Investigating the use of Case-oriented Station Technique in Teaching Socioscientific Issues: A Mixed Method Study

This research aims to investigate the effect of teaching the socio-scientific issues, "Global Warming, Sustainable development and Bio-technology" in 8th class, with the case-oriented station technique on the academic achievement of the students and their motivation toward science learning. The study was carried out with 71 students in 8th class in 2 secondary schools of a district with approximately 20.000 population in the Eastern Anatolia Region. The mixed-method, consisting of the data collected as qualitatively and quantitatively, was employed. In the quantitative part of the study, the Socio-scientific issues Achievement Test and the Science Learning Motivation Scale developed by Dede and Yaman (2008) to measure students' motivation to learn were used. Unstructured interview, which is one of the qualitative research methods, was preferred in order to support the study with student opinions and comments. The Socio-scientific Issues Achievement Test and the Science Learning Motivation Scale were applied to the experimental and control groups as pre-test at the beginning and as post-test at the end of the study. Results indicated that teaching the socio-scientific issues with case-oriented station technique positively affected the students' academic achievements and their motivation toward science learning. Besides, the interviews showed that the students found it useful, fun, remarkable and permanent to learn socio-scientific issues using the case-oriented station technique.

Sosyobilimsel Konuların Öğretiminde Örnek Olay Destekli İstasyon Tekniği Kullanımının İncelenmesi: Karma Yöntem Çalışması

Bu çalışmanın amacı 8. sınıf “Küresel Isınma, Sürdürülebilir kalkınma ve Biyo-teknoloji” sosyobilimsel konularının örnek olay destekli istasyon tekniği kullanılarak işlenmesinin öğrencilerin akademik başarısına ve fen dersini öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisini araştırmaktır. Araştırma, Doğu Anadolu’nun yaklaşık 20.000 nüfuslu bir ilçesinin 2 ortaokulunda okuyan 71 öğrenciden oluşan 8. Sınıf öğrencileriyle gerçekleştirildi. Araştırmada nitel ve nicel olarak toplanan verileri içeren karma yöntem seçildi. Nicel araştırmada veri toplama aracı olarak Sosyobilimsel Konular Başarı Testi ve öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ölçmek amacıyla Dede ve Yaman (2008) tarafından geliştirilen Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği kullanıldı. Yapılan çalışmayı öğrenci görüşleri ve yorumlarıyla desteklemek amacıyla nitel araştırma yöntemi olan yapılandırılmamış görüşme tercih edildi. Araştırma sürecinin başında deney ve kontrol gruplarına Sosyobilimsel Konular Başarı Testi ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği ön test, araştırma sürecinin sonunda ise son test olarak uygulandı. Sosyobilimsel konularının örnek olay destekli istasyon tekniği kullanılarak işlenmesinin öğrencilerin akademik başarılarını ve fen dersini öğrenmeye yönelik motivasyonlarını olumlu etkilediği belirlendi. Ayrıca yapılan görüşmeler, öğrencilerin sosyobilimsel konuların örnek olay destekli istasyon tekniği kullanılarak işlenmesini faydalı, eğlenceli, dikkat çekici ve kalıcı bulduklarını göstermektedir.

Kaynakça

Ada, S., Baysal, Z. N., & Kadıoğlu H. (2009). Projeye dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumlarına ve görsel sunu uygulamalarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 89-96.

Adalı, B. (2005). İlköğretim 5.sınıf fen bilgisi dersinde virüsler- bakteriler mantarlar ve protistler konularının öğreniminde örnek olay yöntemi kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisi. Unpublished master thesis, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Akıllı, M., Keskin, H. K., & Ay, Ş. (2017). Farklılaştırılmış fen deneylerini değerlendirme sürecinin öğrencilerin fene karşı tutum ve motivasyonları üzerindeki etkisi. e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 51-56.

Alacapınar, F. (2009). Örnek olay yöntemi ve eğitimde örnek olaylar. Ankara: Anı Yayıncılık.

Albayrak, H. (2017). Astronomi konularında istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına ve astronomiye karşı tutumuna etkisi, Unpublished master thesis, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.

American Psychological Association, American Educational Research Association ve Natonal Council on Measurement in Education. (1974). Standarts for educational and psychological tests, Washington D.C.

