ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN TÜRKİYE'YE İLK TEKNİK YARDIM FAAİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE 'YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ'NÜN KURULUŞU VE İSTANBUL DÖNEMİ FAALİYETLERİ (1955 – 1972)

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

$útari, Haydar (1958) “ÇalÕúma Enstitüsü”, YakÕn ve Orta Do÷u ÇalÕúma Enstitüsü Bülteni, No.4, AralÕk 1958.

Aytaç, Fikret (1958) “YakÕn ve Orta Do÷u ÇalÕúma Enstitüsü”, YakÕn ve Orta Do÷u ÇalÕúma Enstitüsü Bülteni, No.1, Ocak 1958.

Birkan, Selahattin (1967a) “AçÕOÕú KonuúmasÕ”, Sosyal Siyasetin Milli ve MilletlerarasÕ VasÕtalarÕ Semineri, 28 Mart 1967, østanbul: YODÇE Teksir. ERDEM CAM 124

Birkan, Selahattin (1967b) “AçÕOÕú KonuúmasÕ” SendikacÕOÕk ve Toplu øú Sözleúmesi Semineri - 23 Ocak 1967, østanbul: YODÇE Teksir;

Boyer, Zekai (1955) “YakÕn ve Orta Do÷u Enstitüsü Faaliyetlerine BaúladÕ”, øçtimai Emniyet, Sene:1, SayÕ:1.

Cam, Erdem (2008) ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik E÷itim ve AraúWÕrma Merkezi’nin Tarihi:

YODÇE’den ÇASGEM’e Türkiye’de ÇalÕúma YaúamÕ E÷itimleri, Ankara: ÇASGEM YayÕnlarÕ, YayÕn No:27.

Çeçen, AnÕl (2001) “Türkiye’nin Gelecek Yirmi YÕOÕ”, ODTÜ Mezunlar Derne÷i’nde YaptÕ÷Õ Konuúma (Derleyen: Nermin Fenmen), 24 KasÕm 2001, Ankara [http://www.odtumd.org.tr/calismagr/yayin/bulten/104/soylesi.htm] (26.12.2005)

Farhat, Negip (1958) “østanbul’da Gördüklerim” YakÕn ve Orta Do÷u ÇalÕúma Enstitüsü Bülteni, No.4, AralÕk 1958.

Hanlein, Andreas (2006) “Gerhard Kessler: Türkiye’de Sürgün Bir Alman Sosyal PolitikacÕ” (Çeviren: Alpay Hekimler), ÇalÕúma ve Toplum, 2006/2.

ILO (1961) ILO Report on the Institute of Labour Administration for the Near and Middle East østanbul 1955–1959, A Regional Experiment in the Training of Labour Administration Officials, International Labour Office, Geneva: I.L.O.

Jain, S. K. (1960) “ILO and the Near and Middle East”, United Asia, 12,(3), June.

Koçer, Melih (1960) ÇalÕúma Hizmetlerinin øúleme ve ønkiúafÕnda Bir ÇalÕúma Enstitüsünün Mevkii ve Vazifeleri, østanbul: YODÇE.

Koç, YÕldÕUÕm (2003) Türkiye’de øúçi SÕQÕIÕ ve SendikacÕOÕk Hareketi Tarihi, Ankara: Yol-øú YayÕnlarÕ.

Koçer, Melih (1963) 1962 YÕOÕnda YakÕn ve Orta Do÷u ÇalÕúma Enstitüsü, østanbul: YODÇE.

Kutal, Metin (2005) “Türk SendikacÕOÕ÷ÕQÕ Çevreleyen Olumsuz Koúullar, Özellikler ve Yeni Bir YapÕlanma øhtiyacÕ”, ÇalÕúma ve Toplum, 2005/2.

Lhoir, Albert G. (1959) “østanbul’da Kurulu YakÕn ve Orta Do÷u ÇalÕúma Enstitüsü TarafÕndan Giriúilen Tecrübe”, ÇalÕúma Dergisi, Cilt.1, SayÕ.3, KasÕm - AralÕk 1959.

Makal, Ahmet (2002) Türkiye’de Çok Partili Dönemde ÇalÕúma øliúkileri: 1946 – 1963, Ankara: ømge Kitabevi YayÕnlarÕ.

Messmer, Erich A. (1958) “Okuyuculara Mesaj” YakÕn ve Orta Do÷u ÇalÕúma Enstitüsü Bülteni, No.1, Ocak.

