The effects of parent-involved science activities on basic science process skills of the children in the age group of 5-6

This study aims to examine the effects in science activities including parent involvement activities, concerning the science process skills of children aged 5-6, attending pre-school, and analyses the obtained information regarding the views of the parents involved in the program. The study group consisted of 30 children in the 5- 6 age group, and 15 parents who were attending lessons. The embedded mixed method design was used in the study. Quantitative data was collected by a pre-school science process skills scale for children aged 60-72 months, and the qualitative data was collected through a semi-structured interview form with the parents. At the end of the study, the quantitative data showed that the experimental groups' children’s' science process skills, especially predicting-inferring-communicating sub-scale skills, were found to be more developed than what the control group's children. The qualitative data leads us to an understanding that the parents had a positive view of parent involvement activities and that communication with their children increased, was derived from the qualitative data, as well. It was noted that the parents raised their children's motivation towards science and tended to support them more in terms of science. It is suggested that pre-school education programs ought to include more science process-based activities with parent involvement.

Aile katılımlı fen etkinliklerinin 5-6 yaş grubu çocukların temel bilimsel süreç becerilerine etkisi

Bu araştırmada okul öncesi eğitim alan çocuklara uygulanan aile katılımlı fen etkinliklerinin onların temel bilimsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesi ve programa katılan velilerin uygulamaya ilişkin görüşleriyle ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 5-6 yaş grubunda eğitim gören 30 çocuk ve 15 veli oluşturmuştur. Çalışmada iç içe gömülü karma desen kullanılmıştır. Çalışmanın nicel verileri çocuklara uygulanan okul öncesi bilimsel süreç becerileri ölçeği, nitel verileri velilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın nicel verilerinden elde edilen bulgular, aile katılımlı fen etkinlikleri uygulanan deney grubu çocuklarında temel becerilerinden özellikle tahmin, çıkarım ve bilimsel iletişim alt boyut becerilerinin, kontrol grubundaki okul öncesi programına devam eden çocuklara göre daha fazla geliştiğini göstermiştir. Nitel verilerden sağlanan bulgulardan ise velilerin aile katılımlı etkinliklere ilişkin olumlu görüşe sahip oldukları, çocuklarıyla iletişimlerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Velilerin, programın çocuklarının bilime karşı ilgilerini arttırdığı ve bilimsel olarak çocuklarını daha fazla desteklemeye başladıkları yönünde açıklamalar yaptıkları görülmüştür. Sağladığı katkılar açısından okul öncesi eğitim programlarında ailelerin katılımıyla yapılan bilimsel süreç becerilerini kapsayan fen etkinliklerine daha fazla yer verilebilir.

Kaynakça

Akman, B. (2003). Okul öncesinde fen eğitimi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 79, 14-16.

Akman, B., Uyanık-Balat, G. & Güler, T. (2011). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Ankara: Pegem.

Akman, B., Üstün, E. & Güler, T. (2003). 6 yaş çocuklarının bilim süreçlerini kullanma yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ,24, 11-14.

Aktaş-Arnas, Y. (2002). Okul öncesi dönemde fen eğitiminin amaçları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 6 (7), 1-6.

Alisinanoğlu, F., Özbey, S. & Kahveci, G. (2015). Okul öncesinde fen eğitimi. Ankara:Pegem.

Arı, M. & Öncü, E. Ç. (2008). Okul öncesi dönemde fen-doğa ve matematik uygulamaları. Ankara: Kök Yayıncılık.

Aslan, S., Ertaş-Kılıç, H. & Kılıç, D. (2016). Bilimsel süreç becerileri. Ankara: Pegem.

Atasoy, Ş. & Zoroğlu, M. A. (2014). Okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik kavram karikatürlerinin geliştirilmesi ve uygulanması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(2), 38-70.

Aydoğdu, B. & Karakuş, F. (2017). Okul öncesi öğrencilerinin temel becerileri: Bir ölçek geliştirme çalışması. Kuramsal Eğitim bilim Dergisi, 10(1), 49-72.

Ayvacı, H. Ş. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerini kullanma yeterliliklerini geliştirmeye yönelik pilot bir çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2), 1-24.

Brewer, J. A. (2007). Introduction to early childhood education: preschool through primary grades (6th ed.). USA: Pearson Education Inc.

Brooks, J, E. (2004). Family involvement in early childhood education: a descriptive study of family involvement approaches and strategies in early childhood classrooms. Dissertation Abstracts International, 65(08), 2890A. (UMI No. 3142799), University Of South Caroline.

Bosman, I. (2006). The value place and method of teaching natural science in the foundation phase Unpublished master’s thesis. University of South Africa, Pretoria.

Bryant, F. B., Kastrup, H., Udo, M., Hislop, N., Shefner, R. & Mallow, J. (2012). Science anxiety, science attitudes, and constructivism: A binational study. Journal of Science Education and Technology, 22(4), 1-17.

Büyüktaş, S. (2010). 6 Yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir bilim öğretim program önerisi. Unpublished doctorate thesis. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Büyüktaşkapu, S., Çeliköz, N. & Akman, B. (2012). Yapılandırıcı bilim eğitim programı’nın 6 yaş çocukların bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 275-292.

