia (1994), “İntihar Davranışı ve Kitle İletişim Araçları”, Kriz Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, s. 277-284. PLATON (2001), Phadion, (Çev. Hamdi Ragıp Atademir-Kemal Yetkin), İstanbul: Sos- yal Yayınlar.

PLATON (2007), Yasalar, (Çev. Candan Şentuna-Saffet Babür), İstanbul: Kabalcı Yayınevi, Üçüncü Basım.

SENECA (1992), Ahlaki Mektuplar,( Çev. Türkan Uzel), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

STACK, Steven (1978), “Suicide: A Comparative Analysis”, Social Forces, Vol. 57, No. 2, ss. 644-653, http://jstor.org.

STEINMETZ, S. R. (1894), “Suicide Among Primitive Peoples”, American Anthro- pologist, Vol. 7, No. 1, ss. 53-60, http://www.jstor.org.

SWINGEWOOD, Alan (1998), Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, (Çev. Osman Akınhay), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2. Baskı.

ŞEN, Neslihan (2008) “Toplumsal Anlam Dünyası ve İntiharın Toplumsal Algısı: Bursa Örneği”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yayın- lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa.

TAŞ, O ve T.Z. ŞAHIM (1996), Reklamcılık ve Siyasal Reklamcılık, Ankara: Aydoğdu Ofset.

VOLANT, Eric (2005), İntiharlar Sözlüğü, Çev. Turhan Ilgaz, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Kaynak Göster