YAZILI BASINDA KADIN İMAJI

Toplumda kadın ve erkek rollerinin belirlenerek, belli davranış şekillerinin oluşması, toplumsallaşma süreci içinde gerçekleşmektedir. Toplumsallaşmanın içinde barındırdığı değerler, kadın ve erkek açısından farklı özellikler göstermektedir. Toplumsallaşmaya bağlı olarak gelişen kalıp yargılar, kadının toplumda geleneksel bir takım roller içinde yer almasına neden olmaktadır. Bu çalışma toplumsallaşma sürecinde aracı kurumlardan biri olan basının bu süreçte nasıl bir rol oynadığını, Türk basınının, kadını geleneksel kadın imajı çerçevesinde ele alıp almadığını ve kamusal yaşamda kadının varlığını gözardı edip etmediğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, basının;  toplumsallaşma sürecinde toplum tarafından belirlenen ve kadına uygun görülen rolleri pekiştirdiği ve kadını daha çok cinsel kimliği ile ön plana çıkardığı belirlenmiştir. 

___

APA Terkan, B. (2014). YAZILI BASINDA KADIN İMAJI . Selçuk İletişim , 2 (4) , 149-167 .