Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Roman Kadınlar

Eldeki bu çalışmada Roman kadınlar toplumsal cinsiyetçi bir perspektif içerisinde; eğitim, sağlık, istihdam, yoksulluk, sosyal dışlanma ve kamusal alan tartışmaları bağlamında değerlendirmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere Romanlar dünyanın hemen her yerinde toplumların en dezavantajlı grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak Roman kadınlar ise hem Roman olmaktan hem de kadın olmaktan dolayı çifte ezilmişlik içerisindedirler. Roman topluluğunun içinde bulunduğu olumsuz yaşam koşulları Roman kadınları için çok daha derinden tecrübe edilmektedir. Yoksulluk ve yoksunluğun içerisinde kültürel kalıpların arasına sıkıştırılmış bir halde kendisini var etmeye çalışan Roman kadınlar, erkeklere oranla daha fazla dezavantajlı konumdadırlar. Mekânsal olarak kısıtlanmış bir halde yaşamlarını sürdüren bazı Roman kadınların yanı sıra enformel sektörlerde çalışan ve ancak bu sayede mekânsal hareketliliğe kavuşan diğer kadınların durumu da bu kadınların hayatında bir değişim ve dönüşüme neden olamamaktadır. Çalışmanın amacı Roman kadınların hem kadın, hem de Roman olmaktan dolayı yaşadıkları çifte mağduriyeti toplumsal cinsiyetçi bir bakış açısıyla literatüre kazandırmaktır. Bu çalışma Romanlarla ilgili kaynakların taranması ve bunların analiz edilmesiyle oluşturulmuş ve bu literatür kapsamında Roman kadınların yerinin çok az olduğu görülmüştür. Bu sebeple alan yazın derinlemesine incelenmiş ve konuyla ilgili eksiklikler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

ROMA WOMEN IN THE CONTEXT OF GENDER

In this study, Roma women have been tried to be evaluated in the context of education, health, employment, poverty, social exclusion, and public sphere discussions in a gendered perspective. As it is known, Roma appears as the most disadvantaged group of societies in almost all parts of the world. In addition, Roma women are in double oppression because of both being Roman and being a woman. The negative living conditions of the Roma community are experienced much more deeply by Roma women. Roman women, who are trying to make themselves exist in a state of poverty and deprivation and trapped between cultural patterns, are in a more disadvantaged position compared to men. In addition to some Roma women who live in a spatially restricted state, the situation of other women who work in the informal sector and only thus achieve spatial mobility cannot cause a change and transformation in the lives of these women. This study aims to bring to the literature the double victimization of Romani women because of being both a woman and being a Romani from a gendered perspective. This study was created by scanning and analyzing the sources related to Roma, and it was seen that the place of Roma women in this literature is little/limited. For this reason, the literature was examined in-depth and the deficiencies related to the subject were tried to be revealed.

___

 • AB. (2017). Roman İstihdamında Bölgesel Sorunlar Eylem Planı. Kocaeli: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı.
 • AŞKIN, U. (2011). Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Yaşayan Romanların Sosyo-Ekonomik Durumları ve Beklentileri: İzmir İli Örneğinde Bir Alna Arşatırması. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • BALKIZ, Ö. I., & Göktepe, T. (2014). Romalar ve Sosyoekonomik Yaşam Koşulları: Aydın İli Öörneğinde Bir Alan Araştırması. Sosyoloji Dergisi, 1-39.
 • ÇELİK, K. (2016). Samsun’da Evlere Temizliğe Giden RomanKadınlar: Enformel Sektörde Çalışmanın Yükü Nelerden Hafif? Çalışma ve Toplum, 59-86.
 • ESKİOCAK, M., & Akbaşak, D. (2017). Edirne’de Romanların Sağlığı: Sağlığın sosyal belirleyicileri ve sağlık durumlarına yönelik bulgular. Turk J Public Health, 136-149.
 • EUMC. (2003). Breaking the Barriers – Romani Women and Access to Public Health Care. Luxembourg: European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia.
 • GENÇ, Y., Taylan , H. H., & Barış , İ. (2015). Roman Çocukların Eğitim Süreci ve Akademik Başarılarında Sosyal Dışlanma Algısının Rolü. The Journal of Academic Social Science Studies, 79-97.
 • GEZGİN, E. (2015). Çanakkale Fevzipaşa Mahallesinde Roman Kimliğinin Oluşumu Üzerine Bir Saha Çalışması. Eskişehir: Andolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • GÖKÇE, D. (2019). Cinsiyet, Etnik Köken ve Sınıf Kesişiminde Roman Kadınların Kamusal Alana Katılım Sorunsalı. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) , 5(30), 879-891.
 • İLHAN, S. (2017). Bir İnşa Süreci Olarak Çingenelik: Kuramsal Bir Çözümleme. The Journal of International Social Sciences , 265-276.
 • İNCEDERE, Z. G. (2011). Sulukule Romanlarında Toplumsal Cinsiyet İlişkileri: Erkek/Kadın Roman Dansı. Porte akademik Uluslararası Hakemli Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, 13-22.
 • KARA , Z., & Gürhan, N. (2013). Eşit/sizliğin Tarafı Olmak: Mardin'de Toplumsal Cinsiyet Algısı. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 65-92.
 • KOPTEKİN, D. (2013). Roman Çocukların Kendi Kimliklerini Tanımlama Biçimi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aaile Eğitimi Danışmanlığı Programı Yüksek Lisans Tezi.
 • SAVRAN, G. A. (2006). Özel/Kamusal, Yerel/Evrensel: İkilikleri Aflan Bir Feminizme Doğru. Praksis, 255-306.
 • ŞİMŞEK, S. (2020). Türkiye'de Çingene/Romanların Yoksulluk ve Dışlanma İle Mücadelesinde Roman Derneklerinin Rolü. İstanbul: T.C.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • TANRIVERDİ, G., Ünüvar, R., Yalçın, M., Sürer, M., Açar, P., Akçay, E., . . . Hastürk, Ö. (2012). Çanakkale'de Yaşayan Romanların Purnell'in Kültürel Yeterlilik Modeli İle Değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 244-253.
 • TEKİN YILMAZ, T. (2020, Mart 09). Roman Çocukların Okul Başarısızlıkları ve Devam Sorunları. Namık Kemal Üniversitesi Sosyoloji Günleri Herkes İçin Sosyoloji Tema "Trakya". Tekirdağ, Tekirdağ, Trakya: Namık Kemal Üiversitesi Sosyloji Bölümü.
 • TEKİN YILMAZ, T., Tağ, M., Arpacı, Ö., Soydemir, F., & Ilgaz, G. (2022). Tasarım Beceri Atölyelerinin Roman Çocukların Eğitimine Katkıları: Edirne Örneği. Humanitas, 10(19), 272-296.
 • UÇAN Çubukçu, S. (2011). Mekanın İzdüşümünde Toplumsal Cinsiyet: Sulukule Mahallesi ve Romanlar. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 83-106.
 • WEDEL, H. (2001). Siyaset ve Cinsiyet. İstanbul: Metis Yayınları.
 • YEŞİLADALI, B., Ayata, G., & Eryılmaz , S. (2009). Bir Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Örneği: Roman Kadınlar. Gender At The Crossroads, MultidisciplinaryPerspectives 3rd İnternationel Conferans On Womans Studies (s. 427-435). Fagamusta, North Cyprus: Eastren Mediterranem University Press.
 • YILDIRIM, M. (2015) PErceived Ethnic Discrimination Experiences of Romani Women in Turkey. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 29-47.