D-8 ÜLKELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN TAHLİLİ

Bu çalışmada D-8 ülkelerinin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirme konusunda ne durumda oldukları incelenmiştir. D-8 ülkelerinin tamamı 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını benimsemektedirler. Ülkeler global bir gündem olarak kabul edilen bu amaçları adeta ulusal gündemleri olarak görmektedirler. Bu doğrultuda amaçların gerçekleştirilmesine yönelik planlamalar ve projeler geliştirmektedirler. 2019 yılı itibariyle söz konusu amaç ve hedefleri gerçeğe dönüştürmede en başarılı D-8 ülkeleri olarak, Malezya, Türkiye ve İran gözükmektedir. En başarısız ülkelerin ise Bangladeş, Pakistan ve Nijerya olduğu görülmektedir. Bu bulgular, D-8 ülkelerinin beşeri kalkınma endeksi sıralamalarıyla da paralellik göstermektedir.

ANALYSIS OF THE LEVELS OF REALIZATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OBJECTIVES OF D-8 COUNTRIES

In this study, the situation of the D-8 countries in terms of achieving the United Nations 2030 Sustainable Development Goals was examined. All D-8 countries adopt 2030 Sustainable Development Goals. Countries see these goals, whic accepted as a global agenda, as their national agenda. Accordingly, they are developing plans and projects to achieve the objectives. By the year 2019, in transforming real these goals and objectives Malaysia, Turkey and Iran appear as the most sucessfull D-8 countries. The most failed countries are Bangladesh, Pakistan and Nigeria. This finding is also in line with the human development index rankings of D-8 countries.

Kaynakça

Bakırtaş, T., (2014). Dünya’da ve Türkiye’de Ekonomik Kalkınma, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Barbak, A. & Memişoğlu, D., (2017). “Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Nasıl Bir Kamu Yönetimi İstiyor?”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:1, Özel Sayı: 4.

Bayraktutan, Y., & Uçak, S., (2011). “Ekolojik İktisat ve Kalkınmanın Sürdürülebilirliği”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 3, Sayı:4, Mayıs, ss: 17-36.

Ceylan, T., (1995). “Sürdürülebilir Kalkınma” İçinde, (Editör: Tamer İşgüden vd.,), Gelişme Ekonomisi, İstanbul: Beta Basım yayın, ss: 203- 223.

Doğaner Gönel, F., (2010). Kalkınma Ekonomisi, Ankara: Efil Yayınevi.

Egypt Vision 2030, http://www.arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/sds_egypt_vision_2030.pdf (17. 02. 2020).

EPU, (2017). Malaysia Sustainable Development Goals Voluntary National Review 2017, Economic Planning Unit, Putrajaya, Malaysia.

HDR, (2019). Human Development Report 2019, Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today: Inaqualities in Human Developmnt in The 21st Century.

HLPF 2019 Indonesia, https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/indonesia (21.02.2020). İstediğimiz Gelecek, (2012). Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20) Rio de Janeiro, Brezilya, 20-22 Haziran 2012, Konferans Çıktısı, ISBN 978-605-4667-14-7, Ankara.

Kaynak, M., (2014). Kalkınma İktisadı, 5. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara. Ministry of Planning, Development and Reform, (2020), https://www.pc.gov.pk/web/sdg/sdgpak (14.02.2020).

Peşkircioğlu, N., (2016). “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Küresel Verimlilik Hareketine Doğru”, Kalkınmada Anahtar Verimlilik, Sayı:335, Kasım, https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/2030-surdurulebilir-kalkinma-hedefleri-kuresel-verimlilik-hareketine-dogru/7319 (31.01.2020).

SDGs Nigeria, (2017). Implementation of the SDGs A National Voluntary Review, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16029Nigeria.pdf (21.02.2020).

SDGR, (2018). Sustainable Development Report: Egypt 2030, Frederick S. Pardee Center for International Futures, Universty of Denver. https://sdgs.gov.ng/sustainable-development-goals-sdgs-nigerian-way/ (18.02.2020).

SDR, (2019). Sustainable Development Report 2019: Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals, Bertelsmann Stiftung, June.

SDG Tracker (2020). Bangladesh’s Development Mirror, http://www.sdg.gov.bd/page/thirty_nine_plus_one_indicator/5#1

SKA, (2019). Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Türkiye 2. Ulusal Gözden Geçirme Raporu: Ortak Hedefler İçin Sağlam Temeller, http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/wpcontent/uploads/2020/01/ (11.02.2020).

Traş, H. H., (2012). “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre: Teorik Bir İnceleme”, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, ss: 57-73.

UNESCAP (2020). https://www.unescap.org/sites/default/files/Iran-Economic%20Modeling.pdf, (13.02.2020).

UN, (2015). A/RES/70/1, October, https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E (31.01.2020).

VNR-HLPF, (2019). “Key Messages of Pakistan’s VNR– HLPF 2019”, https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/pakistan (14.01.2020).

WCED, (1991). Ortak Geleceğimiz, (Çeviren: Belkıs Çorakçı), 3. Baskı, TÇSV Yayını, Ankara.

Yılmaz, V., (2017). Yeşil Büyüme ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Zafir, C. Z., (2014). “Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı”, İçinde, (Ed: Ahmet Faruk Aysan ve Devrim Dumludağ”, Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, Ankara: İmge Kitabevi, ss: 243-275.

Kaynak Göster