Covid-19 Pandemisinin Özel Sektör Çalışma Saatleri Üzerine Etkileri

2020 yılında Covid-19 salgının yayılmasını engellemeye yönelik alınan önlemler ekonomi ve işgücü piyasaları üzerinde yıkıcı bir etkiye yol açmıştır. Küresel ölçekte alınan karantina önlemleri, bireylerin hem hareket hem ekonomik faaliyetlerini azaltırken, firmaların üretim süreçlerinin kesintiye uğraması ekonomik aktiviteyi önemli ölçüde yavaşlatmıştır. Ekonomideki bu geniş çaplı değişimler, bir yandan firmaların işgücü talebini diğer yandan işçilerin çalışma kabiliyetini ve istekliliğini etkilemiştir. Alınan önlemler nedeniyle gerek iç talep gerekse dış talepte keskin düşüşler yaşanmış ve birçok sektör olumsuz etkilenmiştir. Talepteki azalmayla birlikte firmaların gelirlerindeki düşüş istihdam üzerinde derin etkiler yaratmıştır. Türkiye 2020 yılının Mart ayında tespit edilen ilk vakanın ardından karantina önlemlerini devreye sokmuştur. Özellikle özel sektörde 2020 yılında Türkiye’de salgın nedeniyle meydana gelen çalışma saati kayıpları ne kadar olmuştur? Bu çalışmanın amacı firma büyüklüğüne göre 01’den 99’a kadar tüm NACE kodlarına ait SGK’ya kayıtlı çalışanların “referans haftası içinde esas işte haftalık fiili çalışma saatlerindeki” dağılımının nasıl değiştiğini istatistiksel olarak göstermeye çalışmaktır. Bunun için Türkiye İstatistik Kurumunun 2014 - 2020 yılı hanehalkı işgücü mikro verilerinden yararlanılmıştır.

___

  • Abdullah, A. (2021). Covid-19 Döneminde Rusya İşgücü Piyasasında İstihdamın Durumu. Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırma Dergisi. 8(78). [http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2881]. Adıgüzel, M. (2020). Covid-19 Pandemisinin Türkiye Ekonomisine Etkilerinin Makroekonomik Analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı Bahar (Özel Ek). 19(3). Balcı, Y. ve Çetin, G. (2020). Covid-19 Pandemisinin Türkiye Ekonomisinde İstihdam ve Çalışma Hayatı Üzerindeki Etkileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Balun, B. (2021). Covid-19 Pandemi Krizi ve Türkiye’nin Bu Krize Yanıtı: Seçilmiş Alan ve Göstergeler Üzerinden Çalışma Yaşamına Yönelik Sosyal Politika Uygulamaları. Smart Journal. 7(43). [http://dx.doi. org/10.31576/smryj.834]. Barrot, J. N., Grassi, B., ve Sauvagnat, J. (2020). Sectoral Effects of Social Distancing. Work in Progress. Erdem, Z. (2020). Covid-19 Pandemisinin Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Etkileri. İşgücü Piyasası. [https://cdn.istanbul.edu.tr]. doi: 10.26650/B/SS46.2020.005.09 Fana, M., Pérez, S. T. ve Macías, E. F. (2020). Employment Impact of Covid‑19 Crisis: from Short Term Effects to Long Terms Prospects. Journal of Industrial and Business Economics. 47(3). [https://doi.org/ 10.1007/s40812-020-00168-5]. Güngör, D. M. ve Peksan, S. (2020). Covid-19 ve İşçiler. Salgının İlk Döneminde Sanayi İşletmelerinde Çalışan Sendikalı İşçiler (Mavi Yakalılar). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi. CCSA (2021). How COVID-19 is Changing the World: a Statistical Perspective. Volume III. ILO (2021a). Gözlem: COVID-19 ve Çalışma Yaşamı. Güncellenmiş Tahminler ve Analiz.7. Baskı. ILO (2021b). COVID-19 Küresel Salgınının 2021 Yılında Türk İşgücü Piyasası Üzerinde Etkileri: Google Hareketlilik Verilerini Kullanarak Bugünü Tahmin Etme Modelinden Elde Edilen Sonuçlar. Ağustos. ILO (2022). ILO Monitor on The World of Work. Ninth Edition. May 2022. Kara, E. (2020). Covid-19 Pandemisi: İşgücü Üzerindeki Etkileri ve İstihdam Tedbirleri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD).7(5). OECD Employment Outlook (2021). Navigating the COVID-19 Crisis and Recovery. World Bank, World Development Indicators. TÜSİAD, TÜRKONFED ve UN Women (2020). COVID-19 Salgının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri. World Happiness Report (2021). Work and Well-Being During COVID-19: Impact, Inequalities, Resilience, and the Future of Work. Yalçın, M. (2021). Covid-19 Pandemisinde Kadınlarda Kayıt Dışı İstihdam Durumu. Akademik Sosyal Araştırmalar. 5(18). 359-372. doi: https://doi.org/10.31455/asya.944398 Yalman, İ.N., Ünal, L. E. A., ve Koşaroğlu, Ş. M. (2021). Covid-19 Salgını Sürecinin İşgücü Piyasaları Üzerine Etkisi: Uygulamalı Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 35(3). [https://doi.org/10.16951/atauniiibd.905180]. Yüksel, H.(2021). Changing Facet of Work Habits during Coronavirus Pandemic: An Exploration of E-Work and Its Implications on Work-Life Balance for Female Employees. Sosyal Güvenlik Dergisi. 2 2021. doi: 10.32331/sgd.1049053