Arslan, A. (2017). Türkçe öğretiminde istasyon tekniği kullanımının öğrencilerde akademik başarıya, tutuma ve kalıcılığa etkisi, Unpublished master thesis, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Atılgan, H., Kan, A., & Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Avcı, H. (2015). İngilizce öğretiminde istasyon tekniğinin kullanımının akademik başarıya, tutumlara ve kalıcılığa etkisi, Unpublished master thesis, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.

Aydemir, G. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde örnek olay yönteminin öğrencilerin çevre bilincine ve çevreye yönelik tutumlarına etkisi, Unpublished master thesis, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Aydın, M.Z. (2007). Din Öğretiminde Yöntemler. Nobel Yayın Dağıtım.

Aydoğdu, Z. (2017). Argümantasyon tabanlı öğretimin öğrencilerin fene yönelik akademik başarı, motivasyon, ilgi ve tutumlarına etkisinin incelenmesi, Unpublished master thesis, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Aytekin, A. (2018). Ortaokul 5. sınıf fen bilimleri dersi “Işığın ve Sesin Yayılması” ünitesine yönelik geliştirilen materyal ve deney etkinliklerinin öğrenci akademik başarısı ve motivasyonuna etkisinin incelenmesi, Unpublished master thesis, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.

Ayvacı, H. Ş. & Durmuş, A. (2016). Bir başarı testi geliştirme çalışması: ısı ve sıcaklık başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 87-103.

Babacan, M. A. (2017). Sosyobilimsel konulardaki etkinliklerin yedinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisi, Unpublished master thesis, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Balkan Kıyıcı, F. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının günlük yaşamları ile bilimsel bilgileri ilişkilendirebilme düzeyleri ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Unpublished doctoral dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Batdı, V. & Semerci, C. (2012). Derslerde istasyon tekniği uygulamasının yansıtıcı sorgulaması, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 190-203.

Benek, İ. & Kocakaya, S. (2012). İstasyonlarda öğrenme tekniğine yönelik öğrenci görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 8-18.

Benek, İ. (2012). İstasyonlarda öğrenme tekniğinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarılarına etkisi, Unpublished master thesis, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (15. ed), Ankara: Pegem Yayıncılık.

Can, A. (2013). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Creswell, J. W. & Plano-Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi. Çev. Ed.: Totan, T. Ankara: Anı Yayıncılık.

Çakır, Ö. (2002). Fen Eğitiminde Örnek Olaya Dayalı Bir Öğretim Yönteminin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi, Unpublished doctoral dissertation, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çakırlar Altuntaş, E., Yılmaz, M., & Turan, S. L. (2017). Biyoloji öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konudaki eleştirel düşünmelerinin empati açısından incelenmesi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 915-932,

Çakmak, M. (2018). İstasyon tekniğinin 6. sınıf madde ve ısı ünitesindeki öğrenci başarısına etkisi ve öğrencilerin tekniğe ilişkin görüşleri, Unpublished master thesis, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Çepni, S. (2014). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (11. ed). Ankara: Pegem Akademi.

Dede, Y. & Yaman, S. (2008). Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi (EFMED), 2(1) 19-37.

Demir, M. R. (2008). İstasyonlarda öğrenme modelinin hayat bilgisi dersindeki üst düzey beceri erişişine etkisi, Unpublished master thesis, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Demirörs, F. (2007). Lise 1. sınıf öğrencileri için ohm yasası konusunda öğrenme istasyonlarının geliştirilmesi ve uygulanması, Unpublished master thesis, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dolan, T. H., Nichols, B. H., & Zeidler, D. L. (2009). Using socioscientific ıssues in primary classrooms, Journal of Elementary Science Education, 21(3), 1-12.

Eilks I. (2002). Learning at stations in secondary level chemistry lessons, Science Education International, 13(1), 11-18.

Erdağı, S. (2014). İstasyon tekniğinin fen ve teknoloji dersinin akademik başarısına etkisi, Kafkas Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Kars.

Evren Yapıcıoğlu A. (2016). Fen bilimleri öğretmen adaylarının sosyobilimsel durum temelli öğretim yaklaşımı uygulamalarına yönelik görüşleri ve çalışmalarına yansıtmaları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 133-151.