Carin, A. A., Bass, J. E. & Contant, T. L. (2005). Methods for teaching science as inquiry. (Ninth ed). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Ceylan, Ş., Gözün-Kahraman, Ö. & Ülker, P. (2014). Bilimi yaratan duygu: Çocukların fen ve doğaya ilişkin konulardaki bilgi ve merakları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(1), 207-230.

Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S. B. Demir, Trans..) Ankara: Eğiten kitap.

Creswell, W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş. (M.Sözbilir, Trans.) Ankara: Pegem akademi.

Çabuk, B. & Haktanır, G. (2010). What should be learned in kindergarten? A Project approach example. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2550-2555.

Çelik, N. & Daşcan, Ö. (2009). Okul öncesi eğitim program ve öğretmen kilavuzu. Ankara: AnıYayıncılık.

Demir, E., Saatçioğlu, Ö. & İmrol, F. (2016). Uluslararası dergilerde yayınlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından incelenmesi. Current Research in Education, 2(3), 130-148.

Durisic, M. & Bunijevac M. (2017). Parental involvement as an important factor for successful education. C-E-P-S Journal, 7(3), 137-153.

Durbin, D. J., Pickett, L. H. & Powell, T. L. (2011). Kindergarten scientists: The pot of gold at the end of the rainbow. Science activities: Classroom projects and curriculum ideas. Science Activities, 48(4), 129-136.

Edwards, C. (1998). Partner, nurturer, and guide: the role of the teacher. In. C. Edwards, L. Gandini, & G. Forman (Eds.). The hundred languages of children: The Reggio Emilia Approach-Aadvanced reflections, pp. 179–198.

Erdoğan, Ç., & Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 16(3), 399-431.

Ergül, R., Şimşekli, Y., Çalış, S., Özdilek, Z., İlkörücü-Göçmençelebi, Ş. & Şanlı M. (2011). The effects of inquiry-based science teaching on elementary school students’ science process skills and science attitudes. Bulgarian Journal of Science and Education Policy, 5(1), 48-68.

Eshach, H. & Fried, M. (2005). Should science be taught in early childhood? Journal of Science Education and Technology, 14(3), 315-336.

Fan, X. & Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 13 (1),1-22.

Gleason, M.E. & Schauble, L. (1999). Parents’ assistance of their children’s scientific reasoning. Cognition and Instruction, 17(4),343-378.

Güler, D. & Bıkmaz, F. H. (2002). Anasınıflarında fen etkinliklerinin gerçekleştirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 1(2), 249-267.

Hall, R. L., & Schaverien, L. (2001). Families' engagement with young children's science and technology learning at home. Science Education, 85(4), 454-481.

İnan, H. Z. (2011). Teaching science process skills in kindergarten. Social and Educational Studies (Energy Education Science and Technology Part B), 3 (1), 47-64.

Kohl, G. O., Lengua, L. J. & MacMahon, R. J. (2000). Parent involvement in school conceptualizing multiple dimensions and their relations with family and demographic risk factors. Journal of School Psychology, 38 (6), 501-52

Lee, A.N. (2012). Development of parent’s quide for the Singapore primary science curriculum: Empowering parents as facilitators of their children’s science learning outside the formal classroom. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 13(2), 1-11.

Martin, R., Sexton, C., Wagner, K. & Gerlovich, J. (1998). Science for all children. Boston: Allyn and Bacon.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Newman, L., Arthur, L., Staples, K. & Woodrow, C. (2016). Recognition of family engagement in young children’s literacy learning. Australasian Journal of Early Childhood, 41(1), 73-81.

Neslitürk, S. & Deniz, M.E. (2014). Anne değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri düzeyine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(4), 103-116.

Nuhoğlu, H. &Ceylan, R. (2012). Okul öncesi öğretim programında yer alan amaç ve kazanımların bilimsel temel süreç becerileri açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 112-127.

Özkan, B. (2015). 60-72 Aylık çocuklar için bilimsel süreç becerileri ölçeğinin geliştirilmesi ve beyin temelli öğrenmeye dayanan fen programının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Unpublished doctorate thesis. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özkan, B. & Önder, A. (2016). 60-72 Aylık çocuklar için bilimsel süreç becerileri ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (The Journal of International Education Science), 3(7), 214-223.

Padilla, M. J. (1990). The science process skills (Research matters to the science teacher No. 9004). Retrieved from15 December http://www.educ.sfu.ca/narstsite/publications/research/skill.htm.

Şahin, F., Güven, İ. & Yurdatapan, M. (2011). Proje tabanlı eğitim uygulamalarinin okul öncesi çocuklarinda bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 157-176.

Şahin, F. T., & Ünver, N. (2005). Okul öncesi eğitim programlarına aile katılımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 23-30.

Şimşek, N. & Çınar, Y. (2012). Okul öncesi dönemde fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: AnıYayıncılık.

Tan, M. & Temiz, B. K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 89-101.

Uzun, A. (2013). Aile katılımı odaklı matematik destek programının okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların matematiksel kavram edinimine etkisinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Ünüvar, P. (2009). Okulöncesi eğitimde velilerin sınıf içi etkinliklere katılımları. In Proceeding of XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İzmir.

Yıldız, G. T. (2014). Anne baba eğitimi. Ankara: Pegem

Kaynak Göster