Michel, Maurice (1959) “YakÕn ve Orta Do÷u ÇalÕúma Enstitüsünün Beú Senelik Tecrübesi”, (Çev.: Sevinç Gökay), ÇalÕúma Dergisi, Cilt.1, SayÕ.3, KasÕm AralÕk.

Piyal, Bülent (2005) ÇalÕúma Yönetiminde AraúWÕrma ve E÷itim, Ankara: YayÕnlanmamÕú Makale.

Roch, Roger (1955) “YakÕn ve Orta Do÷u ÇalÕúma Enstitüsü”, øçtimai Emniyet, Sene:1, SayÕ: 9.

Talas, Cahit (1959) “MilletlerarasÕ ÇalÕúma TeúkilatÕ ve Türkiye (27 YÕllÕk øúbirli÷i)”, ÇalÕúma Dergisi, Cilt.1, SayÕ.3, KasÕm - AralÕk 1959.

Tütengil, Cavit Orhan (1963) østanbul Üniversitesi øktisat Fakültesi MecmuasÕ, SayÕ:23, No:3– 4, S.14–16.

UÇÖ (1963) MilletlerarasÕ ÇalÕúma Bürosu YakÕn ve Orta Do÷u Faaliyet Merkezi TanÕtma KitapçÕ÷Õ, østanbul: YODÇE.

VarlÕk, M. Bülent (1998) “MilletlerarasÕ ÇalÕúma Bürosunun Türkiye Raporu–1949”, Türkiye SendikacÕOÕk Ansiklopedisi, Cilt: 3, østanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih VakfÕ.

YODÇE Bülteni (1958a) “Enstitüden Haberler”, YakÕn ve Orta Do÷u ÇalÕúma Enstitüsü Bülteni, No. 2, MayÕs 1958.

YODÇE Bülteni (1960) “Okuyucularla Baú Baúa” YakÕn ve Orta Do÷u ÇalÕúma Enstitüsü Bülteni, sayÕ, no ya da ay belirtilmemiú.

YODÇE (1962) YODÇE-LINME - Labour Institute for the Near and Middle East: What Does It–What It Does–How It Works, østanbul: østanbul MatbaasÕ.

YakÕn ve Orta Do÷u ÇalÕúma Enstitüsünün KurulmasÕna Müteallik 13 SayÕOÕ Ek Antlaúma

7460 SayÕOÕ YODÇE Teúkilat Kanunu, Kabul Tarihi:1960, YayÕmlandÕ÷Õ Resmi Gazete Tarih:

29.2.1960, sayÕ:10444, yayÕmlandÕ÷Õ Düstur: Tertip 3, Cilt: 41.

1. Prof. Dr. Sabahaddin Zaim

YODÇE Ö÷retim Üyesi ve Ö÷retmenler Kurulu Üyesi.

1.Görüúme Tarihi: 08 ùubat 2006, Yer: Sabahaddin Zaim’in evi, østanbul.

2.Görüúme Tarihi: 23 MayÕs 2006, aynÕ yer.

Prof. Dr. Sabahaddin Zaim, YODÇE’nin kuruluúundan 1972 yÕOÕnda Ankara’ya nakledildi÷i döneme kadar birçok faaliyetinde aktif olarak görev almÕú aynÕ zamanda

YODÇE’de Ö÷retmenler Kurulu Üyeli÷i ve Enstitü Ö÷retmenli÷i yapmÕúWÕr.

2. Prof. Dr. Nevzat YalçÕntaú YODÇE Ö÷retim Üyesi ve Ö÷retmenler Kurulu Üyesi, Emekli Ö÷retim Üyesi, 59. Hükümet østanbul Milletvekili ve AGøTPA (Avrupa Güvenlik ve øúbirli÷i TeúkilatÕ Parlamenter Asamblesi)

Türk Grubu BaúkanÕ.

1.Görüúme Tarihi: 14 ùubat 2006, Yer: Türkiye Büyük Millet Meclisi.

2.Görüúme Tarihi: 17 ùubat 2006, Yer: Türkiye Büyük Millet Meclisi. Prof. Dr. Nevzat YalçÕntaú, YODÇE’nin kuruluúundan 1972 yÕOÕnda Ankara’ya nakledildi÷i döneme kadar birçok faaliyetinde aktif olarak görev almÕú aynÕ zamanda YODÇE’de Ö÷retmenler Kurulu Üyeli÷i ve Enstitü Ö÷retmenli÷i yapmÕúWÕr.