Farkas, R. D. (2002). Effects of traditional versus learning styles instructional methods on seventh-grade students’ achivement, attitudes, empathy, and transfer skills through a study of the holcaust, Unpublished PhD Thesis, St.John‟s Üniversitesi Ensitüsü.

Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill Higher Education.

Fraling, C. C. (1982). A study to improve reading comprehension skills through the use of prepared reading learning stations, MA Thesis, ABD.

Friedrichsen, P. J., Sadler, T. D., Graham, K., & Brown, P. (2016). Design of a socio-scientific issue curriculum unit: Antibiotic resistance, natural selection, and modeling, International Journal of Designs for Learning, 7(1), 76-86.

Furutani, S.S. (2007). How does one successfully implement learning centers at the third grade level, Unpublished master thesis, Pacific Lutheran University.

Genç, M. (2013). Çevre Eğitiminde İstasyon Tekniğinin Kullanılması Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Erzincan üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 188-203.

Gözütok, F.D. (2006). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Ekinoks Yayınları.

Güler, N. (2011). Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.

Güneş, E. (2009). Fen ve teknoloji dersinde istasyon tekniği ile yapılan öğretimin erişiye ve kalıcılığa etkisi, Unpublished master thesis, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Ankara.

Herried, F.C. (1994). Cased Studies in Science, A Novel Method of Science Education. Journal of College Science Teaching, P. 221-229.

İbrahimoğlu, Z. (2010). 6.sınıf sosyal bilgiler dersinde örnek olay kullanımının öğrencilerin akademik başarı, derse karşı tutum ve eleştirel düşünme becerileri üzerine etkileri, Unpublished master thesis, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

İnel, D. (2012). Kavram karikatürleri destekli probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin problem çözme becerileri algılarına, fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına ve kavramsal anlama düzeylerine etkileri, Unpublished doctoral dissertation, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Kan, A. (2008). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Kara Ekemen, D. (2017). Biyolojik çeşitlilik ve korunması konusunun öğretilmesinde istasyon tekniği kullanımının 9. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve tutumları üzerine etkisi, Unpublished master thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karcı, M. (2018). STEM etkinliklerine dayalı senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımının (STÖY) öğrencilerin akademik başarıları, meslek seçimleri ve motivasyonları üzerine etkisinin incelenmesi, Unpublished master thesis, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Koca M. (2018). Altıncı sınıf fen bilimleri dersi hücre konusunun öğretiminde istasyon tekniği uygulamasının öğrencilerin akademik başarısına, kalıcılığına ve tutumlarına etkisi, Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.

Konu, M. (2017). Yaşam temelli probleme dayalı öğretim uygulamalarının öğrencilerin biyoloji dersindeki başarılarına, tutumlarına, motivasyonlarına ve problem çözme becerilerine etkisi, Unpublished doctoral dissertation, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Küçükahmet, L. (2002). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayınevi.

M.E.B. (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3-8. sınıflar) öğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

M.E.B. (2017). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3-8. sınıflar) öğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

Maden, S. & Durukan, E. (2010). İstasyon tekniğinin yaratıcı yazma becerisi kazandırmaya ve derse karşı tutuma etkisi, TÜBAR-XXVII.

Mergen, H. H. (2011). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrenme istasyonları uygulamasının akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi, Unpublished doctoral dissertation, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Merriam, S.B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Çev.Editörü: Selahattin Turan. Ankara: Nobel Yayınları.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.

Ocak, G. (2010). The effect of learning stations on the level of academic success and retention of elementary school students, The New Educational Review, 21(2), 146-157.

Oksal, B. (2014). The effects of cooperative learning and technology on english language learners’ speaking anxety and motivation level: a case study at a Turkish private university, MA thesis, Bahçeşehir University, İstanbul.

Özaydın Özkara, B. (2016). Probleme ve iş birliğine dayalı çevrimiçi öğrenmenin öğrenci başarısı, motivasyonu ve memnuniyetine etkisi, Unpublished doctoral dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özkan, Ö. (2010). Örnek olay yönteminin hayat bilgisi dersi öğrenme ortamlarında kullanımının etkililiği, Unpublished master thesis, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Öztürk, S. & Alper, A. (2019). Programlama öğretimindeki ters-yüz öğretim yönteminin öğrencilerin başarılarına, bilgisayara yönelik tutumuna ve kendi kendine öğrenme düzeylerine etkisi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 3(1), 13-26.

