Kültürel Farklılıklar İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

İşgörenlerin örgüte ve üretime katılımları ve verimli bir şekilde çalışmaları büyük ölçüde örgüte olan bağlılıklarıyla ilişkilidir. Nicel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada, örgütsel bağlılık ile insan yaşamının her alanında etkili olan kültür arasında bir ilişki olup olmadığı konaklama işletmelerinde yapılan anketler aracılığıyla incelenmiştir. Araştırmaya Muğla ilinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde çalışan 293 işgören katılmıştır. Elde edilen bulgular, kültür boyutları ile örgütsel bağlılık bileşenleri arasında anlamlı sayılabilecek ilişkilerin olduğu yönündedir

The Relatıonship Between the Cultural Differences and Organizational Commitment: An Application in Accomodation Businesses

The participation of employees to organization and production, and work efficiently is generally associated with their commitment to the organization. In this study used qualitative research methods, the relaitonship between organizational commitment and culture that is influential in any area of human life has been investigated by the questionnaire which has been conducted at the accomodation business units. 293 employees working in accomodation business units in Muğla have participated in the study. Findings suggest that there is a meaningful relations between the culture dimensions and organizational commitment components

Kaynakça

Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990), 'The Measurement and Antecendents of Affective,

Continuance and Normative Commitment to the Organization' Journal of Occupational

Psychology, 63, ss. 11-18.

Altay, H. (2004), 'Güç Mesafesi, Erillik-Dişillik ve Belirsizlikten Kaçınma Özellikleri ile Başarı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma' Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi , 9 (1), ss. 301-323.

Asunakutlu, T. ve Safran , B. (2004), 'Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Çatışmalara Yönelik Bir Araştırma' Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), ss. 26-49.

Aven, F., Parker, B. ve Glen, M. (1993), 'Gender and Attitudinal Commitment to Organizations: A Meta Analysis' Journel of Applied Psychology, 72, ss. 642- 648.

Ayğan, D. (2005), Hofstede'in Kültürel Boyutları ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Barkema, H. G. ve Vermeulen, F. (1997), 'What Differences in The Culturel Backgrounds of Partners Are Detrimental for International Joint Ventures?' Journal of International Business Studies, 24 (4), ss. 845-864.

Bayram, L. (2005), 'Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık' Sayıştay Dergisi, 59, ss. 125-139.

Brown, B. B. (2003), Employees' Organizational Commitment and Their Perception of Supervisors' Relations-Oriented and Task-Oriented Leadership Behaviors, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute , Falls Church, Virginia.

Celep, C. (2000), Eğitimde Örgütsel Adanma ve Öğretmenler. 1. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.

Çöl, G. (2004), 'Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi' İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakarı Dergisi, 6 (2), ss. 4-11.

Dollot, L. (1991), Kitle Kültürü ve Bireysel Kültür, İstanbul: İletişim Yayınları.

Durna, U. ve Eren , V. (2005), 'Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık' Doğuş Üniverfsitesi Dergisi, 6 (2) ss. 210-219.

Erdoğan , İ. (1991), İşletmelerde Davranış. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayını.

Etzioni, A. (1961), A Comparative Analysis of Complex Organizations: On Power, Involvement, and Their Correlates . London: Collier-Macmillan Limited.

Felfe, J., Yan, W. ve Six, B. (2008), 'The impact of individual collectivism on commitment and its influence on organizational citizenship behaviour and turnover in three countries' International Journal of Cross Cultural Management, 8, ss. 211-237.

Fischer, R., ve Mansell, A. (2009), 'Commitment across cultures: A meta-analytical approach' Journal of International Business Studies, 40, ss. 1339-1358.

Geartner, K. N., ve Nollen , S. D. (1989), 'Career Experiences, Perceptions of Employment Practises and Psycological Commitment to the Organization' Human Relations, 42 (11), ss. 975-991.

Gelade, G. A., Dobson, P., ve Gilbert, P. (2006), 'National differences in organizational commitment: Effect of economy, product of personality, or consequence of culture?' Journal of Cross-Cultural Psychology, 37, ss. 542-556.

Hofstede, G. (1980), Culture's Consequences. Beverly Hills: Sage.

Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. London: Sage Publications.

İbicioğlu, H. (2000), 'Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri' Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 15 (1), ss. 13-21.

