Bir halk sosyolojisi örneği olarak adımlar dergisinin semiyotik incelemesi

Bu makalenin temel amacı, 1943 yılında yayınlanan Adımlar dergisini bir halk sosyolojisi örneği olarak değerlendirmektir. Bu amaca ulaşabilmek için semiyotiğin paradigmatic analizi kullanılmıştır. Bu çalışmada “sanat sanat içindir karşısında sanat toplum içindir”; “yeni hümanizma karşısında eski hümanizma”; “evrensel edebiyat karşısında yerel edebiyat” ikili karşıtlıkları semiyotik olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın temel sayıltılarından birisi “düne bugünden bakmaktır”(Boran,1943). Araştırma bulguları bir halk sosyologu olarak Behice Boran ve derginin muhalifler ve değişmeye karşı çıkan muhafazakarla son derece ciddi mücadele içinde olduğunu göstermektedir. Nitekim derginin adının Adımlar olması bile Türkiye ve dergi için değişme ve ilerlemenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Muzaffer Şerif Başoğlu’unun da desteğiyle Behice Boran, toplumu ırkçılık gibi radikal hareketlere karşı uyarmaya çalışmasının yanı sıra daima yerel ve evrensel kültürü dengelemeye çalışan bir politika izlemiştir. Çalışmanın sonunda bugün de Behice Boran ve onun halk sosyolojisinin örnek alınması için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Primary aim of this paper is to evaluate Journal of Adimlar as an example of public sociology published in 1943 . In order to achieve this purpose paradigmatic analysis in terms of semiotics and it’s principles are applied . In this study ” art is always for art versus art is always for society”; “new humanism versus old humanism” and “universal literature versus local literature” are investigated as binary oppositions of semiotics. One of the basic assumption of this evaluation process was “priority should be given today when you search your origin “ (Boran,1943) . Findings revealed that Journal of Adimlar and it’s publisher Behice Boran both were very keen to struggle with opposites or conservatives who were against the change. The name of Journal as being Steps itself was showing that change and progress are both very important for Turkey. Boran with support of Muzaffer Serif really work hard to warn society against coming radical movements like racism and always tried to balance universal and local culture when directing society to change. At the end of paper several suggestions are also made to follow Behice Boran’s tradition as a public sociology.

Kaynakça

Adımlar 1943 Sayı 1. (Mayıs) Ankara : Recep Ulusoğlu Basımevi.

Adımlar 1943 Sayı 2. (Haziran)Ankara :Alaeddin Kral Basımevi.

Adımlar 1943 Sayı 3. (Temmuz)Ankara :Alaeddin Kral Basımevi.

Adımlar 1943 Sayı 4. (Ağustos)Ankara: Alaeddin Kral Basımevi.

Adımlar 1943 Sayı 5. (Eylül) Ankara: Alaeddin Kral Basımevi.

Adımlar 1943 Sayı 6. (I. Teşrin) Ankara: Alaeddin Kral Basımevi.

Adımlar 1943 Sayı 7. (II. Teşrin)Ankara: Alaeddin Kral Basımevi.

Adımlar 1943 Sayı 8. (I.Kanun) Ankara: Alaeddin Kral Basımevi.

Adımlar 1944 Sayı 9. (II. Kanun)Ankara: Alaeddin Kral Basımevi.

Adımlar 1944 Sayı 10. (Şubat) Ankara: Alaeddin Kral Basımevi.

Adımlar 1944 Sayı 11. (Mart) Ankara: Alaeddin Kral Basımevi.

Adımlar 1944 Sayı 12. (Nisan) Ankara: Alaeddin Kral Basımevi.

Burawoy, M. 2004 “Public Sociologies :Contradictions, Dilemmas and Possibilities”. Social Forces, 82: 1603-1618.

Burawoy, M. 2010 ”Facing an Unequal World: Challenges for Sociology”. İç. Facing an Unequal World: Challenges for a Global Sociology (der. M. Burawoy, M. Cahnge, M.F. Hsieh. 1: 3-28.

Barthes, R. 1999 Language and Speach. İç. Contemporary Social Theory (der. A. Elliott). Malden:Blackwell: (s.35-48).

Ertong, G. 2010 “100. Doğum Gününde Halk Sosyologu Behice Boran”. Yurt ve Dünya, 1: 11-20 (www.yurtvedunya.net.tr)

Kasapoğlu, A. 1992 “Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümünün Dünü ve Bugünü”. İç. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Sosyolojinin 52. Yılı Toplantısı Kitabı.(der. A. Kasapoglu). Ankara: A.Ü. Basımevi. Sosyoloji Derneği Yayın No 1. (s.19-27).

Kasapoğlu, A. (der) 1999 60 Yıllık Gelenek: DTCF de Uygulamalı Sosyoloji (1939-1999). Ankara: Ümit.

Kasapoglu,A.,Ecevit.M. (2004) “Culture and Social Structure :Identity in Turkey”. Human Studies, 27: 137-167.

Kasapoğlu, A. 2010 “Sunuş”. iç 70 Yıllık Gelenek: 1939-1999 Ankara Üniversitesi DTCF’de Sosyoloji (der. A. Kasapoğlu, Y. Z. Odabaş). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. (s. v-xx).

Kaynak Göster