REKREASYON ETKİNLİKLERİ İÇİN MÜZELENDİRİLMİŞ SOKÜM’ÜN ÖNEMİ: BEYPAZARI YAŞAYAN MÜZE ÖRNEĞİ

Somut olmayan kültürel miras (SOKÜM), toplumsal gelenek ve ritüellerin günümüzdeki bir yansıması ve kültürel çeşitliliğin de en önemli aracını temsil etmektedir. Somut olmayan kültürel miras değerlerinin ortamında ve bağlamına uygun olarak gelecek kuşaklara aktarılmasında, yaşatılmasında kültür müzeleri önemli role sahiptir. Çalışmanın amacı Türkiye’nin ilk uygulamalı kültür müzesi olan Beypazarı’ndaki Yaşayan Müze örneği üzerinden rekreasyon etkinliklerine katılımda rolü olan somut olmayan kültürel mirasın korunması, yeniden yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını irdelemektir. Çalışmada örnek olay yöntemi kullanılmış olup, veri gözlem ve yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplanmıştır. SOKÜM’ün yaşatılmasında katkı sağlayan Yaşayan Müze örneklerinin diğer destinasyonlarda da olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

___

 • Aklanoğlu, F. (2010). Geleneksel Yerleşmelerde Kültür Turizmi: Beypazarı Örneği, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10 (2), 125-136.
 • Baki-Nalcıoğlu, Z. S. (2018). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ve Müze: Yaklaşımlar, Uygulamalı Örnekleri, Risk Alanları, Milli Folklor Dergisi, 30( 120) 131-139.
 • Brumann, C.(2015). Cultural Heritage,International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Second Edition, 414-419.
 • Buzlukçu, C., Oflaz, M., Köroğlu, A. ve Avcıkurt, C. (2017). Yaşayan Müze Ziyaretçilerinin Algıladıkları Deneyimsel Değer, Memnuniyet Düzeyleri ve Davranışsal Niyetleri İlişkisinin İncelenmesi, Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, 109-125.
 • Çakır, Ş.C. (2010). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Çetin, T. (2009). Beypazarı’nda Turist Yerli Halk Etkileşimi ve Turizmin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etkileri, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 9(1),15-32.
 • Demir, Z.S. (2013). Halk Bilimi Müzeciliğinde Deneysel Yaklaşımlar: Yaşayan Müze, Turkish Studies:International Periodical Fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9), 1111-1125.
 • Demirtaş, N., Özşen, Z.S. ve Köksal, Y. (2018). Turizmin Sosyokültürel ve Çevresel Etkilerine Yerel Halkın Yaklaşımı: Beypazarı Örneği, Disiplinlerarası Akademik Çalışmalar-II, Gece Kitaplığı, Ankara.
 • Deveci, B. ve Deveci, B.(2018) . Örnek Olay Çalışmasına İlişkin Teorik Bir Değerlendirme, Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) , 4(13), 126-135.
 • Ekici, M. ve Fedekar, P. (2013). Ege Üniversitesi Deneyimleriyle Somut Olmayan Kültürel Mirası Yaşatarak Koruma, Millî Folklor Dergisi, 100, 50-60.
 • Göğebakan, Y. (2014). Hüsamettin Koçan’ın Çalışmalarındaki Kültür Varlığı ve Kültürel Mirasına Ait Unsurlar, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 4 (10), 47-57.
 • Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A. ve Dinç, Y. (2003). Boş Zaman ve Rekreasyon Örnek Animasyon Uygulamaları, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Karaduman, Ü. (2017). Müze Tanıtım-Yaşayan Müze, Folklor/Edebiyat, 23(92), 227-230.
 • Kasapoğlu Akyol, Pınar (2016). “Mitler, Halk Hikâyeleri ve Masallar İnternet Projesi ile Sözlü Anlatıların Farklı Bir Aktarımı”, II. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı, 8-10 Haziran 2016, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, ISBN: 978-605-84052-2-6, s.116-121.
 • Kasapoğlu-Akyol, P. (2020). COVID-19 Küresel Salgın Dönemi ve Sonrası Müze Etkinlikleri, Milli Folklor, 32, 16 (127), 72-86.
 • Kıroğlu, E. (2007). Erzurum Kenti ve Yakın Çevresindeki Bazı Rekreasyon Alanlarının Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Leith, P., Austin, D. L. & Robertson, J. (2008). The World of Recreation and Fitness Leaderhip. Sport Books Publisher, 71-85.
 • Özgüç, N. (2003). Turizm Coğrafyası: Özellikler ve Bölgeler. 4.Baskı. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Öztürk, A. ve Caber, M. (2017). Kültürel Miras ve Üniversitelerin Turizm Rehberliği Bölümlerinde (Lisans/Önlisans) Kültürel Miras Eğitimi Üzerine Bir Durum Tespiti, Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, 1-12. https://doi.org/10.17740/eas.soc.2017.UTKM
 • Schmıtt, B. H. (1999). Experiential Marketing, Journal of Marketing Management, 15(3), 53-67.
 • Soybalı, H.H.,N, Kabakulak, A., ve Başar, B. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği, Journal of Recreation and Tourism Research, 7(2), 107-134.
 • Tatar, F. ve Armatlı- Köroğlu, B.(2017). Ankara İli Beypazarı İlçesi Kırsal Turizm Gelişimi ve Yerel Kalkınmaya Etkisi, Planlama, 27(2):115–128 ./doi: 10.14744/planlama.2017.26349.
 • Tekin, G.(2017). Dönüşen Müzecilik ve Müzede Öğrenme: Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Örneği, Milli Eğitim Dergisi 46 (214), 155-166.
 • Türker, A. ve Özaltın Türker, G. (2016). Deneyimsel Pazarlamanın Halk Bilimi Ürünlerinde Kullanımı: Yaşayan Müze Örneği, Akademik Bakış Dergisi,58, 702-716
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Beypazarı [Erişim Tarihi: 17.1.2021].
 • http://icom.museum/the-vision/museum-definition [Erişim Tarihi: 11.12.2020].
 • https://aregem.ktb.gov.tr/[Erişim Tarihi: 16.1.2021].
 • https://www.unesco.org.tr [Erişim Tarihi: 18.01.2021].
 • https://www.bingezi.com/turkiye-tur-rehberi/ankara.1/beypazari-yasayan-muze.380 [Erişim Tarihi: 16.1.2021].
 • https://gezimanya.com [Erişim Tarihi: 16.1.2021].
 • https://www.wikipedia.org [ Erişim Tarihi: 16.1.2021].

