SİYASİ VE EKONOMİK FAKTÖRLER İLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Amaç- Ekonomilerde büyümeyi etkileyen faktörler geçmişten bugüne birçok araştırmanın konusu olmuştur. Sabit sermaye yatırımları uzun dönemli yatırım alanları olup ülkelerin ekonomik büyümesine önemli bir paya sahiptir. Bu yatırımlar içerisinde en önemli alanlardan birisi ise imalat sektörüdür. Öte yandan bir ekonomide güveni oluşturan bir takım unsurlar mevcuttur; bunlar başlıca siyasi istikrar, hukuk üstünlüğü, hesap verebilirlik ve yolsuzluğun en yüksek seviyede kontrolüdür. Bu unsurların sağlandığı ortamda hem iç yatırımcıyı hem dış yatırımcıyı o ülkeye yatırım yapmaya teşvik edecek ekonomik ortam oluşmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de imalat sektöründeki sabit sermaye yatırımları ile ülkedeki yolsuzluk kontolü, siyasi istikrar ve hukuk üstünlüğü ile arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmek istenmiştir. Yöntem- Türkiye’deki imalat sektörünün 2010-2021 yılları arasındaki yıllık verilerin değişimi bağımlı değişken olarak alınmıştır. Bağımsız değişken olarak World Governance Index veri tabanı üzerinden elde edilen siyasi istikrar, hukuk üstünlüğü ve yolsuzluk kontolü verileri kullanılmıştır. Değişkenler arasında uzun dönemli bir birlikte değişimin varlığının tespit edilebilmesi amacıyla ARDL sınır testi veriler üzerinde uygulanmıştır. Bulgular- Araştırma bulgularında imalat sektörü sabit sermaye yatırımlarındaki yıllık bazdaki değişimler ile bağımsız değişkenler olan siyasi istikrar, hukuk üstünlüğü ve yolsuzluk kontolü değişkenlerindeki değişimler arasında uzun dönemli ve anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yolsuzluk kontrolünde meydana gelen %1’lik bir değişim imalat sektöründeki sabit sermaye yatırımlarını %2 arttırmaktadır. Aynı şekilde ülkedeki politik istikrar, imalat sektöründeki sabit sermaye yatırımlarını %0.4 artış ile etkilemektedir. Hukuk kuralları konusunda ülkede meydana gelen pozitif bir algı değişimi ise imalat sektöründeki sabit sermaye yatırımlarını %1.5 oranında arttırmaktadır. Sonuç- Bu çalışma, sabit sermaye yatırımlarının önemini vurgulamakla birlikte, ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrarın bu yatırımları etkileyeceği görüşünü destekleyen sonuçlar elde etmiştir. Çalışma sonucuna göre imalat sektöründeki sabit sermaye yatırımları, ülkenin siyasi istikrarından, hukuk üstünlüğünden ve yolsuzluk kontrolünün verimliliğinden uzun dönemde etkilenmektedir.

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN POLITICAL AND ECONOMIC FACTORS AND FIXED CAPITAL INVESTMENTS: THE EXAMPLE OF TURKISH MANUFACTURING SECTOR

Purpose- The factors affecting economic growth have been the subject of many studies from past to present. Fixed capital investments are long-term investment areas and have an important share in the economic growth of countries. One of the most important areas among these investments is the manufacturing sector. On the other hand, there are some elements that create trust in an economy; these are mainly political stability, rule of law, accountability and the highest level of control of corruption. In the environment where these elements are provided, an economic environment is created that will encourage both domestic and foreign investors to invest in that country. In this study, it is aimed to examine the long-term interaction of variables related to corruption control, political stability and rule of law on the change in fixed capital investments in the manufacturing sector in Turkey. Methodology- The change in the annual data of the manufacturing sector in Turkey between the years 2010-2021 is taken as the dependent variable. Political stability, rule of law and corruption control data obtained from the World Governance Index database were used as independent variables. To determine the existence of a long-term co-change between the variables, the ARDL limit test was applied on the data. Findings- In the research findings, it has been determined that there is a long-term and significant relationship between the annual changes in fixed capital investments in the manufacturing sector and the changes in the independent variables such as political stability, rule of law and corruption control. According to the results of the research, 1% change in corruption control increases the fixed capital investments in the manufacturing sector by 2%. Likewise, the political stability in the country affects fixed capital investments in the manufacturing sector with an increase of 0.4%. Positive change in perception about the rules of law in the country increases the fixed capital investments in the manufacturing sector by 1.5%. Conclusion- While this study emphasizes the importance of fixed capital investments, it has obtained results that support the view that economic and political stability in the country will affect these investments. According to the results of the study, fixed capital investments in the manufacturing sector are affected by the political stability of the country, the rule of law and the efficiency of corruption control in the long term.

___

 • Bae, J., Lee, J. & Kim, E. (2019). Does fixed asset revaluation build trust between management and investors? Sustainability, 11(13), 3700.
 • Çetin, M. (2012). Sabit sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme: ampirik bir analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
 • Dergisi, 7(1), 12-22.
 • Edelstein, R. H., Liu, P. & Tsang, D. (2008). Real earnings management and dividend payout signals: a study for us real estate investment
 • trusts. In CAAA) 2008 Annual Conference Paper.
 • Erdem, K., Kadir, K. & Şenel, M. C. (2017). Türkiye’de sanayi sektörü ve temel sanayi göstergeleri–ekonomik güven endeksi. Mühendis ve
 • Makina, 58(688), 15-37.
 • Gövdere, B., Muhlis, C., (2016). Türkiye’de enerji tüketimi, dişa açiklik, finansal gelişme, sabit sermaye yatirimlari ve diş ticaretin ekonomik büyümeye etkisi: sinir testi yaklaşimi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 209-228.
 • Şahbaz, A. (2014). Sabit sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi: panel nedensellik analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 2014711132.
 • Teyyare, E. (2018). Sektörel bazda sabit sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerinde etkisi: türkiye örneği. Maliye Araştırmaları Dergisi, 4(2), 115-129.
 • Teyyare, E., Sayaner, K. (2018). Türkiye’de sabit sermaye yatırımları, kurumsal kalite ve ekonomik büyüme ilişkisi analizi. Researcher, 6(1), 179-196.