İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı: Demografik Faktörler ve Psikolojik Semptomlar Açısından Bir İnceleme

Bu çalışmanın amacı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin işsizlik kaygı düzeyini incelemek ve işsizlik kaygısının çeşitli demografik değişkenler ve psikolojik semptomlarla ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışma verilerinin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların işsizlik kaygısını ölçmek için Ersoy-Kart ve Erdost (2008) tarafından geliştirilen işsizlik kaygısı ölçeği ve katılımcıların psikolojik semptomlarını ölçmek için Derogatis (1992) tarafından geliştirilen Şahin ve Durak (1994) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Kısa Semptom Envanteri (KSE) kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 398 üniversite son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. İşsizlik kaygısı ölçeğinden elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin orta düzeyde işsizlik kaygısı yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin işsizlik kaygısının bölüme isteyerek gelme ve bölümden memnuniyet değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan regresyon analizi sonuçlarına göre işsizlik kaygısı, kısa semptom envanterinde yer alan anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite üzerine pozitif yönlü anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin işsizlik kaygısı yaşadıklarını ve bu kaygı düzeyinin de psikolojik sağlıkları üzerine olumsuz bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

___

  • Arslan, E. ve Arı, R. (2008), Erikson’un Psikososyal Gelişim Dönemleri Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 19. 53-60. Aytaç, S., Dursun, S. ve Yıldız, Bağdoğan, S. (2020). Psikolojiye Giriş, Dora Yayınevi: Bursa. Balkaya, E. (2017). Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı ve Girişimcilik Niyeti İlişkisi: TRA1 Bölgesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum. Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (2018). Stres ve Başa Çıkma Yolları. Remzi Kitabevi. İstanbul Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi. Pegem Akademi. Ankara. Choi, S. H. ve Lee, H. (2013). Affecting Factors in Unemployment Stress Among College Students-Focused on Physical Symptoms, Depression, Anxiety and Self-esteem. The Journal of the Korea Contents Association. 13(12). 808–816. Çermik, Ö., Çevik, A., Soykan, A. ve Aksakal, O. (1999). Kadın Hastalarda Somatizasyon: Çok Yönlü Bir Değerlendirme. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi. 1(1). 68-78. Çetin, Ş. ve Sözeri Varma, G. (2021). Somatik Belirti Bozukluğu: Tarihsel Süreç ve Biyopsikososyal Yaklaşım. Current Approaches in Psychiatry. 13(4). 790-804. Çolakoğlu, T., Kanyılmaz, Polat, E. ve Gezer, Aydın, G. (2017). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Üzerine Bir Araştırma: Biga İİBF Örneği. International Journal Of Innovative Approaches İn Social Sciences. 1(1). 29-39. Dağtekin, G., Dalkılıç, M. B., Çakıcı, F., Çakır, A., Ekin, A. E., Öztünç, D. ve Işıklı, B. (2020). Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Gelecek Kaygısı, Depresyon ve Stres İlişkisinin Değerlendirilmesi. 2(3). 135-142. Dereli, F. ve Kabataş, S. (2009). Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulma Endişeleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi. 26. 31-36. Demir, Ö. ve Taşkıran, G. (2018). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi. 9(1). 42-57. Durmuş, B., Çinko, M. ve Yurtkoru, E. S. (2011). Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi. Beta Yayınları: İstanbul. Dursun, S. ve Aytaç, S. (2012). Üniversite Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Yönelik Beklentileri ve İş Deneyimleri İle Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(1). 373-388. Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009). Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 28(1). 71-84.