Faruk Kerem GİRAY

19 Ekim 1996 Tarihli Velâyet Sorumluluğu ve Çocukların Korunmasına Yönelı̇k Tedbı̇rler Yönünden Yetkı̇, Uygulanacak Hukuk, Tanıma ve Tenfı̇z ve İşbı̇rlı̇ğı̇ Hakkında Lahey Sözleşmesi Sonrası Çocuğun Vesayetine Uygulanacak Hukuk

Applicable Law to Guardianship of A Child After The Ratification of the Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement And Co-Operation in Respect of Parental Responsibility And Measures For The Protection of Children

Public and Private International Law Bulletin

2020-

353-400

19 Ekim 1996 tarihli Lahey Sözleşmesi, Çocuğun vesayeti, Vesayet tedbirlerine uygulanacak hukuk, Vesayetin tesis edilmesi, Vesayetin tevdi edilmesi, Vesayetin devamı taleplerine uygulanacak hukuk, Vesayetin sona erme sebeplerine uygulanacak hukuk, Kamu düzeni olarak çocuğun üstün menfaati, Koruyucu tedbirler

Hague Convention dated October 19, 1996, Guardianship of child, Applicable law to the provisional measures of a child’s guardianship, Applicable law to the attribution and exercise of guardianship, Applicable law to the termination of guardianship, Best interest of the child as public policy, Provisional measures

325 159

7
Benzer Makaleler

19 Ekim 1996 Tarihli Velâyet Sorumluluğu ve Çocukların Korunmasına Yönelı̇k Tedbı̇rler Yönünden Yetkı̇, Uygulanacak Hukuk, Tanıma ve Tenfı̇z ve İşbı̇rlı̇ğı̇ Hakkında Lahey Sözleşmesi Sonrası Çocuğun Vesayetine Uygulanacak Hukuk

Public and Private International Law Bulletin

Faruk Kerem GİRAY

19 Ekim 1996 Tarihli Velâyet Sorumluluğu ve Çocukların Korunmasına Yönelık Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma ve Tenfız ve İşbirliği Hakkında Lahey Sözleşmesi Sonrası Çocuğun Vesayetine Uygulanacak Hukuk

Public and Private International Law Bulletin

Faruk Kerem GİRAY

Evliliğin Sona Ermesinin Miras Sözleşmesine Etkisi

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Çağla YILMAZ

İDARE HUKUKU YAKLAŞIMIYLA REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPISAL TEDBİRLER

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Mutlu KAĞITÇIOĞLU

1980 TARİHLİ ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖNLERİNE DAİR LAHEY SÖZLEŞMESİ’NDE ÇOCUĞUN İADESI TALEBİNİN REDDİ NEDENLERİ VE KONUYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ İÇTİHADI

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Ahmet EKİNCİ, Aslıhan KAPLAN ARIK

BATI AVRUPA BİRLİĞİ KURUCU ANDLAŞMASI ÖRNEĞİNDE ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN SONA ERMESİ/ERDİRİLMESİ SORUNU

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Kamuran REÇBER

Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair 1996 Tarihli Lahey Sözleşmesi ve Türk Milletlerarası Özel Hukukuna Etkisi

Public and Private International Law Bulletin

Ayşe Elif Ulusu Karataş

VELAYET SORUMLULUĞU VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI HAKKINDA TEDBİRLER YÖNÜNDEN YETKİ, UYGULANACAK HUKUK, TANIMA, TENFİZ VE İŞBİRLİĞİNE DAİR 1996 TARİHLİ LAHEY SÖZLEŞMESİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNA ETKİSİ

Public and Private International Law Bulletin

Ayşe Elif Ulusu Karataş