Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları ve Mobil Öğrenme Davranışları

Giriş: Günümüzde gelişen eğitim teknolojileri ve öğretim metotları ile geleneksel yöntemlerden farklı olarak uzaktan eğitim ve mobil teknolojiler eğitimde sıklıkla kullanılmaktadır. Amaç: Araştırma uzaktan eğitim alan hemşirelik öğrencilerinin mobil öğrenme davranışları ve uzaktan eğitime ilişkin algılarının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Bu çalışmada tanımlayıcı ve kesitsel türde araştırma deseni kullanıldı. Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde eğitim gören 481 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Araştırma örneklemini ise güç analizine göre belirlenen 269 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Veriler, Öğrenci Bilgi Formu, Uzaktan Eğitim Algı Ölçeği ve Mobil Öğrenme Hazır Bulunuşluk Ölçeği ile toplandı. Veriler Mann Whitney U, Kruskall Wallis testi ve korelasyon analizi ile değerlendirildi. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 20,77 ± 2,11 yıl ve %75,8'inin kadın olduğu belirlendi. Çalışmaya katılan öğrencilerin Uzaktan Eğitim Algı düzeyi puan ortalaması 66,55 ± 7,74, Mobil Öğrenme Hazır Bulunuşluk düzeyleri puan ortalamaları 5,05 ± 1,13 olarak saptandı. Uzaktan Eğitim Algı Ölçeği ile Mobil Öğrenme Hazır Bulunuşluk Ölçeği puan ortalamaları arasında orta düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki belirlendi (p < 0,05). Sonuç: Araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin algılarının orta düzeyde olduğu, mobil öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin ise yüksek düzeyde olduğu belirlendi.

Nursing Students' Perceptions of Distance Education and Mobile Learning Behaviors

Introduction: Today, with the developing educational technologies and teaching methods, distance education and mobile technologies are frequently used in education, unlike traditional methods. Aim: The research was conducted to determine the mobile learning behaviors and perceptions of distance education nursing students who received distance education. Method: This study was conducted in descriptive and cross-sectional types. The population of the study consisted of 481 nursing students studying in the nursing department of a state university. The research sample consisted of 269 nursing students determined according to power analysis. Data were collected using a Student Information Form Distance Education Perception Scale and the Mobile Learning Readiness Scale. Data were evaluated with Mann Whitney U, Kruskall Wallis test, and correlation analysis. Results: It was determined that the mean age of the students was 20.77 ± 2.11 years and 75.8% of them were female. The mean score of the Distance Education Perception level of the students participating in the study was determined as 66.55 ± 7.74, and the mean score of Mobile Learning Readiness was 5.05 ± 1.13. A moderate and positive relationship was determined between Distance Education Perception Scale and Mobile Learning Readiness Scale (p < 0.05). Conclusion: In this study, it was determined that nursing students' perceptions of distance education were at a moderate level, and their readiness for mobile learning was at a high level.

___

 • Açıkgül, K. (2019). Matematik öğretmen adaylarının mobil öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(2), 566-587.
 • Aljuaid, N.M.F., Alzahrani, M.A.R., & Islam, A.Y.M. (2014). Assessing mobile learning readiness in Saudi Arabia higher education: An empirical study. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 2(2), 1-14.
 • Alsayed, S., Bano, N., & Alnajjar, H. (2020). Evaluating practice of smartphone use among university students in undergraduate nursing education. Health Professions Education, 6, 238-246.
 • Anshari, M., Almunawar, M.N., Shahrill, M., Wicaksono, D.K., & Huda, M. (2017). Smartphones usage in the classrooms: Learning aid or interference? Education and Information Technologies, 22(6), 3063-3079.
 • Aydemir, M. (2018). Uzaktan eğitim program, ders ve materyal tasarımı. Ankara: Eğitim Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Criollo-C, S., Guerrero-Arias, A., Jaramillo-Alcázar, Á., & Luján-Mora, S. (2021). Mobile learning technologies for education: Benefits and pending issues. Applied Sciences, 11(9), 4111. doi:10.3390/app11094111
 • Chang, C-Y., Chung, M-H., & Yang, J.C. (2022). Facilitating nursing students’ skill training in distance education via online game-based learning with the watch-summarize-question approach during the COVID-19 pandemic: A quasi-experimental study. Nurse Education Today, 109, 105256. doi:10.1016/j.nedt.2021.105256
 • Çelik Eren, D., Korkmaz, M., Öz Yıldırım, Ö., ve Aydın Avcı, İ. (2021). COVID-19 pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutum ve memnuniyet düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(2), 246-254. doi: 10.17049/ataunihem.862820
 • Demir, K., ve Akpınar, E. (2016). Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Öğrenme, 6(1), 57-79.
 • Durgun, H., Can, T., Avcı, A.B., ve Kalyoncuoğlu, B. (2021). Covid-19 sürecinde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 14(2), 141-147.
 • Elçiçek, M., ve Karal, H. (2019). Mobil öğrenmeye ne kadar hazırız? Öğretmen adayları perspektifinden bir inceleme. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 8(1), 1-9.
 • Forbes, H., Oprescu, F.I., Downer, T., Phillips, N.M., McTier, L., Lord, B., ... Visser, I. (2016). Use of videos to support teaching and learning of clinical skills in nursing education: A review. Nurse Education Today, 42, 53-6. doi: 10.1016/j.nedt.2016.04.010
 • France, D., Lee, R., Maclachlan, J., & McPhee, S.R. (2020). Should you be using mobile technologies in teaching? Applying a pedagogical framework. Journal of Geography in Higher Education, 45(2), 221-237.
 • Gallegos, C., Gehrke, P., & Nakashima, H. (2019). Can mobile devices be used as an active learning strategy? Student perceptions of mobile device use in a nursing course. Nurse Educator, 44(5), 270-274. doi: 10.1097/NNE.0000000000000613.
 • Gomaa, E.M., Ali Z.H., & El-Sayed, H-A.G. (2020). Nursing students’ perception regarding mobile-based learning. International Journal of Novel Research in Healthcare and Nursing, 7(3), 457-465.
 • Gök, B. (2011). Uzaktan eğitimde görev alan öğretim elemanlarının uzaktan eğitim algısı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü.
 • Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(1), 160-177.
 • Gökçearslan, Ş., Solmaz, E., ve Kukul, V. (2017). Mobil öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk ölçeği: Bir uyarlama çalışması. Educational Technology Theory and Practice, 7(1), 143-157.
 • Gündüz, A., Aydemir, M., & Karaman, S. (2018). Examining the distance education students’ social presence level in relation demographic variables at synchronous virtual classroom. Sakarya University Journal of Education, 8(2), 83-95.
 • İsmailoğlu, Günay, E., Kocaçal, E., ve Şahan, S. (2021). Hemşirelik öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının belirlenmesi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 13(2), 338-345.
 • Kızıltepe, K.S., & Kurtgöz, A. (2020). Determination of nursing students’ attitudes and views towards distance learning during the covid-19 pandemic process. The Journal of International Social Research, 13(74), 558-566.
 • Kim, S.J., Shin, H., Lee, J., Kang, S., & Bartlett, R. (2017). A smartphone application to educate undergraduate nursing students about providing care for infant airway obstruction. Nurse Education Today, 48, 145-52.
 • Kim, Y., & Suh, E.E. (2018). The effects of an interactive nursing skills mobile application on nursing students’ knowledge, self-efficacy, and skills performance. Asian Nursing Research, 12, 17-25.
 • Klimova, B. (2019). Impact of mobile learning on students’ achievement results. Education Sciences. 9(2), 90. doi.org/10.3390/educsci9020090.
 • Lee, N.J., Chae, S.M., Kim, H., Lee, J.H., Min, H.J., & Park, D.E. (2016). Mobile-based video learning outcomes in clinical nursing skill education: A randomized controlled trial. Computers, Informatics, Nursing CIN, 34(1), 8-16.
 • Li, K.C., Lee, Y-KL., Wong, S.L., Yau, IS-Y., & Wong, B.T-M. (2017). Mobile learning in nursing education: catering for students and teachers’ needs. Asian Association of Open Universities Journal, 12(2), 171-183.
 • Li, K.C., Lee, Y-KL., Wong, S.L., Yau, IS-Y., & Wong, B.T-M. (2018). Effects of mobile apps for nursing students: learning motivation, social interaction, and study performance. Open Learning, 33(2), 99-114.
 • Lin, H.H., Lin, S., Yeh, C.H., & Wang, Y.S. (2016). Measuring mobile learning readiness: Scale development and validation. Internet Research, 26(1), 265-287.
 • Mather, C., Cummings, E., & Gale, F. (2018). Mobile learning in nursing: Tales from the profession. Studies in Health Technology and Informatics, 252, 112–117.
 • O’Connor, S., & Andrews, T. (2018). Smartphones and mobile applications (apps) in clinical nursing education: A student perspective. Nurse Education Today, 69, 172-178.
 • Özkan, İ., Taylan, S., & İlaslan, E. (2021). The experiences of nursing students towards distance education during the COVID-19 pandemic. International e-Journal of Educational Studies, 5(10), 106- 117. doi: 10.31458/iejes.942443
 • Özkoçak, Y. (2016). Türkiye’de akıllı telefon kullanıcılarının oyalama amaçlı tercih ettikleri mobil uygulamalar. Global Media Journal: Turkish Edition, 6(12), 106-130.
 • Sönmez, A.(2018). Mobil öğrenme uygulamalarının öğrencilerin kimya dersi her yerde ünitesindeki akademik başarılarına, çevreye ve mobil öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ tezDetay.jsp id=IG6ivejHuAaUxxU_W7vubg&no=13VmcS6_ a9BnVV31AMr2sw
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2021). Information and Communication Technology (ICT) Usage Survey on Households and Individuals, 2020. Erişim adresi (12.04.2022): https://turkstatweb. tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33679.
 • Welsh, K.E., Mauchline, A.L., Powell, V., France, D., Park, J.R., & Whalley, W.B. (2015). Student perceptions of iPads as mobile learning devices for fieldwork. Journal of Geography in Higher Education, 39(3), 450–469. doi: 10.1080/03098265.2015.1066315
 • Yıldız, S. (2016). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumları. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 301-329.
 • Yiğit, Ü. (2021). Hemşirelik öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının belirlenmesi. Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi, 1(1), 24-33.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sbuhemsirelik1204208, journal = {Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi}, eissn = {2667-8357}, address = {}, publisher = {Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {5}, number = {2}, pages = {75 - 82}, doi = {10.48071/sbuhemsirelik.1204208}, title = {Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları ve Mobil Öğrenme Davranışları}, key = {cite}, author = {Çobanoğlu, Asuman} }
APA Çobanoğlu, A. (2023). Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları ve Mobil Öğrenme Davranışları . Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi , 5 (2) , 75-82 . DOI: 10.48071/sbuhemsirelik.1204208
MLA Çobanoğlu, A. "Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları ve Mobil Öğrenme Davranışları" . Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi 5 (2023 ): 75-82 <
Chicago Çobanoğlu, A. "Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları ve Mobil Öğrenme Davranışları". Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi 5 (2023 ): 75-82
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları ve Mobil Öğrenme Davranışları AU - AsumanÇobanoğlu Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.48071/sbuhemsirelik.1204208 DO - 10.48071/sbuhemsirelik.1204208 T2 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 82 VL - 5 IS - 2 SN - -2667-8357 M3 - doi: 10.48071/sbuhemsirelik.1204208 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları ve Mobil Öğrenme Davranışları %A Asuman Çobanoğlu %T Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları ve Mobil Öğrenme Davranışları %D 2023 %J Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi %P -2667-8357 %V 5 %N 2 %R doi: 10.48071/sbuhemsirelik.1204208 %U 10.48071/sbuhemsirelik.1204208
ISNAD Çobanoğlu, Asuman . "Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları ve Mobil Öğrenme Davranışları". Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi 5 / 2 (Ağustos 2023): 75-82 .
AMA Çobanoğlu A. Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları ve Mobil Öğrenme Davranışları. SBÜHD. 2023; 5(2): 75-82.
Vancouver Çobanoğlu A. Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları ve Mobil Öğrenme Davranışları. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2023; 5(2): 75-82.
IEEE A. Çobanoğlu , "Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları ve Mobil Öğrenme Davranışları", , c. 5, sayı. 2, ss. 75-82, Ağu. 2023, doi:10.48071/sbuhemsirelik.1204208