Pehlivanlar, E. (2005). İlköğretim 6. Sınıf “Canlının İç Yapısına Yolculuk” ünitesinde örnek olay yönteminin başarıya, hatırlamaya ve biliş üstü becerilerin gelişimine etkisi, Unpublished master thesis, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Pelch, M.A. & McConnell, D.A. (2017). How does adding an emphasis on socioscientific ıssues ınfluence student attitudes about science, ıts relevance, and their ınterpretations of sustainability?, Journal of Geoscience Education, 65, 203-214.

Porter E. J. (2004). Classroom learning centers: study of a junior high school learning assisted program in mathematics, MA thesis, Pacific Lutheran University.

Ratcliffe, M. & Grace, M. (2003). Science Education for citizenship: Teaching socio-scientific issues, Maidenhead, Open University Press.

Robert, P. H. (1999). Effects of multisensory resources on the achivement and science attitudes of seventh-grade suburban students taught science concepts on and above grade level, Unpublished Doctoral Dissertation, St. John’s University, New York.

Sadler, T. D. & Zeidler, D. L. (2005). Patterns of informal reasoning in the context of socioscientific decision making. Journal of Research in Science Teaching, 42, 112–138.

Sadler, T. D. (2009). Situated learning in science education: Socio-scientific issues as contexts for practice, Studies in Science Education, 45, 1-42.

Sadler, T. D. (2011). Socio-scientific issues in the classroom: Teaching, learning and research, New York: Springer.

Sancar, N. A. (2010). İlköğretim birinci kademede fen ve teknoloji dersi öğretiminde kullanılan örnek olay yönteminin etkililiği, Unpublished master thesis, Beykent Üniversitesi, İstanbul.

Stepien, W. & Gallager, S. (1993). Problem-based learning: As Authentic as it gets, Educational Leadership, 50 (7), 25-28.

Şahin, F. & Hacıoğlu, Y. (2010). Bilimsel tartışma destekli örnek olayların 8. sınıf öğrencilerinin “kalıtım” konusunda kavram öğrenmelerine ve okuduğunu anlama becerilerine etkisi, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 269-275.

Talens, J. (2016). Teaching with socio-scientific ıssues in physical science: teacher and students’ experiences, International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 5(4), 271-283.

Taşpınar, P. (2011). Sosyobilimsel tartışma destekli sağlık eğitimi etkinliklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinde sağlık bilincinin ve içerik bilgisinin gelişimine etkisi, Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Tekin, H. 2004. Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.

Topçu, M. S. (2017). Sosyobilimsel konular ve öğretimi (2. ed). Ankara: Pegem Akademi.

Topçu, M. S., Sadler, T. D., & Yılmaz-Tuzun, O. (2010). Preservice science teachers’ informal reasoning about socioscientific issues: The influence of issue context, International Journal of Science Education, 32(18), 2475-2495.

Uğur, A. (2007). Oluşturmacı sosyal bilgiler öğretiminde örnek olay incelemesi tekniği kullanımının öğrencilerin empatik düşünme becerilerine etkisi bir eylem araştırması, Unpublished master thesis, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ütkür, N. (2016). Örnek olay yönteminin hayat bilgisi dersinde uygulanmasına yönelik bir eylem araştırması, Unpublished master thesis, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yakar, P. (2017). Sokratik sorgulama tekniği kullanımının ortaokul öğrencilerinin sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarına ve fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerine etkisi, Unpublished master thesis, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Yalçınkaya, E. (2010). Effect of case based learning on 10th grade students’ understanding of gas concepts, their attitude and motivation, Unpublished doctoral dissertation, The Graduate School of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University, Ankara.

Yıldıran Sönmez, D. (2015). Effect of case based learning instruction on 11th grade students’ understanding of acids and bases concepts and their motivation to learn chemistry, Middle East Technical University, Ankara.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yüksel, Ö. (2017). Evsel atıklar ve geri dönüşüm -kimya endüstrisi konularında istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına ve görüşlerine etkisi, Unpublished master thesis, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.

Zeidler, D. L., & Nichols, B. H. (2009). Socioscientific issues: Theory and practice, Journal of Elementary Science Education, 21(2), 49-58.

Kaynak Göster