___

Bibtex @araştırma makalesi { saktad1022344, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, number = {3}, pages = {326 - 341}, title = {REKREASYON ETKİNLİKLERİ İÇİN MÜZELENDİRİLMİŞ SOKÜM’ÜN ÖNEMİ: BEYPAZARI YAŞAYAN MÜZE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Özşen, Zeynep Sila and Gülcan, Bilgehan} }
APA Özşen, Z. S. & Gülcan, B. (2021). REKREASYON ETKİNLİKLERİ İÇİN MÜZELENDİRİLMİŞ SOKÜM’ÜN ÖNEMİ: BEYPAZARI YAŞAYAN MÜZE ÖRNEĞİ . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (3) , 326-341 .
MLA Özşen, Z. S. , Gülcan, B. "REKREASYON ETKİNLİKLERİ İÇİN MÜZELENDİRİLMİŞ SOKÜM’ÜN ÖNEMİ: BEYPAZARI YAŞAYAN MÜZE ÖRNEĞİ" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2021 ): 326-341 <
Chicago Özşen, Z. S. , Gülcan, B. "REKREASYON ETKİNLİKLERİ İÇİN MÜZELENDİRİLMİŞ SOKÜM’ÜN ÖNEMİ: BEYPAZARI YAŞAYAN MÜZE ÖRNEĞİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2021 ): 326-341
RIS TY - JOUR T1 - REKREASYON ETKİNLİKLERİ İÇİN MÜZELENDİRİLMİŞ SOKÜM’ÜN ÖNEMİ: BEYPAZARI YAŞAYAN MÜZE ÖRNEĞİ AU - Zeynep SilaÖzşen, BilgehanGülcan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 326 EP - 341 VL - 4 IS - 3 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi REKREASYON ETKİNLİKLERİ İÇİN MÜZELENDİRİLMİŞ SOKÜM’ÜN ÖNEMİ: BEYPAZARI YAŞAYAN MÜZE ÖRNEĞİ %A Zeynep Sila Özşen , Bilgehan Gülcan %T REKREASYON ETKİNLİKLERİ İÇİN MÜZELENDİRİLMİŞ SOKÜM’ÜN ÖNEMİ: BEYPAZARI YAŞAYAN MÜZE ÖRNEĞİ %D 2021 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 4 %N 3 %R %U
ISNAD Özşen, Zeynep Sila , Gülcan, Bilgehan . "REKREASYON ETKİNLİKLERİ İÇİN MÜZELENDİRİLMİŞ SOKÜM’ÜN ÖNEMİ: BEYPAZARI YAŞAYAN MÜZE ÖRNEĞİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 3 (Aralık 2021): 326-341 .
AMA Özşen Z. S. , Gülcan B. REKREASYON ETKİNLİKLERİ İÇİN MÜZELENDİRİLMİŞ SOKÜM’ÜN ÖNEMİ: BEYPAZARI YAŞAYAN MÜZE ÖRNEĞİ. saktad. 2021; 4(3): 326-341.
Vancouver Özşen Z. S. , Gülcan B. REKREASYON ETKİNLİKLERİ İÇİN MÜZELENDİRİLMİŞ SOKÜM’ÜN ÖNEMİ: BEYPAZARI YAŞAYAN MÜZE ÖRNEĞİ. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 4(3): 326-341.
IEEE Z. S. Özşen ve B. Gülcan , "REKREASYON ETKİNLİKLERİ İÇİN MÜZELENDİRİLMİŞ SOKÜM’ÜN ÖNEMİ: BEYPAZARI YAŞAYAN MÜZE ÖRNEĞİ", , c. 4, sayı. 3, ss. 326-341, Ara. 2021