Biriktirilen güzel anıların mutluluk üzerine etkisi: Sağlık meslek yüksekokulu öğrencileri üzerine bir araştırma

Bu araştırma bir grup üniversite öğrencisinin biriktirdikleri güzel anıların mutlulukları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmış yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Evde Hasta Bakım Programına kayıtlı ikinci sınıf 40 öğrenci (40 ön test, 13 son test) oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu ile toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerinden 10 hafta boyunca güzel ve mutlu hissettikleri an ve olayları bir kâğıda yazıp şeffaf kese kağıdında biriktirmeleri istenmiştir. Öğrencilerin ön test Oxford Mutluluk Ölçeği puan ortalamaları 22.48 bulunmuşken son test Oxford Mutluluk Ölçeği puan ortalamaları 26.57 bulunmuştur. Öğrencilerin son test Oxford Mutluluk Ölçeğinin sadece 'Çevremdeki güzelliklerin farkına varırım' maddesinin puan ortalamasında azalış görülürken ölçeğin diğer maddelerinin puan ortalamalarında artış saptanmıştır. Öğrencilerin yaş değişkeni ile son test mutluluk puan ortalamalarında anlamlı bir fark saptanmışken (p<0.05), cinsiyet değişkeni ile ön test ve son test mutluluk puan ortalamalarında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Ayrıca son test puan ortalamalarına göre 'hayatın çok ödüllendirici olduğunu hissediyorum' (p<0.001), 'hayatımdaki her şeyden oldukça memnunum' (p<0.034) ve 'yapmak istediğim her şeye zaman bulabilirim' (p<0.021) ölçek maddelerinin puan ortalamalarında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak anıların bireylerin kendilerini mutlu hissetmelerini sağlayan bir faktör olduğu, güzel anıları hatırlamanın bireylerin mutluluklarına katkı sağlayarak olumlu yönden farkındalık kazandırdığı düşünülmektedir.

The effect of accumulated good memories on happiness: A study on health vocational school students

This research is a quasi-experimental study conducted to determine the effect of the good memories they have accumulated on the happiness of a group of university students. The sample of the study consisted of 40 second-year students (pretest 40, posttest 13) enrolled in Home Patient Care Program. The data of the research were collected with the Personal Information Form and the Oxford Happiness Scale-Short Form. Students were requested to write down the moments and events that they felt beautiful and happy for 10 weeks on a piece of paper and collect them in a transparent paper bag. While the pre-test Oxford Happiness Scale mean score of the students was 22.48, the post-test Oxford Happiness Scale mean score was 26.57. While a decrease was observed in the average score of only the item 'I notice the beauty around me' of the post-test Oxford Happiness Scale, an increase was observed in the mean scores of the other items of the scale. While a significant difference was found between the age variable and the post-test happiness mean scores of the students (p<0.05), there was no significant difference between the gender variable and the pre-test and posttest happiness mean scores (p>0.05). In addition, according to the post-test mean scores, 'I feel that life is very rewarding' (p<0.001), 'I am quite satisfied with everything in my life' (p<0.034) and 'I can find time for everything I want to do' (p<0.021) have been determined that there was a significant difference in the mean scores of the scale items (p<0.05). As a result, it is thought that memories are a factor that makes individuals feel happy, and remembering good memories contributes to the happiness of individuals and raises awareness in a positive way.

___

 • Akın, H. B. Şentürk, E. (2012). Bireylerin mutluluk düzeylerinin ordinal lojistik regresyon analizi ile incelenmesi, Öneri Dergisi, 10 (37), 183-193
 • Alanoğlu, Ş. Düzenli Rekreasyonel Aktivitelerin Yetişkin Kadınların Stres, Mutluluk ve Yaşam Tatminleri Üzerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya. Baltaş, Z., & Baltaş, A. (2020). Stres ve Başa çıkma Yolları (37. Basım). Remzi Kitabevi A.Ş.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Carl, J.R., Soskin, D.P., Kerns, C., & Barlow D.H. (2013). Positive emotion regulation in emotional disorders: A theoretical review. Clin. Psychol. Rev., 33, 343-360.
 • Cohn, M. A., Fredrickson, B. L., Brown, S. L., Mikels, J. A., Conway, A. M. (2009). Happiness unpacked: Positive emotions increase life satisfaction by building resilience. Emotion, 9(3), 361–368.
 • Yazıcı Çelebi, G., Çelebi, B. (2020). Bireylerin mutluluk düzeylerinin değişkenler açısından incelenmesi. Academic Review of Humanities and Social Sciences, 3(1), 179-189.
 • Esentaş Deveci, M., Yavaş Tez, Ö., Güzel Gürbüz, P. (2021). Çocuk Sporcuların Rekreasyonel Egzersize Katılım Motivasyonu ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 402-411.
 • Diener, E., Scollon, C. N., & Lucas, R. E. (2009). The evolving concept of subjective well-being: The multifaceted nature of happiness. In E. Diener (Ed.), Assessing well being: The collected works of Ed Diener, 67–100.
 • Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2000). Positive affect and the other side of coping. Am Psychol., 55(6), 647-54. Hay, L. L. (2018). Düşüncenin İyileştirici Gücü (Çeviri: Toksöz, B.). Ekosan Matbaacılık.
 • Hay, L. (2019). Düşünce Gücüyle Tedavi (Çeviri: Gün N.). Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Keleş, Ş. (2020). Mutluluk üzerine ampirik bir analiz. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(20), 156-174.
 • Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychol Bull., 131(6), 803-55.
 • Matthieu, M. M., Ivanoff, A. (2006). Using stress, appraisal, and coping theories in clinical practice: Assessments of coping strategies after disasters. Brief Treatment and Crisis Intervention, 6(4), 337.
 • McGinty, E. E., Presskreischer, R., Han, H., & Barry, C. L. (2020). Psychological Distress and Loneliness Reported by US Adults in 2018 and April 2020. JAMA, 324(1), 93–94.
 • Rowshan, A. (2020). Stres yönetimi Hayatınızın Sorumluluğunu Almak için Stresi Nasıl Yönetebilirsiniz (Çeviri: Cüceloğlu Ş.). Agora Kitaplığı.
 • Sadler, M. E., Miller, C. J., Christensen, K., & McGue, M. (2011). Subjective wellbeing and longevity: A co-twin control study. Twin Research Human Genetics, 14(3), 249-56.
 • Silton, R. L., Kahrilas, I. J., Skymba, H. V., Smith, J., Bryant, F. B., & Heller, W. (2020). Regulating positive emotions: Implications for promoting well-being in individuals with depression. Emotion, 20(1), 93–97.
 • Speer, M. E., & Delgado, M. R. (2017). Reminiscing about positive memories buffers acute stress responses. Natature Human Behaviour, 1(5), 0093.
 • Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86(2), 320-33.
 • Üstün, E. (2019). Flüt eğitiminde günlük çalışma yapmanın öğrenciler üzerinde bilinçli farkındalık ve stres kontrolü açısından etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23(2), 591-601.
 • Yılmaz, S. (2019). Mutluluk ve iyi yaşam. Academia.edu, 1-13. https://www.academia.edu/39528278/Mutluluk_ve_iyi_ya%C5%9Fam_

___

APA Öner, K. (2023). Biriktirilen güzel anıların mutluluk üzerine etkisi: Sağlık meslek yüksekokulu öğrencileri üzerine bir araştırma . Sağlık Akademisyenleri Dergisi , 10 (3) , 387-391 . DOI: 10.52880/sagakaderg.1254571
Sağlık Akademisyenleri Dergisi
 • ISSN: 2148-7472
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Dünya Kongre

26.1b226