Kanter, R. M. (1968), 'Commitment and Social Organization: A Study of Commitment Mechanisms in Utopian Communities' American Sociological Review, 4 , ss. 499-517.

Kitapçı, H. (2006), 'TKY'de Karar Almaya Katılım ve Örgütsel Bağlılığın Küresel Performansa Etkisi' Bilig, 39, ss. 73-86.

Loher, B. T., Noe, R. A., Moeller, N. L. ve Fitzgerald, M. P. (1985), 'Meta Analysis of the Relation of Job Characteristics to Job Satisfaction' Journal of Applied Psychology, 70 (2), ss. 280-289.

Meyer, J. P. ve Allen , N. J. (1984), 'Testing the Side-Bet Theory of Organizational Commitment: Some Methodological Considerations' Journal of Applied Psychology, 69, ss. 372-378.

Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1996), 'Affective, Continuance and Normative Commitment to The Organization: An Examination of Construct Validity' Journal of Vocational Behavior, 49 (3), ss. 252-276.

Meyer, J. P., Stanley, D. J., Jackson, T. A., McInnis, K. J., Maltin, E. R. ve Sheppard, L. (2012), 'Affective, normative, and continuance commitment levels across cultures:A meta-analysis' Journal of Vocational Behavior, 80 (2), ss. 225-245.

Morrow, P. C. (1983), 'Concept Redundancy in Organizational Research: The Cays of Work Commitment' Academy of Management Review, 8 (3), ss. 486-500.

Mowday, R. T., Steers, R. M. ve Porter, L. W. (1979), 'The Measurement of Organizational Commitment' Journal of Vocational Behavior, 14, ss. 224-247.

Mutlu, E. C. (2005), Uluslararası İşletmecilik. İstanbul: Beta Basım Yayım.

Obeng, K. ve Ugboro, I. (2003), 'Organizational Commitment Among Public Transit Employees: An Assessment Study' Journal of the Transportation Research Forum, 57, ss. 83-98.

O'Reilly III , C. ve Chatman, J. (1986), 'Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification, and Internalization on Prosocial Behavior' Journal of Applied Psychology, 3, ss. 492-499.

Özsoy, S. A., Ergül, Ş. ve Bayık, A. (2004), 'Bir Yüksekokul Çalışanlarının Kuruma Bağlılık Durumlarının İncelenmesi' İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 6, 2.

Randall, D. M. (1993), 'Cross-cultural research on organizational commitment: A review and application of Hofstede's Value Survey Module' Journal of Business Research, 26, ss. 91-110.

Sargut, S. (2001), Kültürlerarası Farklılaşma ve Yönetim. İstanbul: İmge Kitabevi.

Schwartz, S. H. (1990), 'Individiualism-Collectivism: Critique and Proposed Refinements' Journal of Cross-Culturel Psychology, 21, ss. 139-157.

Schwenk, C. R. (1986), 'Information, Cognitive Biases and Commitment To A Course of Action' Academy of Management Review, 11 (2), ss. 290-310.

Smith, P. B., Dugan, S. ve Trompenaars, F. (1996), 'National Culture and the Values of Organizational Employees' Journal of Cross-Cultural Psychology, 27, ss. 231- 264.

Trompenaars, F., ve Charles, H. (1993), Riding the Waves of Culture. London: Nicholas Brealey Publishing.

Wasti, A. S. (2000), 'Ögütsel Bağlılığı Belirleyen Evrensel ve Kültürel Etmenler: Türk Kültürüne Bir Bakış' İçinde Z. Aycan (Editör), Akademisyenler ve Profesyoneller Bakış Açısıyla Türkiye'de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, ss. 201-224. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Wasti, A. S. (2002), 'Affective and Continuance Commitment to the Organization :Test of an Integrated Model in the Turkish Context' Internetional Journal of Intercultural Relations, 26 (5), ss. 525-550.

Wasti, S. A., ve Önder, Ç. (2009), 'Commitment Across Cultures: Progress, pitfalls and propositions' İçinde H. J. Klein, T. E. Becker ve J. P. Meyer , Commitment in organizations, ss. 309-343. Florence KY: Routledge/Taylor and Francis Group.

Yüksel, Ö. (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.

Kaynak Göster