Evliliğin Sona Ermesinin Miras Sözleşmesine Etkisi

Türk Medeni Kanunu (TMK.) m. 181 hükmünde kanun koyucu boşanan tarafların birbirlerinin yasal mirasçısı olamayacağını, boşanmadan önce ölüme bağlı bir tasarrufla birbirlerine hak sağlamışlarsa bu hakkı kaybedeceklerini hükme bağlamıştır. Ancak yine maddede bunun aksinin kabul edilebileceği yani boşanmadan önce yaptıkları ölüme bağlı tasarrufta boşanma halinde hakkın baki kalacağı belirtilmişse bu hükmün geçerli olacağı belirtilmiştir. Maddenin devamında boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi halinde ölenin mirasçılarının davaya devam ederek karşı tarafın kusurunu ispatlaması halinde ölüme bağlı bir tasarrufla birbirlerine sağladıkları hakları kaybedeceği belirtilmiştir. Sadece boşanma ve ölüm halinde değil evliliğin butlanı halinde de evlilik sona ermektedir. Bu hallerin ayrı ayrı açıklığı kavuşturulmasında fayda vardır. Çalışmamızda öncelikle kısaca miras sözleşmesi çeşitlerine değinilecek, devamında evliliğin hangi hallerde sona ereceği belirtilecek, neticede çalışmamızın esasını oluşturan evliliğin sona ermesinin miras sözleşmesine etkisine ilişkin açıklamalara yer verilecektir. Bu açıklamalar yargı kararları ile desteklenerek kanaatimiz belirtilecektir.

___

 • Akartepe, Alparslan, Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010.
 • Akkanat, Halil, Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2004.
 • Antalya, Gökhan, Miras Hukuku, Cilt 3, 4. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019.
 • Antalya, Gökhan, Mirastan Feragat Sözleşmesi, Alkım Yayınları, İstanbul, 1999. (Feragat)
 • Ayiter, Nurşin, Miras Hukuku, 4. Bası, Sevinç Matbaası, Ankara, 1978.
 • Ayiter, Nurşin; Kılıçoğlu, Ahmet, Miras Hukuku, Genişletilmiş 3. Bası, Savaş Yayınları, Ankara, 1991.
 • Burcuoğlu, Haluk, “4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 181. Maddesinin 2. Fıkrası İle İlgili Gözlemler”, Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender'e 50. Birlikte Çalışma Yıl Armağanı, İstanbul, 2007, s. 381-391.
 • Dural, Mustafa, Miras Sözleşmeleri, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1980.
 • Dural, Mustafa; Öğüz, Tufan; Gümüş, M.Alper, Türk Özel Hukuku Aile Hukuku, Cilt 3, Gözden Geçirilmiş 12. Bası, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2016.
 • Dural, Mustafa; Öz, Turgut, Türk Özel Hukuku Miras Hukuku, Cilt 4, 13. Bası, İstanbul, 2019.
 • Eren, Fikret; Aktürk, İpek Yücer, Türk Miras Hukuku, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019.
 • Hatemi, Hüseyin, Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 8. Bası, İstanbul, 2018.
 • İmre, Zahit; Erman, Hasan, Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 14. Basım, Der Yayınları, İstanbul, 2017.
 • İmre, Zahit, Türk Miras Hukuku, Yenilenmiş 4. Bası, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1978.
 • İnan, A.Naim; Ertaş, Şeref; Albaş, Hakan, Miras Hukuku, Mevzuattaki Değişikliklere ve Uygulamadaki Yeniliklere Göre Genişletilmiş ve güncellenmiş 10. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.
 • Köprülü, Bülent; Kaneti, Selim, Aile Hukuku, 2. Bası, İstanbul, 1989.
 • Oğuzman, Kemal, Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 6. Bası, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1995.
 • Oğuzman, Kemal; Öz, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 1, Gözden Geçirilmiş 16. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2018.
 • Serozan, Rona, “Yeni Medeni Kanunu'nun Miras Hukuku Bakımından Yeniliklerinin Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Ergun Özsunay'a Armağan, İstanbul, 2004. (Yenilikler)
 • Serozan, Rona, Miras Hukuku ve Uygulama Çalışmaları, Güncellenmiş 6. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019.
 • Tekinay, S. Sulhi, Türk Aile Hukuku, Yedinci Baskı, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1990.
 • Topuz, Seçkin, Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012.
 • İnternet Kaynakları - Sinerji İçtihat Programı