ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE TEKNOLOJİ KULLANIMLARININ İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: BİR SAHA ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın amacı lise öğretmenlerinin bilgi ve teknoloji kullanımlarının cinsiyet, eğitim düzeyi, meslekteki kıdem ve branş değişkenleri bazında inceleyerek iş tatminleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Araştırmanın katılımcılarını Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan liselerde çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ölçeği ile Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin temel donanım işlemleri ve kişisel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı alt boyutlarının cinsiyet ve mezuniyet durumları değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin kişisel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına mesleki kıdemlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna da ulaşılmıştır. Elde edilen bir diğer sonuç ise öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri arttıkça iş tatminlerinin arttığıdır.

Impact of Knowledge and Technology Use by Teachers on Job Satisfaction: A Field Study

Bu araştırmanın amacı lise öğretmenlerinin bilgi ve teknoloji kullanımlarının cinsiyet, eğitim düzeyi, meslekteki kıdem ve branş değişkenleri bazında inceleyerek iş tatminleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Araştırmanın katılımcılarını Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan liselerde çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ölçeği ile Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin temel donanım işlemleri ve kişisel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı alt boyutlarının cinsiyet ve mezuniyet durumları değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin kişisel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına mesleki kıdemlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna da ulaşılmıştır. Elde edilen bir diğer sonuç ise öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri arttıkça iş tatminlerinin arttığıdır.

___

 • Algül, Reyhan, Bugün İşe Gitmesem, Mitra Yay., İstanbul, 2014
 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: İstanbul okulları örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (2) 11.
 • Bağcı, Hakkı; Üngören, Yasin; Horzum, Barış, M; Ünsal, İlker, (2020), " Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerilerinin İncelenmesi", Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 2020, 2(1), 43-54
 • Bakan, İsmail, Örgütsel Bağlılık, Gazi Kitapevi, Ankara, 2011
 • Çiçekli, M. (2014). Ortaokul branş öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma düzeyi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Demirok, M. S., Haksız, M., & Cahit, N. U. R. İ. (2019). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yardımcı Teknoloji Kullanımlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 3(5), 5-12.
 • Gafa, İ. & Dikmenli, Y. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Yaşamındaki Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1) , 131-150 . DOI: 10.31592/aeusbed.567562
 • Gümüş, Sefer; Sezgin, Beşir, Motivasyonun Örgütsel Bağlılığa ve Performansa Etkisi, Hiperlink Yay., İstanbul, 2012
 • Gökçe, E, (1995), " The role of The Teacher Education An İnternational Resarch Agende", World Conferance on Teacher Education, 9 Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir Göktaş, B. ve Erdem, R. (2006). Sağlık yönetimi alanında yapılan tezlerin profili. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1), 53-63.
 • İsa, B. O. Z.; Özerbaş, M. A. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Teknoloji Kullanımlarına İlişkin Görüşleri. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 4(2), 56-66.
 • Jeans, A.B. “Teacher Education: An International Research Agenda” World Conference on Teacher Education, 9 Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1995.
 • Karataş, S.; Güleş, H. (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Tatmini ile Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 74-89.
 • Kavi, Ersin; Koçak, Orhan, Çalışma Yaşamında Etik, Ekin Yay., Bursa, 2011
 • Keser, Aşkın, Çalışma Yaşamında Motivasyon, Alfa Yay., İstanbul, 2006
 • Keser, Aşkın, Çalışma Psikolojisi, Ekin Yay., Bursa, 2011
 • Kocaoğlu, B. Ü., & Akgün, Ö. E. (2015). Lise Öğretmenlerinin Fatih Projesi Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançları. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (4), 259- 276.
 • Leh, A. S. C. (1998) Design of a computer literacy course in teacher education. Technology and Teacher Education Annual, Online. AACE. Http: //www.coe.uh.edu/insite/elec_pub/html 1998/toc2.htm
 • Lambdin, D. V., Thomas M. D. ve Moore, J. A. (1997) Using an interactive information system to expand preservice teachers' visions of effective mathematics teaching. Journal of Technology and Teacher Education, 5(2/3), 277-290 Özcan, Esra, Dinç, Örgüt Yapısı ve İş Tatmini, Beta Yay., İstanbul,2011
 • Özkalp, Enver; Kırel, Çiğdem, Örgütsel Davranış, Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir, 2005
 • Percival, F. ve Ellington, H. (1988) A Handbook of Educational Technology. Kogan Page, Londra Polat, S.; Özcan, A. (2014). Akıllı tahta kullanımıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 439-455.
 • Sarımanoğlu, U. Nigâr, (2019), Öğretmenlerin Sınıflarda Eğitim Teknolojisi Kullanımında Karşılaştıkları Güçlükler, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Söyük, Selma; Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2020
 • Şimşek, Şerif; Akgemci, Tahir; Çelik, Adnan, Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Adım Yay., Konya, 2003
 • Tutar, Hasan; Örgütsel Davranış, Detay Yayıncılık, Ankara, 2016
 • Yavuz, C., & Bahtiyar Karadeniz, C. (2009). Sınıf öğretmenlerinin motivasyonunun iş tatmini üzerine etkisi.
 • Yılmazer, Aydın; Eroğlu, Cemal, Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış, Detay Yay., Ankara, 2012
 • Yürür, S., & Keser, A. (2010). İşe Bağlı Gerginlik ile İş Tatmini İlişkisinde Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(04), 165-193.
Sakarya University Journal of Education-Cover
 • ISSN: 2146-7455
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Başlangıç: 2011
 • Yayıncı: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü