Sağlık hizmetleri pazarlamasında güncel yaklaşımlar

Sağlık hizmetleri sektörünü diğer hizmet sektörlerinden ayıran en önemli özellik, bu sektöre olan talebin her geçen gün artmasının yanı sıra, özellikle son yıllarda karşılaşılan kronik hastalıklar, artan tedavi maliyetleri ve çağdaş sağlık hizmetlerinde, hedef kitlenin (hasta-müşteri) beklenti ve görüşlridir. Bir başka deyişle sektörde hizmet kalitesinin “teşhis ve tedavi sürecindeki uzmanlık, hasta memnuniyeti, ilgi alâka, hasta konforu, güler yüzlü iletişim”, niteliğinin belirleyicisi olmaya başlamış ve böylelikle Hasta – Müşteri perspektifini oluşturmuştur. Bu özellik günümüz bilgi-iletişim çağında teknolojik gelişmelere paralel olarak, sağlık hizmetleri pazarlamasının temel işlevinin, hizmeti talep eden hedef kitlenin beklentilerinin maksimum standartlarda karşılanması, fiyat olarak da makul ve ulaşılabilir düzeyde olmasının gerekliliğini oluşturmaktadır. Sağlık hizmetlerinde yaşanan müşteri odaklı değişimler hem sağlık hizmeti sunanlar hem de bu hizmeti alan hedef kitle için pazarlama (Pr) fonksiyonlarının sunum, tanıtım olarak önemini her geçen gün daha yüksek sıralara taşımaktadır. Sağlık hizmetlerinin artarak iyileşmesi, güncel inovasyon sürecinin hız kazanması ile yaşanılan teknolojik dönüşümü de tetiklemektedir. İnovasyon süreçlerinin tüm teknolojik ve endüstriyel sahalarda hız alması, şüphesiz sağlık hizmetleri pazarında yeni yaklaşımlarla kendini göstermeye başlamış, dijital teknolojilerin uyumu, sektörde yaşanan arz ve talep dengesinde ortaya çıkan sorunları çözebilmek adına pazarlama işlevi önemli bir bileşen olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmanın amacı inovasyon süreçlerinin pazarlama işlevine getirdiği katkı ve işlevin değişimine olan etkileridir.

Current opproaches in healthcare marketing

The most important features that distinguish healthcare sector from other service sectors are the increasing demand for healthcare day by day, increasing chronic diseases in the past few years, in-creasing treatment costs and the expectations and opinions of the target audience (patient-customer) in contemporary health services. In other words, "expertise in the diagnosis and treatment processes, patient satisfaction, care, pa-tient comfort, friendly communication" became to be determinant factors for the quality of service in the sector, thus creating the Patient - Customer perspective. This feature, in parallel with the technological developments in today's information-communication age, reveals the necessity of meeting the expectations of the target audience de-manding this service at maximum standards and at the same time being reasonable and affordable in terms of price. The customer-focused shifts in healthcare services move the importance of marketing (PR) func-tions such as presentation and promotion to higher ranks for both healthcare providers and target audience, who receive this service. Along with the acceleration of current innovation process, in-creasing improvement of healthcare services triggers the technological transformation experienced. The acceleration of innovation processes in all technological and industrial areas has undoubtedly started to show itself in approaches towards healthcare services marketing. The compatibility of the marketing function with technology has become an important component in solving the problems that arise in the supply and demand balance of the services in the sector. The aim of this study is to point at the contribution of innovation processes to the marketing function and its effects on the shift of this function.

___

 • Aksay, K. & Orhan, F. “Hastane Hizmetlerinde İnovasyon Sürecinin Risk Yönetimi”, Dicle Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3):10-23. – 2013
 • Aslan, Ö., Boz, C. ve Cerit, M “Sağlık İnovasonu Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve ve Sağlıkta Dönüşüm”, Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), Vol:4, Issue:15, pp. 786-798. – 2018
 • Avcı, P., Sağlık Örgütlerinde İnovasyon “Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-tesi Dergisi”, (ISSN: 2146-3417 / E-ISSN:2587-2052)- Cilt: 6 – Sayı: 5- Namık Kemal Üniversite-si, Şarköy Meslek Yüksekokulu- 2017
 • Biçkes, M., Örgütsel Öğrenme ve İnovasyon İlişkisi: Büyük Ölçekli işletmelerde Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 39, ss. 19-45- Ocak-Haziran 2012
 • Cooper R. G., “Third Generation New Product Processes,” Journal of Product Innovation Mana-gement, Vol. 11, pp. 3-14. doi:10.1016/0737-6782(94)90115-5 – 1994
 • Çakmak, U., Tanrıverdi, A., Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi “Third Sector Social Eco-nomic Review” 56(1) 2021, 470-494 doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1517 (Önerilen Atıf /Suggested Citation Çakmak, U., Tanrıverdi, A. “İnovasyon Sürecinde Türkiye’nin Konu-muna İlişkin Bir Değerlendirme https://orcid.org/0000-0003-4307-4264 Hacı Bayram Veli https://orcid.org/0000-0003-2108-9094 – 2021
 • Derin, N. & Demirel, E. T. “Development of a Scale for Patient Satisfaction that is Indicator of Quality in Healthcare Services”, İnternational Journal of Social S. Volume 6 Issue 2. P. III-1130. – 2013
 • Doğan, İ. F., Bakan, İ. & Hayva, S., “Effect of Competition Strategies on the Quality in the Hos-pitals-Main Players of Health Sector”, Electronic Journal of Social Sciences, ISSN:1304-0278 Volume:16, No.62, pp.817-835. – 2017
 • E-Nabız, https://enabiz.gov.tr/Yardim/Index (Erişim Tarihi: 13.10.2020).
 • E-Sağlık, KSD (Karar Destek Sistemi). https://e-saglik.gov.tr/TR,7079/kds.html (Erişim Tarihi: 13.10.2020).
 • Genevieve, P. L., Olivier, D., Demers-Payette and Boivin, A. “Fostering deliberations about health innovation: What do we want to know from publics?”, Social Science & Medicine, 68: 2002-2009.
 • Gök. S.,- “Sağlık Kurumlarında Hasta Memnuniyeti ve Marka Değerine Etkisi”, - (Patient Satis-faction in Healthcare Institutions and Its Effect on the Brand Value) – Cyprus Yakındoğu Üniver-sitesi -2020.
 • Göker, A., Ulusal İnovasyon Sistemi, TÜSİAD. – 2013
 • Kogabayev, T., Maziliauskas, A., “The Definition and Classification of Innovation”, Holistica, 8/1, 59-72. – 2017
 • Lamba, B., Altan, Y., Aktel, B., ve Kirman, Ü. (2014 Sağlık Bakanlığında Yeniden Yapılanma: yeni kamu yönetimi açısından bir değerlendirme, amme idaresi dergisi s.53-78) – 2014
 • MHRS, Merkezi Hekim Randevu Sistemi. (Erişim Tarihi:13.10.2020). https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/hakkimizda.xhtml. – 2020
 • Omachonu ve Einspruch, “Sağlıkta İnovasyon Süreci” (BOZ. A., Vd. 2018:792.) -2010
 • Omachonu, V. K. & Einspruch, N. G. Innovation in Healthcare Delivery Systems: A Conceptual Framework. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 15(1):1-20.- 2010
 • Omachom. V. K., vd., “Sağlık Hizmetleri Sunum Sistemlerinde Yenilik – Kavramsal Çerçeve” “The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal”, Volume 15(1), 2010, article 2. – Miami University- 2010
 • Orhan, F., “Sağlık Hizmetlerinde İnovasyon”, “It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules”. Iksad Publications – 2022© ISBN: 978-625-8377-09-5 Cover Design: İbrahim KAYA March / 2022 Ankara / Turkey
 • Ökem, Z. G. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ ne Üyelik Sürecinde Sağlıkta İnovasyon, TÜSİAD -2011
 • Riezenman, M. J., Robotlar içinde rehabilitasyon bu enstitü ET 09.02.2018 http://theinstitute.iee.org/technology-topics/smart-teknoloji/rehabilitasyonda kirobotlar44.-2008
 • Satı, Z. E., “Sağlık Hizmetlerinde İnovasyon Yönetimi: İnovatif Ürün ve Hizmetler”- “Innovation Management in Healthcare: Innovative Products and Services”, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme, DOI: 10.26650/B/ET07.2021.003.20, İstanbul, Türkiye
 • Sevil, Ü., vd., “Hemşirelik ve İnovasyon- Güven Plus Grup A. Ş. Yayınları: 19/2018, 1.Baskı: Ya-yıncı Sertifika No: 36934, ISBN: 978-605-81042-4-2- Aralık 2018,
 • Vincent K. O. “Innovation in Healthcare Delivery Systems: A Conceptual Framework” -Department of Industrial Engineering -University of Miami and Norman G. Einspruch- Depart-ment of Electrical and Computer Engineering -University of Miami)
 • WHO (World Health Organization) Dünya Sağlık Örgütü. Yenilik. http://www.who.int/ topics / innovation / TR / 21.04.2019
 • World Health Organization (WHO). (2016) Health Innovation Group. (2016). WHO. Retrieved from http://www. who.int/life-course/about/who-health-innovation-group/en (Omachonu ve Einspruch, 2010; Aslan et al., 2018:792).
 • World Health Organization. World health statistics overview 2019: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals (No. WHO/DAD/2019.1). World Health Organization- 2019

___

APA Gök, S. (2023). Sağlık hizmetleri pazarlamasında güncel yaklaşımlar . Sağlık Akademisyenleri Dergisi , 10 (3) , 514-522 .
Sağlık Akademisyenleri Dergisi
 • ISSN: 2148-7472
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Dünya Kongre

26.7b232

Sayıdaki Diğer Makaleler

Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ebeveynlerinin sosyal desteklerinin bakım verme yüküyle olan ilişkisi

Nisa Nur ZEYDAN, Hatice BAL YILMAZ

Anne sütü/formül süt ısısının preterm bebeklerin yaşam bulguları üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Eda AKTAŞ, Ayşe Ferda OCAKÇI, Güner KARATEKİN

Hemşirelik öğrencilerinin klinik deneyimleri stres düzeylerini ve benlik saygılarını etkiler mi?

Burcu ÇAKI DÖNER, Kübra TOHUMCU, Nurgül ÖZDEMİR

Postpartum hemoraji yönetiminde simüle edilmiş öğrenme ortamlarının kullanımı

Sema AKER, Yasemin AYDIN KARTAL

0-6 aylık bebeği olan annelerin emzirme konusundaki tutumlarının değerlendirilmesi: Tanımlayıcı ve kesitsel çalışma

Büşra AVCI, Selver GÜLER

Pandemi döneminde sağlık okuryazarlığı düzeyi, İstanbul ili örneği: Kesitsel bir çalışma

Mahmut Talha UÇAR, Kursad BAYDİLİ, Esra ÇİÇEK, Güven BEKTEMÜR

Diyabet teknolojilerinin diyabetli bireyler üzerindeki etkisi ve diyabet kabul durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Altuncan Huban GÜLEN, Nihal ARI KORKUSUZ, Emin KORKUSUZ

Hasta Merkezli Bakım Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

Harun KIRILMAZ, Ceyda ATAÇ, Mustafa ERDOĞAN, Ali ARSLANOĞLU

Doğum sonrası annenin sağlık sorunları ve bakım hizmetleri kapsamının belirlenmesi: Aydın ili örneği

Nurcan TÜLEK AY, Zekiye KARAÇAM

Adölesanlarda egzersiz yararları ve engelleri algısı: Kesitsel bir çalışma

Serpil ÖZDEMİR, Dercan GENÇBAŞ, Betül TOSUN, Özlem SİNAN, Hatice BEBİŞ