BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİ İLE KÂRLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST MEVDUAT BANKALARI ÖRNEĞİ

Amaç- Finansal sistemin en önemli aktörlerinin bankalar olduğu düşünüldüğünde ülkelerin büyüme ve kalkınmalarının sürdürülebilir olması için bankaların güçlü bir sermaye yapısına sahip olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bankacılık sektörünün sürekli bir kârlılık sağlayabilmesi özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için daha da önemli olmaktadır. Bu açılardan bakıldığında günümüzde ve geçmişte bankaların kârlılıklarını ve sermaye yeterliliklerini etkileyen faktörler birçok araştırmacı tarafından inceleme konusu olmuştur. Özellikle güçlü bir sermaye yapısına sahip olmayan bankaların finansal şoklarda çok ciddi etkilendikleri ve bunun da domino etkisi ile reel sektörü finansal krizlere sürüklediği yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışmanın amacı finansal sistemin en önemli aktörleri olan bankaların iki önemli değişkeni olan sermaye yeterlilik oranı ile kârlılıkları arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı incelenmiştir. Yöntem- Kesintisiz verilerine ulaşılan Borsa İstanbul’da işlem gören dokuz adet mevduat bankasının 2009-2021 yıllarına ait yıllık verileri kullanılmıştır. İlişki tespitinde korelasyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular- Kârlılık değişkeni olarak alınan aktif kârlılığı ile sermaye yeterliliği oranı arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenemezken, net faiz marjı ile sermaye yeterliliği oranı arasında anlamlı negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç- Araştırma sonucunda elde edilen bulguların Türkiye bankacılık literatürüne ve sektör yöneticilerine katkı sağlaması beklenmektedir .

ASSESSING THE RELATIONSHIP BETWEEN BANK CAPITAL ADEQUACY AND PROFITABILITY: THE EXAMPLE OF BIST DEPOSIT BANKS

Purpose-Considering that banks play a major role in the financial system, it is clear that banks need to have a strong capital structure in order for a country to grow and develop sustainably. This makes it all the more important for the banking sector to ensure continued profitability, especially for developing countries like Turkey. From this perspective, the factors that affect banks' profitability and capital adequacy ratios have been studied by many researchers both now and in the past. From these perspectives, the factors affecting the profitability and capital adequacy of banks today and in the past have been the subject of investigation by many researchers. The purpose of this study is to examine the existence of a significant relationship between the capital adequacy ratio and their profitability, which are the two important variables of banks, which are the most important actors of the financial system. Methodology- Annual data 2009-2021 were used from 9 custodians traded in Borsa Istanbul and with continuous data available. Correlation analysis methods were used to determine relationships. Findings- While no significant relationship could be observed between return on assets, taken as profitability variable, and capital adequacy ratio, it was concluded that there was a significant negative relationship between net interest margin and capital adequacy ratio. Conclusion- The insights obtained from the research are expected to contribute to Turkish banking literature and sector managers.

___

 • Al-Tamimi, K. A. M., Obeidat, S. F. (2013). Determinants of capital adequacy in commercial banks of Jordan an empirical study. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 2(4), 44- 58.
 • Alajmi, M., Alqasem, K. (2015). Determinants of capital adequacy ratio in Kuwaiti banks. Journal of Governance and Regulation, 4(4), 315-322.
 • Athanasoglou, P.P., Brissimis S.N. & Delis M.D. (2005). Bank-Specific, ındustry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 18(2), 121-136.
 • Bateni, L., Vakilifard, H., & Asghari, F. (2014). The influential factors on capital adequacy ratio in Iranian banks. International Journal of Economics and Finance, 6(11), 108-116.
 • Berger, A.N. (1995). The Relationship between capital and earnings in banking. Journal of Money, Credit and Banking, 27(2), 432-456.
 • Blum, J. (1999). Do capital adequacy requirements reduce risks in banking? Journal of Banking & Finance, 23(5), 755-771.
 • Bokhari, İH., Ali, SM. & Sultan, K. (2012).Determinants of capital adequacy ratio in banking sector: An empirical analysis from Pakistan. Academy of Contemporary Research Journal, 2(1), 1-9.
 • Caporale, G. M., Rault, C., Sova, A. D., & Sova, R. (2015). Financial development and economic growth: Evidence from 10 new European Union members. International Journal of Finance & Economics, 20(1), 48-60.
 • Citak, F., & Goker, I. E. K. (2020). Bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik rasyosunu belirleyen faktörlerin analizi. Business and Economics Research Journal, 11(1), 169-185.
 • Coşkun, Y. (2012). Repo ve ters repo düzenlemeleri: banker krizi sonrası ortaya çıkışı ve finansal başarısızlık dersleri ışığında politika önerileri. Business & Economics Research Journal, 3(1), 29-39.
 • Deb, S. G., Mishra, S., & Banerjee, P. (2019). Stock market, banking sector and economic growth: a cross-country analysis over different economic cycles. Studies in Economics and Finance, 9, 162-174.
 • Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (1999). Determinants of commercial bank interest margins and profitability: some international evidence. The World Bank Economic Review, 13(2), 379-408.
 • Ertuğrul Ayrancı, A. (2021). Sermaye yeterliliğini etkileyen faktörlerin panel regresyon yardımıyla belirlenmesi: mevduat bankaları örneği. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 5(9), 289-303.
 • Flannery, M. J., & Bliss, R. R. (2019). Market discipline in regulation: pre-and post-crisis. Forthcoming, Oxford Handbook of Banking 3e.
 • Hamadi, H., Awdeh, A. (2020). Banking concentration and financial development in the MENA region. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 5, 189-200.
 • Hassan, M. K., Bashir, M. A. (2003). Determinants of Islamic banking profitability. ERF Paper Presented at Economic Research Forum 10th Annual Conference, 1-31.
 • Helleiner, E. (2010). A bretton woods moment? the 2007–2008 crisis and the future of global finance. International Affairs, 86(3), 619-636.
 • Irawan, K., Anggono, A. H. (2015). A study of capital adequacy ratio and its determinants in Indonesian banks: A panel data analysis. International Journal of Management and Applied Science, 1(9), 98-101.
 • Kaya, Y.T. (2002). Türk bankacılık sisteminde net faiz marjının modellenmesi, BDDK MSDP Çalışma Raporları, No.1.
 • Kılcı, E. N. (2019). Türk bankacılık sektöründe 1980-2017 döneminde sermaye yeterliliği ve karlılık arasındaki ilişkinin analizi; Fourier yaklaşımı.
 • Moyer, S. E. (1990). Capital adequacy ratio regulations and accounting choices in commercial banks. Journal of Accounting and Economics, 13(2), 123-154.
 • Ozili, P. K. (2017). Bank profitability and capital regulation: evidence from listed and non-listed banks in Africa. Journal of African Business, 18, 143-168.
 • Sayılgan, G., Yıldırım, O. (2009). Determinants of profitability in Turkish banking sector: 2002-2007. International Research Journal of Finance and Economics, 28, 207-214.
 • TBB, Türkiye’de bankacılık sistemi seçilmiş rasyolar 2021 https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 Erişim Tarihi: 25.10.2022.
 • Thoa, P. T., Anh, N. N. (2017). The determinants of capital adequacy ratio: the case of the vietnamese banking system in the period 2011-2015. VNU Journal of Science: Economics and Business, 33(2), 49-58.
 • Tunay, K.B, Silpar, A. M. (2006). Türk ticari bankacılık sektöründe karlılığa dayalı performans analizi-I. TBB Araştırma Tebliğleri Serisi, 2006/I.