3. Prof. Dr. Metin Kutal 1960 yÕOÕnda Kütüphane Memuru, YODÇE Ö÷retim Üyesi ve Ö÷retmenler Kurulu Üyesi, g÷retim Üyesi. 1.Görüúme tarihi: 14 AralÕk 2005, Kadir Has Üniversitesi, østanbul. ERDEM CAM

Prof. Dr. Metin Kutal 1960 yÕOÕnda, Fransa’da iktisat üzerine yürüttü÷ü doktora çalÕúmasÕQÕ tamamladÕktan sonra Türkiye’ye dönmüú ve üniversiteye geçmeden önce 14 ay YODÇE’de görev yapmÕúWÕr.

4. Prof. Dr. Rüçhan IúÕk 24 MayÕs 1971 – 11 Ocak 1973 tarihleri arasÕ ÇalÕúma BakanlÕ÷Õ MüsteúarÕ, Ö÷retim Üyesi. 1986 - 1996 UÇÖ Ankara Bürosu Direktörü. Görüúme Tarihi: 09 KasÕm 2005, ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik BakanlÕ÷Õøú Sa÷OÕ÷Õ ve Güvenli÷i Genel Müdürlü÷ü ISAG Proje Ofisi, Ankara.

Kaynak Göster

Bibtex @ { iusskd9994, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {0}, pages = {79 - 126}, doi = {}, title = {ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN TÜRKİYE'YE İLK TEKNİK YARDIM FAAİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE 'YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ'NÜN KURULUŞU VE İSTANBUL DÖNEMİ FAALİYETLERİ (1955 – 1972)}, key = {cite}, author = {CAM, Erdem} }
APA CAM, E . (2010). ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN TÜRKİYE'YE İLK TEKNİK YARDIM FAAİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE 'YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ'NÜN KURULUŞU VE İSTANBUL DÖNEMİ FAALİYETLERİ (1955 – 1972). Journal of Social Policy Conferences , 0 (55) , 79-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/895/9994
MLA CAM, E . "ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN TÜRKİYE'YE İLK TEKNİK YARDIM FAAİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE 'YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ'NÜN KURULUŞU VE İSTANBUL DÖNEMİ FAALİYETLERİ (1955 – 1972)". Journal of Social Policy Conferences 0 (2010 ): 79-126 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/895/9994>
Chicago CAM, E . "ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN TÜRKİYE'YE İLK TEKNİK YARDIM FAAİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE 'YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ'NÜN KURULUŞU VE İSTANBUL DÖNEMİ FAALİYETLERİ (1955 – 1972)". Journal of Social Policy Conferences 0 (2010 ): 79-126
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN TÜRKİYE'YE İLK TEKNİK YARDIM FAAİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE 'YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ'NÜN KURULUŞU VE İSTANBUL DÖNEMİ FAALİYETLERİ (1955 – 1972) AU - Erdem CAM Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 126 VL - 0 IS - 55 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN TÜRKİYE'YE İLK TEKNİK YARDIM FAAİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE 'YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ'NÜN KURULUŞU VE İSTANBUL DÖNEMİ FAALİYETLERİ (1955 – 1972) %A Erdem CAM %T ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN TÜRKİYE'YE İLK TEKNİK YARDIM FAAİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE 'YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ'NÜN KURULUŞU VE İSTANBUL DÖNEMİ FAALİYETLERİ (1955 – 1972) %D 2010 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V 0 %N 55 %R %U
ISNAD CAM, Erdem . "ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN TÜRKİYE'YE İLK TEKNİK YARDIM FAAİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE 'YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ'NÜN KURULUŞU VE İSTANBUL DÖNEMİ FAALİYETLERİ (1955 – 1972)". Journal of Social Policy Conferences 0 / 55 (Ekim 2010): 79-126 .
AMA CAM E . ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN TÜRKİYE'YE İLK TEKNİK YARDIM FAAİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE 'YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ'NÜN KURULUŞU VE İSTANBUL DÖNEMİ FAALİYETLERİ (1955 – 1972). Journal of Social Policy Conferences. 2010; 0(55): 79-126.
Vancouver CAM E . ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN TÜRKİYE'YE İLK TEKNİK YARDIM FAAİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE 'YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ'NÜN KURULUŞU VE İSTANBUL DÖNEMİ FAALİYETLERİ (1955 – 1972). Journal of Social Policy Conferences. 2010; 0(55): 126-79.